BODOVANJEM DO OPISNE OCJENE NAKON PISMENOG RADA !


Imate neki razred u prvoj trijadi devetogodišnje škole. Mučite muku i tražite kako da ocijenite svoga učenika,a da pri tome učenik ne bude oštećen i uvijek se pribojavate kako to na najbolji način uraditi. U sljedećem prilogu pokazujem jedan od lakših i mogućih primjera ,da izbodujete svakog učenika , a onda odredite minimalan i maksimalan broj bodova,pa na osnovu toga izvučete NIVO znanja i sposbnosti te približnu opisnu ocjenu učeničkoga rada.

Primjer jednog učeničkoga rada

2
pis 001

Kako izbodovati učenički rad ?

Za svaki urađeni primjer i dio zadatka ,dajte djetetu bodove. Npr; u prvom zadatku je cilj da učenik spoji riječi brojeva sa ciframa (znamenkama)brojeva. Tu su data ukupno 4 primjera i podzadatka u jednom zadatku.
Ukoliko je učenik uradio sva četiri primjera dobija znači ukupno maksimalno bodova 4 u ovome slučaju. Prije nego što krenemo da bodujemo učenika,potrebno je da saberemo maksimalne bodove po jednom pismenog radu, a onda taj broj dijelimo sa ukupno 5 opisnih ocjena. Možda se neko pita zašto to dijelim sa brojem 5,kada nedovoljne ocjene nemamo u devetogodišnjem obrazovanju u prvoj trijadi.Zato jer treba uzeti svih 5 nivoa znanja učenika,ako baš želimo da dobijemo tačan uvid u znanje i sposobnosti učenika. Znači nivoi bi izgledali ovako:

I nivo ( znanje ispod nivoa )  bez opisne odogovarajuće ocjene ( učeničko znanje nije još uopće na nivou )

II nivo ( znanje minimalno)  djelimično vlada ( učeničko znanje na nižem nivou )

III nivo ( središnje znanje )  vlada  ( učeničko znanje na središnjem nivou )

IV nivo ( više znanje učenika)  uspješno vlada ( učeničko znanje je na višem nivou )

V nivo ( visoko znanje učenika) izuzetno uspješno ( učeničko znanje na visokom nivou )

Nakon sagledavanja niova znanja i sposobnosti učenika ,sljedeće što treba da uradimo jeste da odredimo skaler za bodovanje učenika.

Ako je ukupan broj bodova 66 prema jednom pismenom radu. Ovdje možemo izabrati dva načina bodovanja i to: predloženi  i samostalni. Šta je predloženi, a šta samostalni ?

Predloženi skaler podrazumijeva da automatski polovina bodova se otcijepi na ispod prosječni nivo znanja,znači; ako imamo 66 bodova i dijelimo taj broj sa pola dobijamo  33 . Šta označava taj broj ? Taj broj označava minimalnu ispodprosječnu granicu znanja učenika.

66 bodova predstavlja 100 % znanja učenika

ako raspolovimo taj broj dobijamo 33 što je  50 % znanja usvojenosti gradiva ,što bi u ovome slučaju automatski značilo ovako;

0- 33 bodova je   0-50 %  usvojenosti gradiva -što srazmjerno odgovara nivou znanja I (ispod prosjeka)

Ostaje nam da preostali broj 33 druge polovine podijelimo sa brojem 4 . Zašto sa 4 ? Zato što imamo još 4 nivoa znanja i to odgovara opisnim ocjenama; djelimično vlada, vlada,uspješno i izuzetno uspješno.  Kada taj broj preostali broj 33 podijelimo sa 4 ukupna nivoa,dobijamo broj približan broju 8 ;koji je orijentir za formiranje narednih bodova; dakle

33 – 43 bodova je  do 62 % usvojenosti gradiva odnosno srazmjerno je nivou znanja II ( djelimično vlada). Kako smo dobili ovaj procenat 62 % ? Pa tako što smo preostalih 50 % podijelili na 4 nivoa i dobili smo broj 12. Znači broj 50+12 = 62

