UČITELJSKA SVESKA U PRVOM RAZREDU

Published 11. Februar 2014. by učiteljfahro

Dragi prijatelji,izradio sam sopstvenu učiteljsku svesku za učitelje koji uče učenike u prvom razredu. Sveska je prije svega jedna velika pomoć svakom učitelju,gdje su dati opisi šta učenici znaju,mogu i razumiju u prvom razredu kroz predmete i tematske oblasti. Ovi deskriptori će pomoći svakom učitelju i učiteljici,gdje će samo upisivanje znaka x ili nekog drugog po želji ,na kraju svake temetaske oblasti procijeniti kojem nivou znanja je učenik najbliži. Deskriptori i nivo znaja je izrađen na osnovu Bloomove taksonomije ciljeva i zadataka podijeljenih u 4 nivoa postignuća: i to najniži oblik , srednji obli, viši oblik i najviši oblik.

bye.jpg

1

23

Sveska se može kupiti u elektronskom formatu na e-mail: fahir_terzic@bih.net.ba 0703s15k.gif

INTEGRISANA NASTAVA U PRVOM RAZREDU

Published 4. Februar 2014. by učiteljfahro

Školski priručnik za učitelje prvih razreda. U priručniku su objašnjene upute oko integracije nastavnih sadržaja i aktivnosti u prvom razredu. Priručnik sadrži komplet integrisanu nastavu sa pisanim dnevnim integrisanim pripremama po planiranim temama i podtemama u prvom razredu. Priručnik je primjer nastave po Evokacija  Razumijevanje  Refleksija  sistemu rada u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole. Priručnik ne zavisi od udžbenika izdavačkih kuća u BiH,nego se bazira isključivo po okvirnom nastavnom planu i programu rada u prvom razredu.

TEMATSKA (USKLAĐENA) NASTAVA U PRVOJ TRIJADI DEVETOGODIŠNJEG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Tematskinastavni plan i program  za prvu trijadu, umjesto dosadašnjih zasebnih nastavnih predmeta, predviđa odgojno-obrazovna područja, nastala uvezivanjem (integrisanjem)nastavnih sadržaja i očekivanih ishoda usklađenih i povezanih nastavnih predmeta.

Odgojno-obrazovna područja su:

 

Jezici (predmetni sadržaji – Bosanski jezik,Engleski jezik)

Društvene nauke  (predmetni sadržaji – Moja okolina)

Prirodne nauke  (predmetni sadržaji – Matematika)

Umjetnosti i tjelesni i zdravstveni odgoj (predmetni sadržaji Likovna kultura,Muzička kultura  i Tjelesni i zdravstveni odgoj)

Izborni predmeti (predmetni sadržaji-Vjeronauka)

Jedan od osnovnih razloga za integraciju nastavnih sadržaja jesu prije svega uzrasne kakrakteristike dječije uzrasta učenika prve trijade devetogodišnje odgoja i obrazovanja. U tom uzrastu, djeca doživlјavaju svijet kao cjelinu, te  je logično da ga tako  najlakše i najefikasnije izučavaju.

Tematski pristup u školi,odnosno  integrisani pristup realizaciji NPP vjerovatno bi u mnogome poboljšao, promjene u načinu planiranja nastavnog rada, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učeničkih postignuća, te bolje  saradnje sa roditelјima.

Integrisani pristup planiranju i realizaciji  nastavnih sadržaja pruža veće mogućnosti za:

ü  učenje putem otkrića,

ü  učenje istraživanjem,

ü  kooperativno učenje,

ü  iskustveno učenje,

ü  učenje kroz igru i slično, bilo samostalno, grupno ili timski.

Međutim ono što je zaista neshvatljivo jeste da ukoliko je efikasna i uspješna tematska integrisana nastava u prvoj trijadi,ne vidim nijedan mogući razlog zašto se takav pristup ne bi mogao ostavrivati i u drugoj trijadi odnosno predmetnoj nastavi. Tako u integrisanoj nastavi

osnovna tendencija je zasnivanje nastave na učenju – učenikovoj aktivnosti, a ne na podučavanju – dosadašnjoj nastavnikovoj aktivnosti,a učeničkoj pasivnostiuz korištenje različitih izvora učenja.

U skladu s navedenim, nastavni dan nije usmjeren na nastavne česove, koji su fokusirani, uglavnom, na sadržaje jednog nastavnog predmeta, nego na jedan  nastavni dan koji predstavlјa integraciju niza međusobno povezanih aktivnosti, različitog trajanja, koje su povezane/integrisane oko jedne teme. Aktivnosti uklјučuju  sadržaje koji se mogu integrisati u temu i ishode koji predstavlјaju sinergiju različitih, a blisko povezanih kompetencija sadržanih u vaspitno-obrazovnim područjima.  Naravno da će se određene aktivnosti zasnivati na radu u jednom, dva ili  više predmetnih sadržaja, a ostavlјa se  i mogućnost organizovanja i izvođenja nastavnog časa (usmjerenog na izdvojen sadržaj nekog predmetnog sadržaja, npr. sadržaj bosanskog jezika, sadržaj matematike i sl.)  u trajanju od 45 minuta ili neke druge vremenske odrednice,  kada se za tim ukaže potreba.  Odluku o tom donosi nastavnik.

U pristupu realizaciji izuzetak čine nastava vjeronauke i engleskog jezika, koje se prema nastavnom planu uvode u prvom razredu, a organizuje ih i izvodi  vjeroučitelј, odnosno profesor engleskog jezika  kao zasebne časove u trajanju od 45 minuta.

Neminovno je da promjene u načinu rada i učenja, moraju pratiti i promjene u drugim segmentima, prevashodno, promjene u načinu praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učeničkih postignuća.Praćenje rada i napredovanja učenika mora biti kontinuirano, ali i standardizovano i mora pružati jasnu informaciju  učeniku,  roditelјu i nastavniku o postignuću učenika, odnosno o nivou postignuća.  Jedino u tom slučaju ocjena će pružati jasnu informaciju o tome šta učenik zna, može i razumije, odnosno šta je to na čemu još treba  raditi.

U skladu s navedenim, kao novine, na koje se i odnosi uputstvo su tematsko planiranje, te praćenje,  vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika zasnovano na standardizovanim   varijablama i nivoima postignuća, te brojčanoj ocjeni kao kumulativnom iskazu postignuća.

 

Tematsko planiranje nastave u prvoj trijadi devetogodišnjeg odgoja i obrazovanja

 

Planiranje je svakako neizostavan dio cjelokupnog nastavnog procesa i uslovza uspješan i kvalitetan nastavni rad.

Bittematskog planiranja je u definisanju  određene nastavne TEME, kao centralnog faktora, u kojoj   se integrišu i uvezuju svisadržaji jedne ( oblasti, predmeta  povezanost i usklađenost), ili više odgojno-obrazovnih područja (međuooblasna-međupredmetna integracija). Teme su predviđene nastavnim planom i programom, kao i nastavni sadržaj koje tema obuhvata. Predviđeni su i očekivani ishodi u okviru teme, kao i (okvirno) vrijeme za realizaciju.

Nastavnik se daje sloboda i ima mogućnost i drugačije integracije sadržaja, od predviđene nastavnim programom,u skladu sa karakteristikama odjelјenja (sposobnostimaučenika, učeničkog predznanja, i dječijih interesovanja), zatim specifičnostima škole (materijalno-tehničkeopremlјenosti) i sredine (kulturne, socijalne, privredne i druge osobenosti), profesionalnim kompetencijama i interesom nastavnika, aktuelnim događajima i značajnim datumima i slično. Potrebno je voditi računa da cjelokupni nastavni sadržaj, koji je predviđen nastavnim programom  bude realizovan, a način njegove integracije u TEMU i potrebno vrijeme za realizaciju mogu biti različiti. Imajući u vidu ove činjenice operativni planovi nastavnika   ne mogu biti identični, niti je moguće, a ni neophodno,  da svi imaju  isto vrijeme predviđeno za realizaciju.

Vrijeme predviđeno nastavnim planom i programom za realizaciju određene teme, je okvirno, i nastavnik ima mogućnost da ga mijenja, u skladu s obimom sadržaja koji je integrisao, kao i u skladu s cilјem i zadacima koje je postavio.

Neke teme su široko definisane i obuhvataju sadržaje koji mogu da se grupišu u uže cjeline, podteme (grupacije sadržaja koji su međusobno blisko povezani u okviru iste teme) i da se  realizuju kao posebna tema.

Nastavnik ima mogućnost da integriše i uskladisadržaj na različite načine, kao i da ga na različite načine realizuje, vodeći pri tom računa da cjelokupni nastavni sadržaj predviđen NPP bude realizovan, kao i da planirane  aktivnosti  proizilaze iz definisanog cilјa i zadataka, te da vode ostvarenju očekivanih ishoda.

Programiranje teme i sadržaja koji tema obuhvata (Tema i sadržaji mogu biti pereuzeti iz NPP, ali je važno znati da preuzimanje teme nije obavezno. Dakle, tema može biti preformulisana i sadržajno drugačije organizovana, ako je to stav samog  nastavnika)

Programiranje podtema (blisko povezanih  sadržaja u okviru teme – ovaj korak nije neophodan i pristupa mu se samo ako nastavnik identifikuje blisko povezane sadržaje u okviru teme za koje misli da bi ih trebalo realizovati kao posebnu cjelinu.)

Definisanje  cilјa, definisanje očekivanih ishoda (šta želimo da učenici: znaju, mogu, razumiju) i postavlјanje zadataka ( šta i  kako ćemo raditi da ostvarimo cilј i postignemo ishode)Planiranje aktivnosti kojim ćemo ostvariti postavlјene zadatke i na kraju svega je

Izrada plana dana (tematska integrisana dnevna pisana priprema nastavnika ).

1

2bez naslova6tp53

Priručnik  se prodaje u elektronskoj verziji. Narudžbe na e-mail :

google.com

skolasavremena@gmail.com

ZBOG ČEGA JE VAŽNA PISANA PRIPREMA ?

Published 16. Januar 2014. by učiteljfahro

Zbog čega je važna pisana priprema u školi ?40

BackToSchool

Danas ćemo o ovom otvorenom pitanju naći različita mišljenja. Mišljenje su podijeljena i među stručnim svajetnicima,i među direktorima, pedagozima ,nastavnicima i učiteljima. Svako do njih traži ono što njemu najviše  odgovara. Dok jedni govore,kako su pripreme bitne da samo napakoste učitelju i nastavniku (jer je to njegov između svega i dio posla za koji je plaćen); drugi govore kako pisana priprema treba da ima osnovno zaglavlje sa svim svojim dijelovima koji su veoma bitni ,ali  to opet samo nekome. I tako dok je jednima važna pisana priprema kojima nije bitno kako ona izgleda,drugi misle kako je potrebno da se pisane pripreme pišu ručno jer se najčešće ako su u elektronskoj formi pisane pripreme se pozajmljuju ,ili gotove skidaju sa interneta i tako od ruke do ruke, do kopir aparata,pa do dosijea. Međutim kada je u pitanju pisanje priprema učitelja,nigdje nije striktno naglašeno da učitelj MORA da napiše pisanu pripremu za nastavu. Učitelj treba da na nastavu dolazi pripremljen. Da li će učitelj koristiti svoju,ili nečiju drugu pisanu pripremu,možda nije toliko važno,ali je važno da li će na osnovu te pripreme postići dobar čas na nastavi. Pisana priprema treba da bude desna ruka svakom učitelju i nastavniku u njegovom radu na nastavi. Pisanih priprema ima dosta. Svako piše pripremu na svoj lični način. Pisane pripreme se razlikuju od učitelja do učitelja,od škole do škole,od kantona do kantona,od države do države itd. U BiH se pisane pripreme pišu na različite načine. U samoj našoj FBiH ima dosta još uvijek među učiteljima i nastavnicima nejasnoća,pa se često i sami pitaju;Kakvu pripremu ove godine traži moj savjetnik? Kakvu pisanu pripremu traži pedagog škole? Kakvu pisanu pripremu traži direktor škole? Nekima uopšte nije bitno kakva je pisana priprema, bitno je da je učitelj i nastavnik ima,dok drugi traže najnovije modele tematskih priprema sa novijom metodologijom rada, po ERR systemu.Sa reformama obrazovanja u školama u FBiH je došla i revidiranje NPP-a ,pa je devetogodišnja škola osmišljena na potpuno drugačiji način nego osmogodišnja škola. Kada je u pitanju planiranje i pripremanje nastavnika i učitelja najveći problem se još uvijek javlja među onima koji traže na uvid pisanu pripremu učitelju za svoj rad u školi. Jedinstvenosti u pogledu pisanja pisanih priprema zaista još uvijek nema. Prva trijada -učitelji pišu pisane pripreme koje se razlikuju od predmetne nastave odnodno druge i treće trijade. Prema devetogodišnjoj školi,u prvoj trijadi učitelji prema NPP-u određuju i vremenski u toku školske godine uklapaju po svome ličnom izboru Tematske cjeline ,koje se dijele na podteme,a one se dalje dijele na usklađene i integrisane aktivnosti u okviru jednog radnoga dana. U tematskoj integrisanoj pripremi pojavljuje se nekoliko novih pojmova kao što su; jutarnji/popodnevni sastanak u razredu, evokacija (uvodni dio), razumijevanje (glavni dio) i refleksija (završni dio).Zatim tu su zadaci i ishodi nastave,umjesto obrazovnih su kognitivni, funkcionalni (psihomotorički) i odgojni (afektivni). Na kraju dana traži se od učitelja da vrši evaluaciju dnevnih aktivnosti . Međutim u zadnje vrijeme učitelji su zaista u nedoumici , kakave pisane pripreme da pišu? Dok pedagozi po školi ne priznaju tematske integrisane pripreme sa ciljevima znati,moći,razumjeti;odnosno kognitivnim,afektivnim i konativnim ciljevima, pisanje jutarnjeg sastanka, sa aktivnostima koje treba da budu usklađeno,još uvijek neki sebi za prvao daju da traže od učitelja stare KLASIČNE nastavne pisane pripreme sa uvodnim,glavnim i završnim dijelom . Takođe za njih ne važi dnevna integrisana pisana priprema sa ishodima i ciljevima uz pomoć Blumove taksonomije,nego traže stari način rada,odnosno sistem za svaki čas posebna priprema. Zaista je puno nejasnoća još uvijek u vezi stim, i dosta je smetnji i pometnji kod mnogih kolega,pošto više nisu uopšte ni sami sigurni  KO  ĆE  IM  I  KAKVU PISANU PRIPREMU ZATRAŽITI. Da li to znači da jedan učitelj razredne nastave treba da ima DUPLE PISANE PRIPREME za jedan dan.; i to tematske pisane integrisane pripreme novije škole za inspektore i savjetnike,a druge klasične stare pisane pripreme za svaki čas posebno,koje će im sutra tražiti pedagog ili direktor škole. I dok jedni traže tematski sedmični plan rada,drugi traže sedmični plan rada sa jasnim radnim danom i nazivom nastavnih  jednica. U današnjem vremenu kada svaki mjesec plata kasni jednom učitelju,dodatno opterećenje jeste i ova vrsta da nazovemo NEJASNOĆA  oko  pripremanja nastavnika za nastavu,onda niko više ne gleda na učenike,šta je za njih dobro,i koliko će biti opušten i spreman za obavljanje svog dijela posla jedan takav učitelj koga odmah ubijete u pojam izjavom,da pisanu pripremu za koju je  izgubio  svaki dan oko 2  dobra debela sahata,vama na kraju neko samo kaže prosto i delikatno, ” TAKVU PISANU PRIPREMU JA TI NEĆU PRIZNATI !  Prosudite sami, zašto danas  jedan učitelj onda  pati od depresije i zbog čega ih je sve više pacijent kod jednog neuropsihijatra, a ko je u stvari natjerao jednog učitelja i učiteljicu da u svojim torbicama osim mobitelja,upaljača,šminke, nosi crvene boje tablete na kojima piše poznati naziv današnjem narodu LEXAURIN,APAURIN I XANAX.  Nije pisana priprema više izgleda uopšte kao kvalitet bitna, šta u sebi sadrži i koliko je ona kvalitetna,bitno je samo da nju piše svaki dan učitelj,jer on je za to plaćen,ne može on platu primati džabe, i na kraju neko u sebi danas kaže ;Ma ko šiša,jednog učitelja, pa nek se žedere on sam i nek ždere tablete ! :(. Nevjerovatno koliko je neprofesionalizam i licemjerstvo umiješalo svoje prste u obrazovanje, a mi moramo smoći snage izdržati sve ovo, pripremati se redovno za nastavu i ne dozvoliti ni u jednom trenutku da neko utiče na zdravlje naše. I učitelji i učiteljice su roditelji, imaju i oni svoju djecu,sa kojima treba da provedu jedno određeno slobodno vrijeme. Nije obrazovanje samo pisana priprema. Do toga je dalek put…između toga ima dosta još propusta koje niko neće da analizira, a kamoli da nekoga pozove na nekakvu odgovornost. Najlakše je izigravati VELIKOG GAZDU, pa upravljati sa nekime kako se kome prohtije. Zato ću citirati ajet iz El Kur an i Kerima koji Uzvišeni Allah je rekao” Učitelji će posebno biti pitani na Sudnjem danu,teško onima koji samo jedan dan u svome radu ne ispune radne zahtjeve koga su sami svjesni. S druge strane teško onome ko radnike muči,i igra se mojim sudrugom,pa mu naređuje da radi više od onoga nego što treba. Teško li se i onome ko naredi radniku,učitelju.. da danas radi nešto,a da mu prethodno za to nije obezbijedio adekvatan alat i pribor za rad. Takvi neka se dobro zapitaju,jarabi Bože,ti me zaista oživje na Sudnjem danu, a onda mu milost i traženje oprosta za sva nedjela neće biti od nas priznata. Poslanik saws je kazao u hadisu kojeg bilježi Ibn Madže: „Isplatite radnika prije nego mu se znoj osuši.“ Od Poslanika saws se prenosi i slijedeće: „Rekao je Allah swt: Sa trojicom ću se na sudnjem Danu obračunati. Među njima: sa čovjekom koji unajmi radnika koji mu odradi traženi posao, a neisplati mu platu.“(Buharija)

bigemo_harabe_net-35bigemo_harabe_net-350022spanking10695007.48

Mama ,kaže učitelj da ne slušam

Published 12. Januar 2014. by učiteljfahro

5798eabd54c4dc2ba4af19b053d99daa24253-d10eb95aaac20d31a040ee4d7ab43ec6 MAMA KAŽE UČITELJ DA NE SLUŠAM

Sigurno da nema nijednog odjeljenja u školi,niti razrednika koji nije imao makar  jedno hiperaktivno dijete u svome razredu.Mnogo je učenika koji su nemirni ,nepažljivi što je normalno za dječiju dob i razvoj samog djeteta ,međutim ako se takav oblik ponašanja produžava i nastavlja ,te tako prelazi u jače i izraženije oblike,tada već se javlja problem koji otežava rad i funkcionisanje samog učitelja, postaje opasnost za drugove i drugarice u školi, a iz  godine u godinu teškoće roditeljima, a onda i problem cjelokupnog društva. Puno je grešaka koje se zanemaruju ili prolaze bez adekvatnog  sprečavanja pojave ovakvog oblika ponašanja ,kako u roditeljskom domu,tako i u samoj školi. Najveći problem je tzv.deficit pažnje ili poremećaj koji dovodi do ovakvog oblika nemirnoće i nepažljivosti učenika u školi. Mnogi tada izgovor traže u roditeljskom zapostavljanju ,neuspjehu ili nekulturnom i neodgojenom učeniku. Ovo treba shvatiti prije svega kao “problem”. Naime dosadašnja istraživanja su pokazala da jednostavno učenici “ne mogu” da samostalno regulišu i bore se takvim načinom ponašanja. Uočljivi su jasni primjeri ponašanja takvih učenika u školi,a to su poteškoće da svoju pažnju usmjere,da je mogu održati i zadržati i hiperaktivnost učenika. Učenicima je bitno samo ono što je njima bitno i ono što njih zanima i inetersuje. Često to učitelji ne mogu vidjeti ili jednostavno rečeno ne žele da vide i još gore,kada ne mogu da prepoznaju takvo stanje učenika. Kada je pažnja u pitanju ,tada se obično misli na na poteškoće i rad na zadacima koji zehtijevaju mentalno zalaganje učenika i mentalni napor i rad. Ako su u pitanju jednostavni zadaci,onda do tog napora sigurno neće ni doći. Školski zadaci (matematički, razumjevanje, snalaženje) zahtijevaju taj napor što dovodi do izraženih poteškoća kod djeteta. Kada je u pitanju poteškoća sa pažnjom ,često smo sudionici da na času uočavamo takvo stanje kod djeteta,kada nešto govorimo,a dijete tako reći je odsutno sa nastave ili luta po učionici u msilima,jer ga ne zanima ono o čemu mi pričamo i on ne može da prati upute,i jednostavno rečeno “izbjegava” zadatke koji u tom momentu zahtijevaju određeni”mentalni napor”. Taj napor za učenike može biti i prepisivanje sa školske table,učenje pjesmica itd. Tada učenik u odjeljenju postiže uglavnom loše rezultate,nego što su njegove stvarne sposobnosti. Zato je “velik zadatak” učitelja da u svome odjeljenju prepoznaju na vrijeme  takve učenike koja su uglavnom nepažljivi ,odnosno kod kojih je jasno izražena i uočljiva hiperaktivnost. Postoje i drugačiji oblici ponašanja učenika kao što su agresivno ponašanje učenika, iskazivanje potrebe za miljenikom i vladarom u odjeljenju, to najčešće dovodi do iskaljivanja bijesa, zatim brzopletosti, učitelj nije ni dovršio svoje pitanje do kraja, a učenik ne može da čeka red ili jednostavno sklono je da prekida druge ,drugove ,učitelja u njihovom izlaganju i sl. Hiperaktivnost (nemirnoća) je uočljiva,jer takvi učenici su dežurni ,požarni (šalu na stranu) ,izraženi su nemirnoći, non-stop su nekom pokretu, ne mogu jednostavno da se smire. Koke šetalice su po učionici, odlaze bez pitanja do drugova i drugarica. Ako su na svome mjestu onad se vrpolje, migolje,važni  i uočljivi su pokreti ruku i prstiju,uvijek nešto mrse, pucketaju,klepću rukama itd.  U ovakvim slučajevima prepoznavanja oblika ponašanja kod učenika u odjeljneju svaki razrednik trebalo bi da pozove roditelje i da im da neke svajete i upute za njihovu djecu:

- roditelji treba da razgovaraju sa svojom djecom,da ih ohrabe, prihvate kao ličnost ,te da ih podstiču pohvalama i nagradama .Veoma je važno izbjeći  samo kažnjavanje za takvo ponašanje kod djece

- oraspoložite i oohrabrite poztivnim riječima  svoje dijete ( dijete često biva izloženo lakšim ili težim oblicima nasilja od strane svojih vršnjaka,što može biti jako opasno jer može da dovede do pojave psihičkih stanja i stvaranja loše slike o samom sebi gdje dijete samo sebe odvaja od društva i okoline,te stvara na taj način  lošu sliku o školi i svijetu uopšte.Tada kod djece treba razvijati samopoštovanje i smopouzdanje,za svaki urađeni i uočljivi trud.

-roditelji treba da prepuste djetetu što više odgovornosti u izvršavanju školskih i domaćih zadataka. Ne treba da u završnici izostanu pohvale za takav trud i rad.

- roditelji treba sa svojom djecom više da komuniciraju,da razgovaraju o svemu .Treba da oba roditelja jasno ukažu na njegovo ponašanje i da mu daju jasne informacije o tome.

-roditelji treba da potraže savjete i podršku od bliskih ljudi,savjete stručnjaka ,sardnika iz škole;učitelja,pedagoga, ljekara,psihologa ,a nikako da se skrivaju iza paravana zbog srama i stida kod ponašanja hiperaktivnosti kod djeteta.

welcome7

TREBA LI KOME U OVOJ ZEMLJI OBRAZOVANJE ?