Pa tako dobijamo sljedeće značenje:

I nivo: od 0 – 33 boda  ( 0-50 % ) je polovično što znači  učenik je ispod nivoa znanja

II nivo: od 33 – 41 boda ( 50-62 %) je opisna ocjena srazmjerna: djelimično vlada

I onda nastavljamo dalje istim načinom određivanja bodova i procentualnosti znanja; znači

III nivo: od 41 – 49 bodova ( 62- 74 %) je opisna ocjena : vlada

IV nivo: od 49 – 57 bodova ( 74 – 86 % ) je opisna ocjena :uspješno vlada

V nivo : od 57 -66 bodva ( 86 -100 %) je opisna ocjena: izuzetno uspješno.

To je bio dakle predloženi način skaliranja i bodovanja .

A sada ću opisati kako bi izgledao samostalni skaler i način bodovanja.

Dakle on je lakši i možda pravedniji kod načina bodovanja i ocjenjivanja učenika.

Ukupno je 66 bodova po jednom pismenom radu. 66 / 5 = oko 13 . Znači to je orijentir  za bodove.

I nivo: 0 – 13 bodova je ispod nivoa znanja učenika  što je do 20 % usvojenog gradiva učenika

100 / 5 = 20 ; 0-20 %; 20-40%; 40-60 %; 60-80% i 80-100 %.

II nivo: 13- 26 bodova ( 20-40 % ) opisna ocjena :djelimično vlada

III nivo: 26-39 bodova (40-60 %) opisna ocjena: vlada

IV nivo: 39- 52 bodova ( 60-80 % ) opsina ocjena: uspješno vlada

V nivo: 52 – 66 bodova ( 80-100 %) opisna ocjena: izuzetno uspješno.

Postoje i drugi načini bodovanja,recimo da se pregledaju radovi;utvrdi najveći maksimalni broj bodova koje su učenici usvojili ,zatim minimalni ;onda oduzmemo max-min. dobijamo prosjek i sa tim brojem izrađujemo slaker za svoje odjeljenje.  Ovo su samo prijedlozi na način kako možete preciznije ocijeniti učeničke radove,dok se čekaju novi standardi koji su u izradi.

O svemu ovome odluku donosi sam razrednik i on je jedini neprikosnoven u tome. Jedini poznaje svoju strukturu učenika i svoga odjeljenja,te mogućnosti,znanja i sposobnosti koliko dugo i duboko mogu njegovi učenici da maksimalno postignu ono što je usvojeno.

Zdravi,živi i veseli bili!