Published 28. Decembar 2013. by učiteljfahro

40TREBA LI KOME U OVOJ ZEMLJI  OBRAZOVANJE  ?

bye.jpg
Završava se uskoro tema u školi. Učenici treba da se pismeno provjere,da se stekne konačno uvid u onaj trud i rad koji je bio prisutan unazad nekoliko sedmica. Nažalost nakon svake završene teme,kao i obično imam pune ruke posla. Ne znam gdje udaram prije. Valja meni prvo napraviti i prilgoditi odgovarajuće zadatke (osmisliti) tako da budu prihvatljivi za sve moje učenike,one koji imaju lošije,bolje i najbolje sposobnosti u razredu. Za to mi treba materijal. Plata kasni, toplog obroka nije bilo,prijevozu se izgubio svaki trag i pamćenje..za koji mjesec treba da dobijem novac..ni sam se ne mogu nikako da sjetim..u sebi mislim davno je to bilo. Odlazim u grad do knjižare i gledam cijenu kopir-papira koji mi treba ko oči u glavi,ali kako god pogledam u svoj poluprazan džep nemam toliko.Pomislih, dragi Allahu šta sam baš dočekao. Otpada ta varijanta da kupim kopir papir i da kod kuće na svome printeru isprintam učenicima zadatke i testove,a koje treba da osmislim i da napravim te tako prilagodim svojim učenicima. Opet kad prokontam ,da je bogdom u pitanju samo kopir papir,šta ću dalje? Nemam boje ,nestalo mi.Njena cijena je sama 35  KM. Odakle mi ? Kako ću ? Da li da posudim ? Od koga ? Koga da pitam? Koga da sad u oči pogledam,a da se ne pocrvenim? Ne mogu biti pametan. Idem kod ljudi koji imaju fotokopirnice,ali šta da kažem;IZVINITE MOŽETE LI MI ISKOPIRATI TESTOVE NA OTPLATU? Krenem, dođem do vrata,uđem i čovjek me pita ;Izvolite šta ste trebali ? A JA GLEDAM U ČOVJEKA PA SE MISLIM ;najkasnije izustim Izvinite ,greška… ništa .Doviđenja. Izađem, a suza samo što me ne opeče.bigemo_harabe_net-35 Pomislih ! Šta mi ovo sve treba ? Do čega smo baš u prosvjeti mi dogurali ? U sebi opet promislim “Pa koji bezobrazluk majko draga,ali sjetih se djeca su ipak u pitanju. Razmišljam da li da odložim test dok ne budem imao novaca,ali nije to nikakvo rješenje,jer uskoro stižu i ostala ispitivanja,nagomilaće mi se pa kuda ću onda…Ja belaja majko draga. Koja država i nacija i vlade.Pih, kad se sjetim nečovjeka koji se ne stide svojih primanja mjesečnih od 40.000 KM, 25.000,u mislima računam koliko bi škole napredovale za taj novac koji se potroši bezveze na gluposti i na krkanluk od sabaha do akšama. Pa TREBA LI KOME OBRAZOVANJE ? 40 Pa imate li dušu,ili vam je Azrail odavno je već uzeo i produžio vam život na dunjaluku bez duše. Obarazovanje ste srozali na DNO KOJI NEMA DNA. Ispod ovog dna,na kojem je sada obrazovanje, krije se još jedno DUPLO DNO. Pa dobro da li je moguće da kroz sve ovo prolazim,i da se moram ovako ponižavati . Ništa !Odustajem od svega,što sam bio zamislio i htio uraditi.Nekada sve što planiramo ma koliko mi to htjeli NEMA ŠANSE DA OSTVARIMO. Vraćam se kući i uzimam od mog dragog oca prijašnji stari papir crne boje koji kad se postavi ispod prenosi (kopira) zapis na bijeli čist papir. Moj otac iz svoje firme donosi sa posla i 20 komada papira, koji uz taj crni papir,eh da sjetih se i njgovog imena-INDIGO, kopira sadržaj testa. Toliko je vremena prošlo da sam skoro zaboravio i kako se zove taj CRNI PAPIR. Ali zar je to danas nekom bitno,taj njegov naziv. Moram se mučiti,isti sadržaj sam morao da napišem 5 puta,sa dva takva papira. Znači pet puta po 4 je dnako 20 kopija. Ipak sam našao šašavu alternativu iz 80-tih.U ovo današnje vrijeme, vrijeme Intel Core Duo računara,kada postoje najbolji printeri INK Jet,HP, raznih modela i vrsta,učitelji moraju da pišu ručno i da koriste crni kopir papir kojem sam čak bio zaboravio i  ime. E,hvala Vam ,što ste nas doveli do dna kojem nema povratka. Drage kolege vjerovatno ćete neki, sebe pronaći u ovoj mojoj ispovijesti…nažalost od GOREG UVIJEK IMA I GORE! Zajedno samo možemo da ne doživimo ovakve i slične neugodne situacije u obrazovanju.Probudimo se -vrijeme je!Dosta je bilo LAŽNIH OBEĆANJA ,a još gore LUDIH RADOVANJA. Treba da složno i zajednički se svi ujedinimo i jednom za svagda ustanemo i tražimo ono što nam pripada.Ne dozvolimo da NEKO sroza ono za što smo se tolike godine borili,jer mi smo najviše odgovorni za cijelu BUDUĆNOST NAŠE NAM JEDINE ZEMLJE I OTADŽBINE BOSNE I HERCEGOVINE. U toj borbi ne smijemo pokleknuti i moramo istrajati do samoga kraja. Zdravi…živi…i veseli…uvijek bili.

0695007.48

Pisana priprema DA ili NE!

Published 13. Novembar 2013. by učiteljfahro

pripreme12
Pisana priprema DA ili NE!

40

Kad sam prvi put napisao pisanu pripremu,davno prije 17 godina,jedan stari sad već penzionisani savjetnik mi je ovako rekao: Bolja je za tebe ,tvoja priprema bez iskustva,nego nečija koju je neko drugi napisao,pa je ti koristiš. Ta priprema je za tebe “špansko selo” koje ti nikad nisi ni vidio ,niti u njemu bio ,a niti istraživao. I kao takva priprema tebi će samo labirint biti,,nego što će ti put biti. Tek danas sam shvatio pravi smisao tadašnjih riječi,koliku one snagu imaju i da je taj čovjek bio u pravu. Hvala na ovako pametnoj i filozofskoj krilatici.
Zašto kolege i kolegice u zadnje vrijeme sve više i više ne žele da pišu pripreme za čas. Šta je to priprema? Kako ona izgleda ? Koliki strah imate od pripreme? Šta je to što svaki put stvara depresiju kod učitelja ? Zašto? Zašto ? Zašto? Mnogi kažu da je priprema za čas obavezna. Slažem se. Zbog koga se piše priprema ? Mnogi pedagozi kažu pripeme pišite zbog djece -kakve djece? Kakve veze imaju djeca sa pripremom nastavnika ? Nikakve! Učitelji se pripremaju za svaki čas za svaki dan. Priprema je postala samo INAT. E vala ko ne pišpe pripremu-treba ga kazniti. Tako se kaže. Kakva priprema može biti? Svakakva. ( Ukradena, prepisana, dopunjena, kopirana, ali najmanje je onih napisanih. Svaki razred nije isti. Svaka djeca nemaju iste spsobnosti i znanje. Učitelj treba da razmisli da li mu je danas potrebna kakva priprema. Mnogi kažu ovako ? Oni koji imaju preko 30 godina staža-ne moraju imati pripremu.Zašto ? Na koji način to može neko objasniti ? Starije kolege gube više pamćenje od mladih. Imaju oni više iskustva ? Odlično! To se slažem. Ali nekad ni iskustvo nije mjerilo za pisanje pripreme. Kažu neki opet- Dijelovi billjke su uvijek isti,što znači da takva priprema važi u svakom razredu. I to je tačno. Nastavne jedinice se neke ostale iste-većinom u predmetnoj nastavi. Ali šta je najvažnije u pripremi ? Kako osmisliti PUT ! Učitelj mora da napravi PUT kojim će se kretati narednih 45 minuta. Kako motivisati djecu da im čas bude zanimljiv,da ne bude monoton. Da svi zavole taj čas. To je najteži zadatak koji niko garant nije poslije održanog časa razmislio pa se zapistao koliko su djeca uživala u tom času. Nije moguće uraditi u svakom razredu jutarnji sastanak ako učionica nema uslove i sredstva za taj rad. U pripremi stoji : Djeca posjedaju po tepihu i ispruže ruke i potrbuške legnu pa rukama dodiruju svog druga. A ja se pitam ? Gdje će moja djeca leći kad je prašnjavi pod od pločica koje su hladne,a tepiha nema ni na vidiku. Mogu ja to prepraviti,pa ću sve isto napisati,ali samo umjesto tepiha staviću po pločicama. E, da li je to baš tako ! Nije! Znači priprema ne može uvijek biti prekopirana ili prepisana. Pripreme treba pisati da bi PUT kojim koračamo u toku 45 minuta bio što zanimljiviji i laganiji i učitelju i učenicima. Kakav PUT napravimo, tako ćemo i koračati. Neko će preći asfaltiranim putem,a na tom putu ne vidi ništa. Neko će krenuti po trnju i kamenju,ali prođe i nešto nauči i ne nauči. A neko napravi put onakav kakav samo njemu odgovara i kako ga on zamišlja i na tom putu puno toga vide i on i njegovi učenici. Priprema je PUT ! Kakav put hoćete sami odlučite. Birajte PUT koji će odgovarati i vama i vašoj djeci. Zdravi,živi i veseli bili !

OBOJENA MALA SCENA

Published 3. Novembar 2013. by učiteljfahro

Uskoro !

Igrokazi u prvoj trijadi devetgodišnje škole je mini priručnik za nastavnike  orijentacija kroz izvođenje igrokaza u nastavi kao i njihovu pripremu i realzaciju sa učenicima.

IGROKAZ

Školski priručnik “Mape uma u razrednoj nastavi”

Published 2. Novembar 2013. by učiteljfahro

bye.jpg Školski priručnik  za nastavnike razredne nastave. Tehnika učenja “Mape uma u razrednoj nastavi”  Šta su mape uma ?  Kako naučiti koristiti mape uma u  nastavi?  Primjeri dječijih mapa uma nastalih u nastavi. Primjeri mapa uma sa pisanim pripremama za nastavnike razredne nastave. Priručnik sadrži pet dijelova i to: Uopšteno o mapama uma, Kako djecu najlakše naučiti da izrađuju samostalno mape uma, Upute za nastavnicima za kreiranje mapa uma u nastavi, Primjeri mapa uma u nastavi 3 i 4 razreda i dodatak Pisane pripreme u nastavi 5.razreda uz korištenje tehnike mapa uma . Priručnik sadrži 170 stranica . mensa 345678 Priručnik možete kupiti putem e-maila gdje ćete dobiti više informacija o nabavci i plaćanju. E-mail:fahir_terzic@bih.net.ba

Didaktički putokazi objavili tematsku kombiniranu pripremu 3/5 razred

Published 1. Novembar 2013. by učiteljfahro

Izašao je novi broj didaktičkih putokaza broj septembar 2013. Objavljena je moja pisana tematska kombinirana priprema za 3/5 razred u kombinaciji dvije različite trijade u osnovnoj školi.

1383438_348400261963812_69671160_n

OVO JE SAMO JEDNA OD MNOGOBROJNIH PRIPREMA KOJE SAM URADIO KADA SAM PRIJE 2 GODINE VODIO OVU JAKO TEŠKU I NEZAHVALNU KOMBINACIJU KADA SU TEMATSKE JEDINICE POSVE RAZLIČITE U DVIJE RAZLIČITE TRIJADE. NA SVOM BLOGU OBJAVIĆU NEKOLIKO SVOJIH PRIPREMA KAO EVENTUALNA POMOĆ NASTAVNICIMA KOJI IMAJU PROBLEMA U RADU SA KOMBINIRANIM ODJELJENJIMA,JER TEORIJA JE JEDNO,A PRAKSA VJERUJTE POSVE NEŠTO DRUGO.

 

ZBIRKA MAPA UMA ZA NASTAVNIKE RAZREDNE NASTAVE

Published 26. Oktobar 2013. by učiteljfahro

Odliča tehnika u radu sa učenicima trećeg I četvrtog razreda u nastavi. Sasatavio sam jednu mini zbirku mapa uma za nastavnike razredne nastave  .Zbirka sadrži kolekciju od oko 100-tinjak mapa uma iz različtih predmeta  u trećem I četvrtom razredu. Odlična zbirka,topla preporuka izdavačima da što prije sa ovim materijalom obraduju svoje  vjerne nastavnike po školama.

bye.jpg

Zbirka sadrži kolekciju sa oko 100 mapa uma za nastavnike.

Zbirka sadrži kolekciju sa oko 100 mapa uma za nastavnike.

copy-3s15k.gif

ODRŽANA PREZENTACIJA PROJEKTA “JESEN NA SELU”

Published 24. Oktobar 2013. by učiteljfahro

bye.jpg

U povodu toga danas dana 24.oktobra je u prostorijama PŠ “Omazići” održana prezentacija provedenog projekta. Isto tako od 9.30 je otvorena otvorena javna izložba učeničkih radova koji su urađeni kroz nekoliko radionica u sklopu projekta za roditelje iz Omazića.

projekt

Sadržaj projekta “Jesen na selu” autor :Fahir TERZIĆ

1069290_524500350978219_353484832_n1234754_524500317644889_885387282_n1395959_524500180978236_726627293_n1661358_587250811369839_268486639_n1653987_587252011369719_1471605775_n1904137_587252541369666_648977634_n1560409_587251068036480_1610542682_n1926771_587250151369905_1772470090_n1958414_587251008036486_1371386516_n1925174_587253484702905_786424675_n1902975_587252578036329_1264980029_n1911654_587252161369704_977387654_n1920234_587252754702978_197056668_n1800324_587251081369812_1600961514_n1959774_587251091369811_1231753813_n564703_587252564702997_1732606957_n1896981_587250831369837_1705741041_n1379943_587251931369727_1543503423_n1978789_587252498036337_398042310_n

Nakon posjete roditelja školi,oko 10.30 PŠ “Omazići” je posjetio aktiv učitelja razredne nastave OŠ”Grivice” Banovići na čelu sa direktorom  I pedagogom naše škole, gdje je učiteljima lično I prezentovan sam projekat kao i sve pojedinosti koje su se provodile u proteklih mjesec dana . Sam projekat je od strane svih posjetioca ocijenjen sa visokim ocjenama,gdje su se direktor I pedagog škole obratili svima prisutnima I pohvaliuli trud I zalaganje učitelja i učenika PŠ”Omazići”. Projekat je verifikovan u vidu prezentacije na školskom nivou. Naravno ovo je samo jedan od nadam se niza projekata koji su i u daljem periodu planirani u našoj OŠ “Grivice” Banovići. Ovim projektom je PŠ Omazići podignuta na viši nivo,gdje su učitelji i učenici osim obične klasične nastave kroz sami projekat izvodili i druge vrste nastave kao što su projektna nastava, integrisana međurazredna nastava, terenska nastava i istraživačka nastava. Slogan učitelja i učenika je bio “ŽELIM, HOĆU I MOGU “.

1620831_401075086696329_378074400_n1374923_10201484519068802_427539900_n

Na kraju je upriličena mala svečanost i zakuska u povodu uspješno izvedenog projekta aktiva učitelja OŠ “Grivice” Banovići.

PODIJELJENI PRIRUČNICI “TEMATSKO PLANIRANJE NASTAVE”

Published 4. Oktobar 2013. by učiteljfahro

Kako je i formulisano Ugovorom koji je sklopljen između IK “NAM” Tuzla i moje malenkosti, početkom školske 2013/14godine izašli su priručnici pod nazivom TEMATSKO PLANIRANJE NASTAVE u prvom,drugom i trećem razredu za učitelje koji koriste udžbenike od IK “NAM” u nastavi. Istina priručnici su urađeni u mini-verzijama ,i to tako da su urađeni u dva priručnika. Jedan priručnik je za čista odjeljenja u prvoj trijadi, adrugi priručnik je za kombinovana odjeljenja prve trijade.

123

 

 

ISHODI UČENJA PO BLOOMOVOJ TAKSONOMIJI –KOGNITIVNO PODRUČJE ( 4 NIVOA UČENJA )

Published 26. Septembar 2013. by učiteljfahro

BLOOMOVA TAKSONOMIJA

TEMA -ŠKOLA

Bloomova taksonomija

1956. godine Bendžamin Blum, američki školski psiholog, je sa svojim kolegama razvio klasifikaciju nivoa učenja. On je primjetio da 95% pitanja na testovima zahtijeva od učenika da misle samo na najnižem nivou… ponavljanje informacija.  Postoje tri domena obrazovanja, odnosno načina usvajanja određenog sadržaja.

 • Kognitivni domen – usvajanje znanja,
 • Afektivni domen – stavovi, vrijednosti i interesovanja,
 • Psihomotorni domen – vještine

Svaki od ovih domena ima svoje nivo usvajanja informacija. Mi ćemo se zadržati na kognitivnom domenu, na nivou znanja, jer se sa time najčešće srećemo u školi. Blum je identifikovao šest različitih nivoa učenja unutar kognitivnog domena, od najjednostavnijeg (ponavljanja činjenica) preko složenijih mentalnih nivoa do najvišeg (evaluacije).

Ovi nivoi nose određene glagole pomoću kojih definišemo dubinu usvanja sadržaja. Te glagole definišemo  kroz opisne ocjene za nivopostignuća učenika, ali  kroz četiri kognitivna područja prema Bloomovoj taksonomiji.  Tabela glagola

ISHODI UČENJA PO BLOOMOVOJ TAKSONOMIJI –KOGNITIVNO PODRUČJE  ( 4 NIVOA UČENJA )

BLOOMOVA TAKSONOMIJA

KOGNITIVNO PODRUČJE

NIVOI POSTIGNUĆA KROZ

DESKRIPTORE

  OČEKIVANI ISHODI UČENJA

(ODREĐENI GLAGOLI KOJI DEFINIŠU DUBINU USVOJENIH SADRŽAJA )

Znanje/ Shvatanje

(pamti i ovladava značenjem sadržaja)

Istraživanje

Na crtežu pokazati školu; prepoznatiškolu na slici; pronaći školu među ostalim objektima, imenovatiprostorije u školi školski pribor, poredati školski pribor po veličini, nabrojati uposlenike koji rade u školi, opisatiizgled škole, predložiti razredna pravila u učionici, dati primjer dobrog i lošeg ponašanja učenika u školi,razvrstati školski pribor, označiti školske prostorije ,opisatiškolski pribor, sudjelovatiu čišćenju i održavanju higijene u učionici i školi uopšte

Primjena

(koristi i upotrebljava naučeno u  novim konkretnim situacijama)

Razvoj

Nacrtati školu,obojiti školu, napraviti model škole, školske zgrade, školskog pribora, sastaviti školski pribor od predmeta, ilustrovati stvari koje spadaju u školski pribor, naslikaj školsku zgradu, oblikuj školu od plastelina,

Analiza/sinteza

(razumije sadržaj, formuliše i gradi nove strukture od svojih postojećih znanja i vještina)

Nadogradnja

Uporedi sličnosti i razlikeizmeđu školskog pribora, na datoj slici pronaći najveću prostoriju u školi, navedi po čemu se razlikuju  učionica i hodnik, koje su sličnosti između fiskulturne  sale i poligona naše škole, odaberi najmanji školsku prostoriju, poredati školske prostorije po veličini od najveće do najmanje , objasniti zbog čega u školi koristimo poligon i fiskulturnu salu, napravi maketu škole od kutijica za lijekove i istakni svaku prostoriju u školi,

Evaluacija

(prosuđuje vrijednosti sadržaja )

Integrisanje

Od ponuđenih dijelova kreiraj i sastavi školsku zgradu, poredaj  školske prostorije po važnosti koje najviše koristimo,pa sve do one koje najmanje koristimo u školi, opiši svoje osjećaje  da  u školi imamo kuhara, predloži nova pravila koja bih volio da se poštuju u školi …

shema

JESTE LI SE IKAD UPITALI MOŽDA,ŠTA JA SA SVOJIM GODINAMA MOGU !

Published 26. Septembar 2013. by učiteljfahro

batine-nikad-nisu-dobro-rjesenje-za-djecji-neposluh-504x335-20090312-20101019011454-182590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danas mnoge kolege i kolegice,uglavnom izbjegavaju da samostalno izrađuju za svoje učenike ZADATKE OBJEKTIVNOG TIPA,ZADATKE ZA ISPITIVANJE UČENIČKOG ZNANJA. Nažalost ,mnogi se uglavnom pozivaju na gotove izrađene LISTOVE koje dobijaju,u svojim škrinjicama, registrima, od raznih izdavačkih kuća. Međutim,postavlja se pitanje da li je to uvijek baš tako. Po mome ličnom mišljenju,nakon dolaska prvaka u učionicu i školu, svaki učitelj i učiteljica bi trebali da urade inicijalni test da bi uvidjeli stvarnu sliku svoga odjeljenja. Kada uvidimo rezultate učeničkog rada, onda tek i lakše će nam svakako biti ,da samostalno izradimo kao učitelji za svoj razred, zavisno od sredine u kojoj učenici žive, i svih drugih faktora….                                  Svaki učitelj bi trebao da izradi ličnu mapu u kojoj bi upisao ŠTA SVE NJEGOVA DJECA MOGU ?  ŠTA SVE NJEGOVA DJECA ZNAJU? ŠTA SVE NJEGOVA DJECA RAZUMIJU ?

Koje radnje moji učenici mogu da izvršavaju ? (za šta su sve sposobni ? )

Koji alat,pribor mogu da samostalno na nastavi upotrebljavaju ?  ( sa čime se mogu koristiti ? )

Kakva je grafomotorika učenika ?  ( kroz testove,zadatke,crteže, radove djece)

Kakav je dječija artikulacija ?  ( imaju li poteškoća sa izgovorom; glasno-tiho, prejako, pretiho, mumljanje, nerazumljivo govori)

Ono što je veoma važno jeste da svaki učitelj i učiteljica izbjegavaju pitanja zatvorenog tipa. Mnogi danas nastavnici jednom ili nijednom u nastavi predmetne nastave ne koriste ZADATKE OBJEKTIVNOG TIPA,nego u toku školske godine dadnu učenicima dva obična KONTROLNA RADA gdje se kod učenika traže isključivo definicije, formule, -što je potpuno pogrešno. Nije moguće ocijeniti učenika onog koji ima slabije intelektualne spsobnosti od onog koji ima veće sposobnosti .

Nakon takvog ispitivanja, nastavnici  učenika  ispituju još 2-3 puta usmeno i na kraju izvode zaključnu ocjenu. Međutim pitanje se postavlja;da li je takav učenik oštećen u razredu ?   (Sigurno da jeste) Nažalost to više niko i ne vidi. Na Vijeću se iznesu ocjene i to je to.

Vratimo se učenicima prvog razreda.

Šta mogu učenici u prvom razredu: ( zaokruživati, pridruživati, spajati, bojiti, (malo teže crtati), označiti, obilježiti, docrtati, dospojiti, ponoviti olovkom po tačkama-linijama, mali procenat djece koji znaju pisati….

Koji pribor mogu samostalno koristiti ?  ( olovku,bojice, gumicu, makazice, oštrilo, itd.)

Naime ,jedan primjer jedne kolegice koja je tek počela raditi i nakon završene teme Škola postaavila je djeci običan Kontrolni rad (naravno nije joj niko htio reći,pa nije znala)

Pitanja su bila zatvorenog tipa i to su se pitanja odnosila na pisanje (iako učenici nisu usvojili još slova) nije bilo pitanja višestrukog izbora.

Evo primjera jednog takvog rada:

1. Šta je škola ?

2. Napiši tačan naziv svoje škole ?

3. Nabroji šta spada u školski pribor ?

4.Napiši ko su uposlenici u školi ?

5.Nabroji razredna pravila ?

6.Napiši neko pravilo koje ti se sviđa ?

7.Šta je to higijena škole ?

Iz ovog primjera kao što vidimo pitanja su NEPRILAGOĐENA pismenom ispitivanju učenika u I razredu (učenici nisu usvojili slova)

Dalje,pitanja su samo za NAJVIŠI NIVO ii ovakva pojedina pitanja se mogu postaviti USMENO učenicima,a NIKAKO pismeno.

Ako gledamo taksonomiju ciljeva onda ishodi su sljedeći ( definiše školu, imenuje naziv škole, nabraja školski pribor, piše uposlenike u školi, nabraja razredna pravila, piše novo pravilo, definiše higijenu….)

Kroz ovakvu analizu primjećujemo da je ovo najviši NIVO ZNANJA -EVALUACIJA /SINTEZA

Ocjenjivanje učenika treba biti OBJEKTIVNO kroz skorove i niz zadataka objektivnog tipa koji može uspješno da sačini svaki zainteresovani učitelj i učiteljica i to bolje od drugih zainterersovanih koji ne poznaju suštinu razredne nastave .za taj rad treba poznavati osnovne tipove zadataka testa:

ALTERNACIJA ( jednostavan zadatak :rješnje s TAČNO (T) NETAČNO (NT) ILI DA I NE  (najslabiji,i ne treba ga pretjerano koristiti)

KOMPENZACIJA  (prisjećanje i dopunjavanje) složeniji zadatak teksta (učenici dopunjavaju na linijama -crtama definicije,zakone….