OCJENJIVANJE KULTURE IZRAŽAVANJA U PRVOJ TRIJADI


bye.jpg
KI

Ocjenjivanje kulture izražavanja je mukotrpan posao svakog učitelja i učiteljice. Uvijek kada dobijemo po redu da radimo kulturu izražavanja pitamo se sami,koliko je zaista moguće postići takvog rada sa učenicima. Iako neki misle da je to lahak posao i da nije nešto što bi predstavljalo problem svakom učitelju i učiteljici,oni koji pomno razmišljaju i pokušavaju da naprave dublju analizu takvog zahtjevnoga učeničkoga rada i učitelja ili učiteljice u učionici ,doći će do zaključka da to ipak nije baš tako. Kultura izražavanja je dosta specifičan i težak način izražavanja učenika jer kako NPP donosi za jednu kulturu izražavanja daje se ukupno 3-4 časa,za koje mnogi stručnjaci se slažu da je to zaista veoma malo časova da bi se postigao određeni i očekivani cilj svakoga učitelja sa svakim učenikom pojedinačno. Naravno,da je malo, od toga broja 1 čas je planiran za upoznavanje učenika sa novom građom, obradu toga, i vježbu i sve je to planirano za jedan čas da se uradi i postigne. Možda je to nekome i izvodljivo,ali realno gledajući to je veliki apsurd. Za upoznavanje učenika sa novom građom (koja je dotle nepoznatica učeniku) je dovoljan 1 čas. Zatim po meni 1-2 časa su potrebna za uvježbavanje takve nastavne jedinice, pa tek možda 4 čas treba da se organizuje pismena vježba izražavanja,stim da kada bih se ja lično pitao onda ovu prvu pismenu vježbu ne bih trebalo nikako ocjenjivati niti je računati kao važnu ocjenu koju učenik može da pokaže. Zašto? Odgovor je veoma jednostavan i veoma razuman. Nemoguće je učenike navoditi da u 2. razredu izvode pričanje događaja prema nizu slika u pismenoj formi iz mnogo razloga koji će se pokazati sigurno kao negativni i nedoljni sa trećinom učenika jednoga razreda. Da bi učenik uradio jednu kvalitetnu pismenu vježbu izražavanja on,bi trebao biti obučen za pisanje rečenica u kojim će biti reda, a koje mora samostalno da napiše bez poticaja drugih oko njega prije svega učitelja i učiteljice. Iz toga će proizići mnoštvo i sijaset grešaka kako stilskih,pravopisnih i gramatičkih. Nemoguć je rad u ovome uzrastu a da ne bude ovakvih grešaka. Koje su to najčešće greške koje ćemo sigurno na vježbi dobiti od naše djece ? Da vidimo prvo šta se od učenika očekuje da kroz svoju pismenu vježbu zadovolji i odradi:
– pisanje potpunih rečenica koje imaju logički smisao
– pisanje jasnih, precizno rečenih i tačnih rečenica
– korištenje i upotrebu velikog slova na početku pisanja rečenice, zareza,i tačke na kraju rečenice
– da pismena vježba ima svoj logički smisao:odnosno da sadrži osnovna 3 bitna elementa; uvod, glavni i završni dio
– i na kraju svaki učitelj i učiteljica će sagledati  rukopis učenika

To je ono što mi kao učitelji očekujemo da će učenik pokazati i postići u svome radu. Međutim šta je sa onim što će učenik da iskoristi i ni sam još nije upoznao se sa takvim čime,ali će ga sticajem okolnosti uraditi i najvjerovatnije pogrešno,a što je ubitačno i mač sa dvije oštrice kako za učitelja ,tako i za djecu.
Šta je to u stvari? To su one greške koje nisu planirane ,ali se pojavljuju u dječijim radovima. Osvrnuću se i ovdje navesti samo neke od njih:
-pisanje riječi između “i i o” kojih ne treba da stoji slovo j npr; bijo,radijo, potrošijo,učinijo. Naravno ako pogledamo NPP,koji nije planirao uopće nastavnu jedinicu u 2. razredu gdje učitelj ili učiteljica treba da upozna učenika sa upotrebom i pisanjem glasa (slova) j, onda ja mnoge pitam O čemu mi onda govorimo ? Zar je moguće da učenik to učini ispravno, a učitelj ga nije uopće ni upoznao sa time; međutim to nije sve idemo dalje sa greškama;
– pisanje kratko je i dugo ije u nekim riječima : cvijet-cvjetovi; svijet-svjetovi,brijeg-bregovi. To je u NPP-u planirano,ali možda tamo nekada u proljeće,ali kako uraditi onda kulturu izražavanja sa učenikom uzrasta od 6-7 godina koji će napraviti greške u pisanju, a to može utjecati na njegovu ocjenu.
– pisanje riječi na kraju retka ??? Apsurd je raditi bilo kakvu kulturu i vježbu pisanoga izražavanja sa učenicima,u IX ili X ili XI mjesecu,a isplanirana nastavna jedinica se obrađuje i predložena je na kraju možda same školske godine. Ovdje učitelji su direktni krivci! Zašto? Zato što moraju da dobro vode računa o svome planiranju nastavnoga gradiva i sve te pravopsine jedinice trebalo bi obraditi u prva dva mjeseca na početku godine sa učenicima-što je zaista nemoguće. Da,ali ko nam daje za pravo nama učiteljima da dajemo djetetu lošu ocjenu na osnovu greške koju napravi kada je ovakva greška u pitanju ? Jesmo li se ikada zapitali koliko grijeha nosimo u srcu svome sa time,a da nismo toga ni svjesni.Nismo ni pomislili,kamoli da razmišljamo o takovme nečemu.
-dvotačka i zarez u nabrajanju… Šta sa time ? Nastavna jedinica u 2.razredu planirana tek kao 101.čas, a 15 čas učenici rade prvu pismenu vježbu izražavanja. Učenici će sticajem okolnosti biti primorani da u svome pričanju koriste pisanje zareza, nabrajaju,i napraviće takođe greške koje mi samo pogledamo i non-šrlantno samo precrtamo i prekrižimo,a nismo ni svjesni koliko u stvari griješimo zbog toga…
Ako sagledamo samo neke od ovih primjera onda do prvog polugodišta učitelj i učiteljica posatju veliki grešnici ,malo svojom krivicom,a većinski krivicom nesavjesnog i nenormalnog sistema koji je sastavljen od sve samih stručnjaka kada se izrađuje NPP rada u školi po razredima.