SELEKCIJA (jako popularan)  učenici koriste radnje (MOĆI) – potcrtavnje, podvlačenje,zaokruživanje, označavanje,

KOMBINACIJA (sređivanje i određivanje) zasnovan na kombinaciji,skica,mapa,slika,formula,

Primjeri ovakvih testova

Učitelj je školski uposlenik                a) DA   b) NE   ili   a) tačno          b)netačno   ( da bi učenici prvog razreda mogli da rade ovakve testove potreben su upute učitelja. Pročita imm zadatak i onda kaže: ako mislite da je učitelj uposleni zaokružite prvu riječa ,ako ne mislite onda zaokružite drugu riječ.

Zato je najbolje koristiti slike,crteže gdje učenici SPAJANJEM,PRIDRUŽIVANJEM odgovaraju na ovakvo pitanje. Dakle ponudimo učeniku crteže i kažemo da spoji linijom učitelja (crtež,slika) sa ŠKOLSKOM ZGRADOM (koju učenik može UOČITI,PREPOZNATI )

Ovo su samo neki primjeri kako treba pristupiti pismenom ispitivanju učenika u prvom razredu.  Svaki učitelj može odrediti 4 vrste zadataka po nivoima od najnižeg nivoa (prisjećanje)  do anjvišeg nivoa (evaluacije) .  Ovakav način rada treba dobro poznavanje i studiranje Bloomove taksonomije,originalne,kao i revidirane verije iz 2001 godine, sa dopunama Keneddya iz 2006 godine.

Sretan rad u prvom razredu. :)

 

 

 

PJESMICA KROZ STRIP U 1.RAZREDU

Published 25. Septembar 2013. by učiteljfahro

UČENICI PRVOG RAZREDA JOŠ NE ZNAJU DA ČITAJU. MEĐUTIM KORSITEĆI OBIČNI SLAJD CRTEŽA,CRTAJUĆI U GRUPICAMA UČENICI MOGU DOSTA TOGA DA ZAPAMTE.

SLIKE CRTEŽA CRTAMO U KRETANJU KAZALJKE NA SATU.  UČENICI CRTAJU SLIKE PO SLIKE ;STROFU PO STROFU

PO ZAVRŠETKU MOŽEMO ZAJEDNIČKI UZ POMOĆ GOTOVOG STRIPA USVAJATI PJESMICU U UČIONICI.

DANAS SAM ISPROBAO OVAJ METOD I MOGU REĆI DA SAM BIO JAKO ZADOVOLJAN USVOJENOŠĆU PJESMICE UČENIKA

JA SAM PJESMICU PRIPREMIO VEĆ KOD KUĆE PRIJE NA VELIKOM HAMERU PAPIRU.

BROJ SLIKICA (OKVIRA) ZA CRTEŽ ONLIKO ,KOLIKO IMA STROFA U PJESMI.  PROBAJTE,ODUŠEVIĆETE SE KOLIKO ĆE UČENICI NA ČASU TOGA ZAPAMTITI.

2 013

DOŠLA NAM JE JESEN

Published 22. Septembar 2013. by učiteljfahro

Jesen-799894

 

           PISANA  DNEVNA INTEGRISANA  NASTAVNA PRIPREMA  U PRVOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

 

DATUM: 23.IX 2013

DAN:PONEDJELJAK

PRIPREMA BROJ :  16

TEMA : SREDINA U KOJOJ ŽIVIM

PODTEMA :   JESEN

1.ČAS  BHS JEZIK I KNJIŽEVNOST IKT „ JESEN “( udžbenik „Moja slova ;M.Rašidović)

2.ČAS  MOJA OKOLINA „ZOT-1“  ( udžbenik „Moja okolina ;;Vildana Mujakić i Dijana Kovačević )

3.ČAS  MUZIČKA KULTURA Pjevanje„ JESEN  „ ( udžbenik „Refik Hodžić)

 

NASTAVNE METODE  RADA

Razgovor , usmeno izlaganje, metoda igra kroz učenje; slobodan razgovor, demonstracija

OBLICI RADA

Rad u velikoj grupi; individualni rad; frontalni rad

Rad u manjim grupama

SREDSTVA I POMAGALA

Tabla ,slike, male slikice, pjesmica,  boje drvene, flomasteri, udžbenici

 

KORIŠĆENA LITERATURA

Priručnik za nastavu u devetogodišnjoj školi „Dijete u centru aktivnosti“  Ediba Pozderović

 

POPODNEVNI  SASTANAK

Prvo ćemo uraditi nekoliko vježbi za zagrijavanje i stvaranje dobrog raspoloženja („Guska maše krilima“,Dotakni rukama pod“,Vjetar maše grane“Plivanje“ Skakanje žabe“).Nakon toga radimo jutarnje vijesti.A,nakon toga ću kroz zagonetke o kiši,kišobranu,pitati učenike šta je to? „Da bih ih doveo do pravilnog odgovora,pokazujem im ilustracije koje se odnose na zagonetke.Nakon pogađanja zagonetki,pitat ću djecu,da li znaju koje je godišnje doba stiglo ? (jesen) Po čemu znaju? Koje su uočljive promjene nastale? (lišće već žuti i polako opada,dani su postli hladniji i često nam u zadnje vrijeme pada kiša,uskoro će ptice selice da sele na jug,a neke životinje se pripremaju za zimu).Kakvu odjeću nosimo u jesen? (nabrajaju odjeću) Da ne bi pokisli,šta moraju nositi (kišobran i kabanicu) Razgovarat ćemo o izgledu i funkciji kišobrana. Da li je neko danas došao sa kišobranom. Razgovaramo o kišobranima. Najava današnjih aktivnosti.

VIJESTI   DANA

Biramo dijete dana. Dijete dana nas upoznaje sa sobom i svojim ukućanima.

Dijete dana nam otkriva kakvo je vrijeme danas .

Napolju je hladno i oblačno.

Pišem dnevnu  poruku „ STIGLA NAM JE JESEN“

Danas je ……… ponedjeljak

Datum: 23.septembar 2013

Godišnje doba: JESEN

Prisutno je

Odsutno nas je

 Dijete dana ……. Đerzić Elvis

Dnevna poruka  „ Stigla na m je jesen „

 

Za svakoga ima nešto      

bojama se služi vješto.                

A ako ste vi za jelo,          

ona nudi voće zrelo

(JESEN)

 

NASTAVA BOSANSKOG JEZIKA

-Recitujem stihove pjesme (Moja početnica, str.78) pri čemu postepeno dodajem slike-aplikacije kao poticaj.

-Najava cilja časa:

Danas ćemo naučiti i jednu pjesmu koja nosi isto ime kao i pjesmica iz muzičke kulture, takođe se zove ¨Jesen¨, a napisala ju je Bosiljka Letić-Fabri .

-Učenike ću zamoliti da se naslone i pažljivo slušaju moje čitanje.

-Nakon čitanja slijedi razgovor o pjesmi:

Gdje je jesen prosula zlato?             Jesen je prosula zlato po lišću , cvijeću i travi.

Šta je jesen ubrala u šumi?               Jesen je u šumi ubrala posljedni zvončić plavi.

razgovor o aplikacijama i zajedničko ponavljanje stihova pjesme

-Ponavljanje provodi grupa po grupa i ako ostane vremena svi zajedno

-Za domaću zadaću rijesiti zadatak iz Radne sveske, na str.6

NASTAVA  MOJE OKOLINE

Pripremam učenike za neposredno ispitivanje, a sadržaj pripreme je materijalno-tehničke (upute i materijal za rad) i psihološke naravi (motivacija, stimulacija)

-da bi se pripremili za ispitivanje, učenike trebam upoznati:

a) s ciljem časa – saopštavam im se da ću ispitivati ono što smo učili prethodnih dana  da bi saznao kako je naučeno

-ukratko, reći ću im sadržaj ispitivanja da bi aktivirao učeničko znanje;

b) s načinom na koji ću ispitivanje provesti – pokazujem ispitni materijal, mjesto gdje će se zadaci rješavati, gdje će se zapisivati rezultati i sl.

c) s načinom na koji će  rješavati zadatke – učenike upućujem da pažljivo slušaju zadatak (više puta), da razmisle o rješenju, te da zadatak potom riješe;

d) kako postupiti ako učenici

učenici rješavaju 1. zadatke za ispitivanje znanja iz Moje okoline u prvom razredu, što traje dok većina ne završi rad

-pratim učenički rad dajući eventualno samo tehničke upute ,o načinu rješavanja ne dajem nikakve upute jer bi se time narušila objektivnost ispitivanja

nakon ispitivanja provodim kvantitativnu analizu (koja pokazuje koliko su učenici usvojili gradivo) i kvalitativnu analizu (koja pokazuje koje je gradivo usvojeno, a koje nije)

-podaci služe za unapređivanje nastavnog procesa, tj. treba li poduzimati korektivne mjere kao što su naknadna objašnjenja ili pak uvježbavanja i ponavljanja

-s rezultatima se upoznaje svaki učenik pa se može utvrditi napreduje li ili zaostaje u učenju

-podaci dobiveni ispitivanjem mogu poslužiti i za dugotrajno praćenje učeničkog napretka i za formiranje konačne prosudbe (na kraju školske godine) o učenikovu uspjehu u nastavi okoline

NASTAVA  MUZIČKE KULTURE

Upjevavanje

Motivacija

Razgovor i najava nastavne jedinice

Slušanje pjesme

Razgovor o pjesmi, kako im se dopada, koja osjećanja u njima budi, da li su prepoznali neki instrument…

Ponovno slušanje

Zajedničko pjevanje, igra jeke

Učenici pjevuše pjesmu, ritam prate pokretima prstiju, a zatim sviraju ritam pljeskanjem te stupanjem

Pohvale učenika i upute za rad kod kuće- otpjevati pjesmu dragoj osobi, ko zna možda ćeš imati priliku i da nekoga naučiš!

 

Razrednik:  FAHIR TERZIĆ  prof.razredne nastave

 

MOJE MAPE UMA U NASTAVI

Published 22. Septembar 2013. by učiteljfahro

2526hpqscan0005hpqscan0007hpqscan0009hpqscan0012hpqscan0001 hpqscan0002 hpqscan0001 hpqscan0002 hpqscan0003 hpqscan0004

Inače kolekcija sadrži zbirku danas od 300 mapa uma,koje sam izradio lično bez ičije pomoći.Neke sam jako uspješno koristio u nastavi 3 i 4.razreda. Iz toga su urađeni mnogobrojni priručnici sa mapa uma u prvoj i drugoj trijadi. Nažalost priručnici nisu objavljivani,jer još nemaju ponudu od izdavačkih kuća.

179713_291565080980664_126594079_n

Počela je podjela priručnika prve trijade po školama u BiH

Published 21. Septembar 2013. by učiteljfahro

544057_257011351102704_1936811329_n

Odponedjeljka 16.9.2013 od strane Ik”NAM” Tuzla je počela raspodjela priručnika po školama širom BiH po kantonima, školama u kojima učitelji i učiteljice zajedno sa svojim učenicima koriste udžbenike ove izdavačke kuće. Prema ugovoru svi učitelji i učiteljice treba da dobiju po jedan priručnik bilo da rade u čistom ili u kombinovanom odjeljenju u nastavi.  Očekujem Vaše iskrena mišljenja na blogu,povodom priručnika kada ih dobijete. Na taj način u budućnosti možemo zajednički popraviti  eventualne nedostatke koje primjetite ili koje biste željeli da sljedeći priručnici saadrže. Mišljenja slobodno dajte u mjestima komentara ispod slike. Takođe volio bih da nam date Vaše ideje za sljedeće priručnike koje bi voljeli da se nalaze u vašim kolekcijama doma. Hvala unaprijed svima koji učestvuju u kreiranju školskih priručnika. :)

1074048_10200272580087392_1039627039_o

Pozdrav svima u ime IK “NAM” Tuzla .

 

Autor priručnika Fahir Terzić

Priručnik Tematsko planiranje nastave u 1.razredu

Published 20. Septembar 2013. by učiteljfahro

1549920_251803228290183_654938865_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priručnik koji učitelje i učiteljice koji tek ulaze u nastavu upućuje u tematsko planiranje nastave u prvom razredu. Prijedlog učiteljima i učiteljicama planiranja nastave. Usklađivanje nastavnih jedinica u okviru tema po NPP-u . Svaka tema ima svoje ishode i jasne ciljeve i zadatke na tri nivoa: znanje, (kognitivni nivo), moći ( psihomotorički nivo) i razumjeti ( konativni). Na kraju svake teme su ostavljeni prostori za pisanje bilješki i zapažanja učitelja i učiteljice  o realizaciji nastavne teme. Tematski plan je samo prijedlog i uputa,a niko nešto čega bi se učitelji i učiteljice trebali strogo držati pri planiranju. Najvažnije je svakom učitelju i učiteljici da se drže strogo Nastavnog plana i programa,a usklađivanje zavisi od više faktora,a jedan od njih je škola i mjesto u kojem radite. Sretan svima početak nove školske godine.

Priručnici su dodatak paketu iz izdavačke kuće “NAM” i neće biti u slobodnoj prodaji.

Fahir Terzić;prof.razredne nastave

Dobro došli

Published 25. August 2013. by učiteljfahro

welcome7 1   

Ja sam Fahir Terzić, učitelј  u Osnovnoj školi „Grivice“ u Banovićima. Motiv izrade sopstvenog bloga jeste prije svega pomoć mnogim mladim prosvjetnim radnicima koji tek počinju da rade u Osnovnoj školi. Na mome blogu ćete pronaći dosta materijala iz devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. Kao učitelj radim već punih 15 godina.  Dobro došli na moj blog i nadam se da ćete na njemu pronaći ono što nigdje nema i ono što je karika koja danas nedostaje u školama BiH. Pozdrav , i ugodan boravak svima na blogu!

2536612_4176097687038_1271918790_n 545932_543744175670205_1345163694_n582283_4696981716433_1599286975_n

MIRIS JESENI SVE BLIŽI I BLIŽI…..

Published 17. Septembar 2014. by učiteljfahro

Uskoro se navršava tačno godina dana od kada smo uradili veliki školski projekat u prvom razredu o godišnjem dobu jeseni,koji smo zajednički nazvali “Jesen na selu”. Zamišljen kao obična inovacija u našoj područnoj školi, projekat je ostavio veoma upečatljiv trag kako u školi, tako i u cijelom regionu kod svih učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih saradnika.

Ove godine ,projekat neće biti kao prošle godine,ali to ne znači da ove godine učenici neće osjetiti čari dolaska novog godišnjeg doba. Naime sa školskog projekta “Jesen na selu” ove godine planiramo uraditi mini-projekat u razredu,tzv. razredni projekat naše male odjleljsnke zajednice a nazvali smo ga ” Jesen u našem razredu “

1960083_587249494703304_2127221370_n1620831_401075086696329_378074400_n

Razred : II 4

Tema : Vrijeme

Podtema: Jesen

croatia_lika_karlovac_gospic_events_autumn_in_lika_0011.jpg

Vrijeme realizacije: od 23.9- 26.9.2014  (trodnevne aktivnosti )

Prvi dan: Dolazak jeseni (upoznavanje, jutarnji sastanak, integrisane obrazovne aktivnosti kroz učenje ; moja okolina, bosanski jezik i književnost, muzička kultura )

Drugi dan: Aktivnosti ( posjeta, obilazak, stvaralačke aktivnosti, radionice)

Treći dan: Evaluacija, šta smo usvojili, šta smo radili, šta smo razumjeli o jeseni)

PROGRAMSKI  SADRŽAJI  KROZ UČENJE

tree

JUTARNJI SASTANAK: Jesen ; ( oluja ideja, tabela ZŽN; Šta znamo o jeseni; Šta bi voljeli da znamo ? Slagalice; Skrivalice; Pogađalice; Igralice ; Kockarenje ( ŠTA ? KO ? GDJE ? KAKO ? ZAŠTO ? KADA ? )

MOJA OKOLINA: Jesen ( godišnje doba; promjene na žuvim bićima u jesen; izrada kalendara prirode, bilježenje podataka)

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST: Interpretacija književnog teksta” Za sretan put po dukat žut” Enisa O.Ćurćić

MUZIČKA KULTURA: Slušanje muzike” Gdje je onaj cvjetak žuti”   Pjevanje ” Jesenska”

LIKOVNA KULTURA : Imenovanje osnovnih boja Slikanje ; M:Jesenski plodovi -akvarel  ;  Boja , slikanje M: Jesen u praku” -rad prema posmatranju Pastel ( narandžasta,zelena i ljubičasta ) ;

MATEMATIKA: Izračunavanje zbirova od tri sabirka uz upotrebu zagrada

TIZO: Hodanje i trčanje zadanim ritmom

OBRAZOVNI CILJ:

-uočiti glavna vremenska obilježja jeseni u zavičaju,

-razlikovati listopadno i zimzeleno (vazdazeleno) drveće u zavičaju,

-povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet

OBRAZOVNI  ZADACI:

 • odrediti početak i završetak godišnjeg doba jeseni
 • opisati vrijeme tokom jeseni
 • upoznati učenike s izgledom parka, voćnjaka i vrta u jesen

• uočiti promjene u prirodi u jesen

FUNKCIONALNI ZADACI:

• osposobljavati učenike za promatranje promjena tijekom jeseni

• razvijati sposobnost razlikovanja rane i kasne jeseni

ODGOJNI ZADACI:

 • poticati učenike na boravak u prirodi
 • razvijati zanimanje za promjene u prirodi

• izgrađivati pravilan stav prema promjenama vremena

ISHOD UČENJA: Učenik će prepoznati i interpretirati osnovna obilježja vremena u jesen.

UČENICI ĆE ZNATI ( saznanje, učenje )

 • karakteristike jeseni, o jesenskoj ravnodnevnici, uočavati promjene na biljkama ,ljudima i životinjama u jesen

jesen2

kiša

UČENICI ĆE MOĆI ( rad, stvaranje; radionica)

 • izraditi,praviti, kalendar jeseni; praviti oblike jesenjih plodova; raditi s makazacima ( sječenje) s ljepilom (lijepljenje)

plastelin - za baku1376343_336106293193209_2062134683_n602395_187682661368907_1770549083_n

UČENICI ĆE RAZUMJETI ( shvatiti, izvući pouku iz teme)

 • razumjeti kako se dešavaju promjene u jesen; shvatiti bogastvo jeseni; potrebu uzgoja voća čovjeka,važnost rada u voćnjaku,povrtnjaku,

RAZMIŠLJAM1958414_587251008036486_1371386516_n1978789_587252498036337_398042310_n1975105_587252164703037_205298671_n

Učesnici projekta: učitelj; učenici II 4 i roditelji učenika

Posjeta: posjetiti vinograd; vrt,njiu u jesen (dopuniti znanja novim pojmovima )

Posjetiti neko od staništa i upoznati se sa živim bićima koja žive u šumama
Izraditi pano raznih staništa; vrta,njive, šume, voćnjaka i vinograda
Razgovarati o mijenjanju žive i nežive prirode;

Posmatrati biljke i životinje da bi se uočila razlika između biljaka i životinja;

Napraviti neke životinje od različitih materijala i razgovarati o tome

Razgovarati o načinu ishrane životinja;

Posmatranjem prirode uočiti promjene u prirodi u jesen i uporediti sa promjenam koje su ostale iza nas u ljeto

Na kraju uraditi evaluaciju !

Ukoliko bude nekih promjena u toku mini-projekta ; zabilježiti i zapisati zašto i zbog čega nije urađeno.

Obaveza učitelja: Napraviti izvještaj o projektu i sačuvati u arhivi rada škole.

Procjena materijala potrebnog za projekat:

 • ploče stiropola ( 10 komada) ; hamer papir (3-5 komada) ; ljepilo, selotejp, slike fotografije, sve slikati,zabilježiti; debelji flomasteri ; papir za izradu izvještaja kopir-papir A 4 format oko 10 listova;

( procejna oko 30 ,00 KM)

-sitni materijal: strikeri, rajsengle,spajalice; klemerica,heftarica,

-prirodni materijal: voće,povrće, šumski plodovi; lišće, grančice;

Spremni smo i čekamo jesen da krenemo zajedničkim snagama

1379510_516374591790795_493998374_n

IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI TEMATSKI PLAN RADA

Published 28. August 2014. by učiteljfahro

IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI TEMATSKI PLAN RADA

Predmet:  Moja  okolina

Razred:  I -4                                                                        mjesec: septembar                           školska godina: 2013 /2014.

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013

 

1.

Tema: Škola

„Ja u svojo školi“

 

obrada

Znati: naziv škole,ime učitelja,drugova i drugarica,razred

Moći: prepoznati svoga učitelja,drugove i drugarice

Razumjeti: da u školu treba dolaziti redovno,drugi dom učenika

 

2.

Tema: Škola

 „Školska zgrada

 

obrada

Znati: školu,učionicu,predmete u učionici imenovati

Moći: opisati bića i predmete u svojoj učionici

Razumjeti: važnost ponašanja na nastavi i času

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 – 13.9. 2013

 

3.

Tema: Škola

 „Prostorije u školi.Uposlenici u školi“

 

obrada

Znati: prostoriju,uposlenike imenovati,nabrojati u školi

Moći: opisati prostorije u školi,školske radnike i njihov posao

Razumjeti: važnost kulturnog odnosa i ponašanja prema školi

 

4.

Tema: Škola

 „Škola,moj drugi dom. Pravila ponašanja“

 

obrada

Znati: imenovati i nabrojati pravila ponašanja u školi i učionici

Moći: nabrojati i dopuniti neka pravila ponašanja u razredu

Razumjeti: važnost poštovanja svih pravila ponašanja u školi

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9– 20.9. 2013

 

5.

Tema: Škola

 „Prava i obaveze učenika“

 

obrada

Znati: nabrojati osnovna prava i obaveze učenika u školi

Moći: uočiti i nacrtati neka prava i obaveze djece u školi

Razumjeti: važnost postojanja prava i obaveza učenika

 

6.

Tema: Škola

 „Higijena i školski pribor“

 

obrada

Znati: o higijeni, školskoj torbi,stvarima,imenovanje škoslkih stvari

Moći: opisati izgled školske torbe,uočiti razliku školskih stvari

Razumjeti: važnost održavanja i uređivanja higijene torbe i stvari

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013

 

7.

Tema: Škola

 „Zadaci za ispitivanje znanja učenika“

 

provjeravanje

Znati: kako treba raditi pismene radove, upoznati se sa tim

Moći: pravilno raditi na zadacima,zaokružiti,spojiti,nacrtati…

Razumjeti: tačnost rješavanja, preciznosti  i urednostu radu

 

8.

Tema: Jesen

 „Voće“

 

obrada

Znati: imenovati jesenje promjene,dozrelo voće u jesen,nabrojati

Moći: opisati izgled voća u jesen, nacrtati jesenje plodove

Razumjeti: potrebu uzgoja voća čovjeka,važnost rada u voćnjaku

 

 

 

IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI TEMATSKI PLAN RADA

Predmet:  Matematika

Razred:  I -4                                                                        mjesec: septembar                                 školska godina: 2013 /2014.

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013

 

1.

Tema: Škola

„Uvodni čas“

 

obrada

Znati: o matematici, koju svesku i udžbenik koristimo

Moći: pravilno uočiti svesku na kvadratiće, udžbenik matematike

Razumjeti: važnost očuvanja sveski i udžbenika urednim u torbi

 

2.

Tema: Škola

„Upoređivanje prema boji“

 

obrada

Znati: imenovati predmete i osnovne boje,crvena,žuta,plava

Moći: tačno uočavati osnovne boje,bojiti,crtati,spajati,koristiti ih

Razumjeti: važnost razlike  predmeta među osnovnim bojama

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 –13.9. 2013

 

3.

Tema: Škola

„Upoređivanje prema dužini“

 

obrada

Znati: pojam duže-kraće, imenovati odnos predmeta,riječima

Moći: pravilno upoređivati predmete prema dužini,crtati i bojiti

Razumjeti: važnost uočavanja predmeta prema dužini

 

4.

Tema: Škola

„Upoređivanje prema širini“

 

obrada

Znati: pojam šire-uže,imenovati odnos predmeta prema širini

Moći: pravilno upoređivati predmete po širini,crtati,bojiti,spajati

Razumjeti: postupak upoređivanja predmeta prema širini

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9 – 20.9. 2013

 

5.

Tema: Škola

„Upoređivanje prema visini“

 

vježbanje i ponavljanje

Znati: pojam više-niže, imenovati predmete prema visini

Moći: upoređivati predmete prema visini, crtati,zaokruživati,spajati

Razumjeti: postupak upoređivanja predmeta prema visini

 

6.

Tema: Škola

„Upoređivanje prema debljini“

 

obrada

Znati: pojam deblje-tanje; imenovati predmete prema debljini

Moći: upoređivati predmete prema debljini,crtati,zaokruživat,spajati

Razumjeti: postupak upoređivanja predmeta prema debljini

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013

 

7.

Tema: Škola

„Odnos:veće-manje“

 

vježbanje i ponavljanje

Znati: pojam veće-manje; prepoznati šta je veće,a šta manje

Moći: određivati odnos među predmetima,crtati,zaokruživat,spajati

Razumjeti: postupak upoređivanja odnosa veće-manje

 

8.

Tema:Jesen

„Odnos: blizu-daleko “

 

provjeravanje

Znati: pojam blizu-daleko; prepoznati šta je blizu,a šta daleko

Moći: određivati odnos među predmetima,crtati,zaokruživat,spajati

Razumjeti: postupak upoređivanja odnosa bliže-dalje,najdalje

 

 

 

IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI  TEMATSKI  PLAN   RADA

Predmet:  Bosanski jezik

Razred:  I -4                                                                                            mjesec: septembar                                                                     školska godina: 2013 /2014.

 

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013

 

1.

Tema: Škola

„Ovo sam ja“

 

obrada

Znati: pravilno i lijepo govoriti,imenovati sebe i svoje drugove i drugarice

Moći: nacrtati i obojiti svoj portret; uočiti drugove i drugarice u razredu

Razumjeti: važnost crtanja svih dijelova čovjeka,glave,trupa i udova

 

2.

Tema: Škola

„Bića (prepoznavanje i imenovanje, zapažanje osobina)“

 

obrada

Znati: nabrojati imena bića; ljudi,biljaka i životinja; opisati ih svojim riječima

Moći: objasniti razliku između ljudi i biljaka,životinja,međusobno;ruke,noge

Razumjeti: važnost razlikovanja bića,međusobno jedni od drugih;razlike

 

3.

Tema: Usvajanje štampanih slova latinice

Predmeti (prepoznavanje i imenovanje, zapažanje osobina)

 

 

obrada

 

Znati: o predmetima,neživa bića; stvari,nabrajati predmete iz neposredne okoline

Moći: praviti predmete od različitih materijala,uočiti razlike predmeta i bića

Razumjeti: važnost razlike između predmeta i bića međusobno

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 –13.9. 2013

 

4.

Tema: Škola

 „Vježba diskriminacije i artikulacije glasova“

 

obrada

Znati: imenovati sliku  sa upotrebom pravilne artikulacije glasova

Moći: uvježbati izgovor pojedinh glasova;v,l,r,j,lj,b,p,s,z,c

Razumjeti: važnost pravilnog i jasnog izgovora svih glasova kad se nešto imenuje

 

5.

Tema: Škola

Razvijanje jezičkog osjećaja posredstvom imitacije“

 

 

obrada

Znati: o mimiki, gesti,uočavanje mimike,geste,o kojoj se mimiki radi

Moći: izvoditi određene geste i mimiku,oponašati tijelom i glasovima nešto

Razumjeti: način i postupak pravilnog izvođenja geste i mimike pokretima

 

6.

Tema: Škola

Namjerne i spontane imitacione igre“

 

 

 

 

Znati: o imitaciji, izvođenju i pravilnom imitiranju u razredu

Moći: praviti i izvoditi imitaciju i oponašanje određenih bića i predmeta

Razumjeti: da se ljudi izražavaju mimikom gestom

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9 – 20.9. 2013

 

7.

Tema: Škola

„Vježba artikulacije“

 

obrada

Znati: imenovati različite životinjske urlike,zvukove,prirode,predmeta,bića

Moći: oponašati zvukove raznih žoivotinja,pogađati zvukove i glasove,urlike

Razumjeti: razliku između zvukova,glasova,urlika različitih bića,predmeta

 

8.

Tema: Škola

 „Sjeti se kad si bio/bila …“

 

obrada

Znati: upotrijebiti maštu;opisati sebe kao neku životinju, oponašati, izgled,boju

Moći: crtati,sebe kao neku životinju,obojiti, naslikati,prikazati,dočarati

Razumjeti: važnost saradnje u školi,grupnog rada i važnost interesa za nešto

 

9.

Tema: Škola

Mimika i geste“

 

 

 

 

Znati: pojam pantomime,oponašanja,kako odglumiti nešto u razredu

Moći: glumiti,igrati,pogađati,crtati,slikati, prepoznati, uočiti nešto oponašano

Razumjeti: da čovjek tijelom može da govori bez govora,pokretima ruku i nogu

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013

 

10.

Tema: Škola

 „IKT: „Jesen“, Bosiljka Letić-Fabri“

 

obrada

Znati: pojam pjesme; strofa,stih, slika u pjesmi; da strofu možemo naslikati

Moći: nacrtati strofu,obojiti, uočiti strofu,stih,godišnje doba u pjesmi

Razumjeti: da pjesma može opisivati godišnje doba; strofa da se može naslikati

 

11.

Tema: Škola

 „Razvoj sluha za gramatičku ispravnost govora“

 

obrada

Znati: o tišini,prepoznati tišinu,prepoznati zvukove iz okruženja

Moći: oponašati određene zvukove; odglumiti tišinu u razredu

Razumjeti: razliku među različitim zvukovima prirode i iz okruženja

 

12.

Tema: Jesen

Bogaćenje rječnika, razvoj jezičkog stvaralaštva“

 

 

obrada

 

Znati: o muzici,kako muzika se može daočarati sa crtežom,maštati o muzici

Moći: nacrtati i obojiti lični muzički doživljaj

Razumjeti: važnost zajedničkog rada,druženja.međusbnog drugarstva u razredu

 

 

IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI  TEMATSKI  PLAN   RADA

Predmet:  Muzička kultura

Razred:  I -4                                                                        mjesec: septembar                                 školska godina: 2013 /2014.

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013

 

1.

Tema: Škola

„Zvukovi oko nas“

 

obrada

Znati: o zvukovima; nabarajati imenovati zvukove iz prirode

Moći: oponašati određene zvukove iz prirode; životinja,auta

Razumjeti: razliku između pojedinih zvukova oko nas

 

2.

Tema: Škola

 „Đak veseljak“

 

obrada

Znati: pojam veseljak, izgled veselog dječaka,učenika,opisati

Moći: nacrtati,pokazati ,odglumiti veselje i osmjeh na licu

Razumjeti: osjećanja kod  djece i ljudi, veselje,radost,osmjeh

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 –13.9. 2013

 

3.

Tema: Škola

 „Upoznvanje sa muzičkim instrumentima“

 

obrada

Znati: imenovati najpoznatije muzičke instrumente

Moći: izraditi,nacrtati,slikati,obojiti muzičke instrumente

Razumjeti: važnost poznavanja muzičkih instrumenata u muzici

 

4.

Tema: Škola

 „Brojalica:Voli da se mazi“

 

obrada

Znati: pojam brojalice, tekst brojalice, o mačkama

Moći: odbrojavati rukom brojalicu,razbrojavati na slogove, ritmom

Razumjeti: postupak pravilnog razbrojavanja brojalica

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9– 20.9. 2013

 

5.

Tema: Škola

 „Glasno-tiho“

 

obrada

Znati: jačinu pjevanja,izgovaranja glasova,riječi,pojam tiho-glasno

Moći: demonstrirati pjevajući,govorom,brojanjem,glasno-tiho

Razumjeti: razliku nečega što je glasno i onog što je tiho

 

6.

Tema: Škola

 „Igraju se vrapci“

 

obrada

Znati: pticama u jesen, vrapci, tekst muzičke igre,način igre

Moći: igrati muzičku igru,oponašati vrapce na žicama u jesen

Razumjeti: važnost brige ljudi o pticama stanaricama u jesen

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013

 

7.

Tema: Škola

 „Jesen“

 

obrada

Znati: tekst pjesme, o godišnjem dobu jesen,promjenama u jesen

Moći: pjevati pjesmicu o jeseni,izraziti lični doživljaj o pjesmici

Razumjeti: vremenske pomjene u jesen kroz pjevanje pjesmice

 

8.

Tema:Jesen

„Šaputanje “

 

provjeravanje

Znati: tekst pjesmice, pjesmicu,o čemu govori pjesmica,ritam

Moći: pjevati pjesmicu,prilagoditi glas prema ritmu,tempu,jačini

Razumjeti: važnost,tačnosti,navike za pjevanje pjesmica u školi

 

 

 

IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI  TEMATSKI  PLAN   RADA

Predmet:  Likovna kultura

Razred:  I -4                                                                        mjesec: septembar                                 školska godina: 2013 /2014.

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013

 

1.

Tema: Škola

„Linija

M:Doživljaj s mora (crtanje)

 

obrada

Znati: o liniji,vrstama linija, o doživljaju, ljetovanju

Moći: ispričati doživljaj s mora; crtati svoj doživljaj sa ljetovanja

Razumjeti: isticanje linije u crtežu,važnost kontrasta linija

 

2.

Tema: Škola

„Boja“

M:Školska torba (slikanje)

 

ponavljanje

Znati: o bojama, osnovne boje,nabrajati i imenovati;o torbi

Moći: opisati riječima izgled torbe; slikati flomasterima,način rada

Razumjeti: pojam slikanja,upotrebu boje kroz slikanje

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 –13.9. 2013

 

3.

Tema: Škola

„Linija“

M:Olovka (crtanje)

 

obrada

Znati: upotrijebiti liniju,o krivim linijama,olovkama,krive linije

Moći: opisati izgled olovke;uočiti krive linije na olovci;crtati

Razumjeti: upotrebu linija kroz crtanje,isticanje krive linije

 

4.

Tema: Škola

„Boja“

M:Moja škola (slikanje)

 

obrada

Znati: o bojama, osnovne boje,nabrajati i imenovati;oizgledu škole

Moći: opisati riječima izgled škole; slikati flomasterima,način rada

Razumjeti: pojam slikanja,upotrebu boje kroz slikanje,obojeno

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9 – 20.9. 2013

 

5.

Tema: Škola

„Linija“

M:Planina i šuma (crtanje)

 

vježbanje i ponavljanje

Znati: o planini i šumi; o linijama,uočiti linije u šumi,drveće,brda

Moći:  ispričati i opisivati izgled planinei šume,crtati šumu i planinu

Razumjeti: upotrebu linija kroz crtanje,isticanje krive linije

 

6.

Tema: Škola

„Boja“

M:Igračka (akvarel)

 

obrada

Znati: o tehnici akvarel, bojenju,osnovnim bojama,nabrojati

Moći: bojiti nacrtano primjenjujući sve osnovne boje kroz rad

Razumjeti: važnost pravilnog rada, urednosti,interesa i preciznosti

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013

 

7.

Tema: Škola

„Prema tekstu“

M:Jesen ( po izboru)

 

vježbanje i ponavljanje

Znati: o tekstu jesen, o kompoziciji,imenovati osnovne boje

Moći: prepričati tekst,crtati,lijepiti,slikati,bojitigodišnje doba, jesen

Razumjeti: boje jeseni,važnost odabira boja,pravilnog urednog rada

 

8.

Tema: Jesen

„Ploha i volumen“

M:Plodovi jeseni (plastelin)

 

provjeravanje

Znati: o plohi i volumenu, uočiti glatko,hrapavo,tvrdo,mehko

Moći: modelirati,oblikovati,praviti od plastelina voće i povrće

Razumjeti: važnost,tačnosti,preciznosti i uspješnosti rada u LK

 

 

 

            IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI  TEMATSKI  PLAN   RADA

Predmet:  Tjelesni i zdravstveni odgoj

Razred:  I -4                                                                        mjesec: septembar                                 školska godina: 2013 /2014.

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013

 

1.

Tema: Škola

„Antropometrijska mjerenja“

Mjerenje težine i visine učenika

 

obrada

Znati: o mjerenju težine i visine tijela;priboru za mjerenje

Moći: izmjeriti i očitati svoju težinu,saznati svoju visinu

Razumjeti: važnost održavanja u životu zdravog IBM indexa

 

2.

Tema: Škola

„Antropometrijska mjerenja“

Opseg podlaktice

 

obrada

Znati: o podlaktici,mjerenjima; metar za mjerenje opsega,obima

Moći: saznati i izmjeriti svoj obim  podlaktice

Razumjeti: važnost zdravog način ishrane i održavanja zdravlja

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 –13.9. 2013

 

3.

Tema: Škola

„Skakanje“

Sok u dalj

 

obrada

Znati: o skakanju,atletici, skokovima, pravilnom izvođenju vježbi

Moći: pravilno izvoditi skakanje i skokove u dalj,skakati

Razumjeti: važnost bavljenja sportom ljudi  u životu

 

4.

Tema: Škola

„Antropometrijska mjerenja“

Izdržaj u vis podizanje trupa

 

obrada

Znati: o podizanju trupa sa podloge, mjerenju i načinu vježbi

Moći: pravilno i tačno izvoditi vježbe podizanja sa tla trupom

Razumjeti: važnost bavljenja sportom ljudi  u životu

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9 – 20.9. 2013

 

5.

Tema: Škola

„Eksplozivna snaga“

Poligon natraške

 

obrada

Znati: o poligonu natraške; upoznati način i postupak rada vježbi

Moći: demonstrirati poligon natraške na poligonu škole

Razumjeti: važnost bavljenja sportom ljudi  u životu

 

6.

Tema: Škola

„Trčanje“

Trčanje do 3 minuta

 

obrada

Znati: o trčanju, kondicionim sposbnostima, brzom trčanju

Moći: trčati do 3 mniuta vremena, postići što bolji rezultat trčanja

Razumjeti: važnost bavljenja sportom ljudi  u životu

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013

 

7.

Tema: Škola

„Ritmika i ples“

Ples i pantomima

 

obrada

Znati: o ritmici i plesu; načinu izvedbi vježbi sa partnerom

Moći: demonstrirati ples i pantomimu poznatih životinja

Razumjeti: važnost održavnja kondicije kod  čovjeka

 

8.

Tema: Jesen

„Bacanje“

Bacabje i hvatanje loptice

 

obrada

Znati: o bacanju i hvatanju loptice, načinu vježbanja

Moći: pravilno i tačno izvoditi vježbe bacanja i hvatanja loptice

Razumjeti: važnost bavljenja sportom ljudi  u životu

 

 

 

PRIRUČNIK “OD TEME DO INTEGRISANE NASTAVE” za učitelje,nastavnike i profesore razredne nastave

Published 24. August 2014. by učiteljfahro

Drage kolege i kolegice! Ukoliko ove godine vodite 4.razred devetogodišnjeg odgoja i obrazovanja,a muče vas sezonski problemi;godišnje planiranje,tematski plan rada, zadaci nastave, ishodi učenja, i sve ostalo što je potrebno jednom učitelju /ici koji treba da započne novu školsku godinu,onda ste na pravom mjestu.

Sa ponosom Vam predstavljam svoj jedini ovakav na teritoriji cijele F BiH “Učiteljski priručnik” pod nazivom “Od teme do integrisane nastave” u kojem ćete pronaći sve ono što Vam po programu treba ove školske godine u 4.razredu.

Priručnik”Od teme do integrisane nastave” je rađen studiozno i postepeno i rad na njemu je trajao punih 12 mjeseci. Svi programski sadržaji sem predmeta koje ne predaje u razredu “razredni učitelj /-ica” su usklađeni u okviru nastavnih oblasti,koje su podijeljene na tematske oblasti,a one na podteme iz kojih su proizišli nastavni programski sadržaji,nastavne jedinice.

Sigurno se većina Vas pita,šta sadrži sve ovaj priručnik? Da mi makar bi,da malo zavirim i pogledam ,šta sve u njemu ima? Ovo su samo neka od pitanja koje sam dobijao na e-mail adresu,kada je u pitanju ovaj učiteljski priručnik. Kako bih sve vas upoznao sa sadržajem ovog priručnika,napisaću detaljno,šta u stavri sve ovaj priručnik sadrži u sebi. Pa krennimo redom:

-Kompletno godišnje planiranje tematskih oblasti po polugodištima

-Oficijelni broj časova po temama i podtemama prema predmetu Moja okolina

-Godišnji plan i program rada iz svih predmeta koji su uvezani u okviru tematskih oblasti i nastavnih oblasti prema broju časova

-Magija jutarnjeg sastanka (kratka uputa,ali detaljna za model uvodnog dijela časa učiteljima)

-Podjela nastavnih oblasti i tematskih oblasti prema godišnjim dobima; ljeto,jesen,zima i proljeće. 

-Detaljan tematski plan prema kognitivnim mapama sa programskihm sadržajima

-Upute i model planiranih progrmskih sadržaja po temama u okviru mjesečnog plana rada

-Razrađene teme sa brojem časova i prigodnim usklađenim fotografijama i vremenom njenih realizacija 

-Tematski plan (usklađen i određen kao model učitelju) po sistemu koncentričnih krugova za sve predmete koje učitelj predaje

-Važnije datume (kao podsjetnik učitelju) u okviru date tematke oblasti 

-Mini prostor za Zapažanja učitelja kao orijentacije (šta i kako sam ostvario,šta nisam i ako nisam zašto,koliko sam zadovoljan sa radom na tematskoj oblasti) nakon svake završene podteme

-Obrasci praćenje u prvom polugodištu po predmetnim sadržajima sa skalerom i brojem bodova za određenu ocjenu 

-Zadaci za vrednovanje učeničkih postignuća iz nastave moja okolina 

-Prigodne pjesmice i stihovi za određene teme i podteme 

-Sve zadatke za ispitivanje znanja iz Moje okoline (nakon obrađene tematske oblasti) Zadaci objektivnog tipa koji su studiozno i pomno sastavljani od pitanja otvorenog i zatvorenog tipa ZOT-ovi sa preporukama i zapažanjima nakon pregleda kao i opisnim i brojčanim ocjenama 

-Stvaralački misaoni zadaci za učenike” Šta znam reći o ? ( cvijeću,suncu,vodi,zraku..itd) 

-Model kartona praćenje napredovanja učenika u okviru date teme ( vremensko razdoblje i datum bilješke) 

-Obrazac praćenja u prvom polugodištu po oblastima iz Bosanskog jezika 

-Analiza pismenih školskih zadaća iz matematike 

-Model pismenih zadaća iz matematike 

-Nastvni listići za prvojeru znanja iz lektire bosanskog jezika 

-Obrasci praćenja učenika iz bosnskog jezika po mjesecima 

-Radni listovi za radionice iz časova odjeljenske zajednice 

-Prigodne zadatke za vježbanje (tipovi osmosmjerke, ukrštenice i mozgalice…)

-Model pohvalnica za aktivnost i rad u nastavi za učenike 

-Model POHVALE razrednog učitelja i proglašavanje učenika mjeseca (matematičar,gramatičar, književnik itd) 

-Model obrasca za roditelje o kontinuiranom praćenju učenika po polugodištima po predmetima i tematskim oblastima 

-Zapažanje (opisno) učitelja na kraju polugodišta o napredovanju učenika 

-Model obrasca savremene pismene tematske pripreme (radne skice) u toku jednog radnog dana sa jutarnjim/popodnevnim sastankom i jutarnjom porukom

 • Fotografije spomenika,planina,rijeka učitelju kao pomoć pri radu 

I još mnogo toga za neporedan rad u nastavi jednog učitelja. 

-Primjer jedne dnevne tematske pripreme za jedan radni dan u 4.razredu 

 

ŠKOLSKI PRIRUČNIK “OD TEME DO INTEGRISANE NASTAVE” sadrži preko 80 stranica .

2154633 4 PRIMJER SKICA

Priručnik” Od teme do integrisane nastave” možete kupiti isključivo na e-mail:fahir_terzic@bih.net.ba 

Priručnik je u elektronskom formatu i dobijate ga isključivo na vašu e-mail adresu. Kvalitet je zagarantovan. 

Kognitivne mape

Published 12. August 2014. by učiteljfahro

Zbirka nastavnog materijala za nastavnike razredne nastave.Zbirka od 100 kognitivnih mapa iz raznih predmeta u razrednoj nastavi.

12

Narudžba zbirke nastavnog materijala na e-mail:fahir_terzic@bih.net.ba

OČEKIVANI REZULTATI KONTINUIRANOG PRAĆENJA I OCJENJIVANJA UČENIKA 1.RAZREDA

Published 7. April 2014. by učiteljfahro

BLOOMOVA  TAKSONOMIJAKOGNITIVNO  PODRUČJE NIVOI POSTIGNUĆA KROZ DESKRIPTORE OPISNA OCJENA ZA NIVO POSTIGNUĆA UČENIKA
Znanje/Shvatanje Istraživanje Djelimično vlada
Primjena Razvoj Vlada
Analiza/Sinteza Nadogradnja Uspješno vlada
Evaluacija Integrisanje Izuzetno uspješno vlada

ISTRAŽIVANJE

-Učenik/učenica na ovom nivou pokazuje svjesnost svojih osjećanja i fizičkih razlika u odnosu na druge

-učestvuje u aktivnostima

-opisjue sebe,druge,događaje

-uživa u interakciji sa drugima koji su mu/joj poznati

-učestvuje u književnim aktivnsotima

-prepoznaje simbole,oblike

-izvodi osnovne pokrete

-slijedi upute o pravilima ponašanja

Odgovara opisnoj ocjeni “DJELIMIČNO VLADA

RAZVOJ

-Učenik/učenica na ovom nivou učestvuje u aktivnostima o kojima razgovara sa svojim vršnjacima

-inicira kooperativne aktivnosti

-pokazje povećano znanje pisanja

-koristi poznate strategije za rješavanje problema

-poznaje neka slova i brojeve

-sortira i broji manji broj elemenata

-koristi vještine u rješvanju određenih zadataka

-počinje savldavati rutine i samostalno slijediti pravila

Odgovara opisnoj ocjeni “VLADA

NADOGRADNJA 

-Učenik/učenica na ovom nivou ispoljava svoja osjećanja i svjesnost o sojećnajima drugih

-učestvuje u aktivnostima koje su složene i kooperativne

-razvija bliska prijateljstva

-u cilju dobijanja infromacije dijeli iskustva sa drugima

-razumije i koristi jezik koji se odnosi na društvene potrebe

-pokazuje povećano zanimanje za priče i knjige

-piše slova i brojeve

-komunicira pisanim riječima

-koristi različite tsrategije da nauči nešto novo,kao i strategije za rješavanje problema

 • koristi složene vještine u igri i aktivnostima

-broji,upoređuje,klasificra

-samostalno izvršava rutinske obaveze

-primjenjuje pravila u različitim situacijama

Odgovara opisnoj ocjeni” USPJEŠNO VLADA

INTEGRISANJE 

-Učenik/učenica na ovom nivou može komunicirati na osnovu”kako” i “zašto”

-uvažava potrebe i sojećanja drugih i predlaže aktivnosti i rješenja koja odgovaraju drugima i lično

-sarađuje sa odrslima i vršnjacima u planiranju aktivnosti i rješavanju problema

-razumije i koristi jezik da objasni,predvidi,uporedi ili evaluira stvarne i nestvarne događaje

-poznaje sva slova i brojeve

-pkazuje razumijevanje sabiranja i oduzimanja,pročitanog teksta

-koordinira složenim pokretima i ravnotežom,sbnnagom,kontrolom i razgovora zašto je vježbanje važno

-samostalno slijedi upute i pravila

Odgovara opisnoj ocjeni” IZUZETNO USPJEŠNO VLADA” .
NAPOMENA: Prenesno iz ORKP (2011)

Autori: Natira HEBIB, Džana GOJAČIĆ-PEZEROVIĆ i  Ediba POZDEROVIĆ; savjetnik PZ Tuzla.

NADARENA DECA

Blog o učenju, razvoju talenta, nadarenosti, nadarenoj deci....i još ponešto...

jmbelic

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Хајде да се играмо

Сајт за децу, учитеље и родитеље - аутор Љиља Павловић

AUTIZAM I ADHD

Autizam, sajt posvecen autizmu i hiperkinetskom poremecaju na srpskom jeziku

Учионица добре воље

Учитељ сам тим' се дичим

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - СПОРТ

ПРИМЕНА ИКТ У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Шта се у вртићу ради

Васпитачица ... Ово је блог који ће пратити наше свакодневне згоде и незгоде у вртићу.

Moja mala druzina

ZA SVE MOJE UČENIKE

NADARENA DECA

Blog o učenju, razvoju talenta, nadarenosti, nadarenoj deci....i još ponešto...

jmbelic

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Хајде да се играмо

Сајт за децу, учитеље и родитеље - аутор Љиља Павловић

AUTIZAM I ADHD

Autizam, sajt posvecen autizmu i hiperkinetskom poremecaju na srpskom jeziku

Учионица добре воље

Учитељ сам тим' се дичим

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - СПОРТ

ПРИМЕНА ИКТ У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Шта се у вртићу ради

Васпитачица ... Ово је блог који ће пратити наше свакодневне згоде и незгоде у вртићу.

Moja mala druzina

ZA SVE MOJE UČENIKE

Учитељски блог

Блог за учитеље, децу, родитеље, кориснике (ауторе) блога. Деца су прави учитељи човечанства.

Испеци па реци деци

Ђурђица Стојковић

zoranamarusic

Планови, припреме, презентације, приредбе, дјечји радови...

жаркоаничић

Знам да ништа не знам

Prati

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 97 other followers