KAKO OCJENJIVATI UČENIČKU KULTURU IZRAŽAVANJA ?
Poseban i veoma nezahvalan posao je svakako pregled i ocjenjivanje učeničke kulture izražavanja. Velika razlika postoji od učenika do učenika ,zatim imamo dosta djece koja usmeno se jako dobro izražavaju,međutim kada im damo svesku oni dobijaju neki određeni strah gdje prave ogromne greške od nepotpunih riječi gdje se izostavljaju najčešće vokali (a,e,i,o,u)a, ponekad i suglasnici. Nauka je takve greške prepoznala i rekla da su to nedostaci dječije pažnje ili problem koji većina učitelja i učiteljica nije nikad ni čula ;tzv nepoznate pojmove kao što su disleksija i disgrafija.

1 001
5-stedim

disleksija

Ne treba odmah samo križati svaki učenički rad!

Većina nas učitelja i učiteljica u razredu od učenika očekuje ono očekivano,ali to očekivano je u prosjeku 30-50 % djece koje postiže u jednom pismenom radu. Šta je sa onima koji imaju problema? Takve radove najčešće samo prekrižimo i dajemo mini -neke upute za učenike koji su totalno nejasni učeniku i tada već počinju da nastaju problemi.

Kada učenik napiše nejasnu rečenicu mi odgovaramo najčešće sa delikatnim odgovorom; Npr. Rečenice nemju smisla! U prilogu sasvim slučajno jedan primjer samo primjer toga.
5-stedim

Ovdje vidimo kako nastavnik piše učeniku da njegove rečenice nemaju smisla. Sama ova rečenica je jasna samo nama učiteljima i učiteljicama,ali da li je ta rečenica jasna učeniku ili njegovom roditelju ? Možda će nekim roditeljima biti jasna,ali sigurno da nekim i većini neće. Pogotovo učitelji treba da vode računa u sredini u kojoj rade, o zvanju i zanimanju roditelja učenika ili njihovoj školskoj spremi. Završavanjem ovakve rečenice može se dobiti kontraefekat i kod roditelja i kod učenika. Ovakva rečenica može ubiti učenika ponekad u pojam da još zamrzi i ne pokuša više da se potrudi da napreduje u narednom periodu. Zato je veoma bitno,ako učitelj treba da obrazlaže svoje zapažanje i treba biti naročito oprezan kada su u pitanju učenici uzrasta 6-8 godina,jer ovakve rečenice mogu pogoršati učenički odnos prema učenju.
Svaki učitelj bi trebao da za ocjenjivanje kulture izražavanja sačini listu u kojoj će usakladiti nekoliko važnih kategorija da bih na kraju dobio približnu,ali nikako neće dobiti tačnu,to treba uvijek imati na umu opisnu ocjenu koja će približno da bude bliska nivou učeničkoga znanja.
Naravno,većina nas će se ovdje iznervirati reći ono ( Ne pada mi na pamet, Nisam lud još i to da uradim itd,slične rečenice,zbog kojih se možemo kasnije duboko kajati,ako na vrijeme ne budemo adekvatno reagovali.

Svaki učitelj treba prilikom pregleda učeničkog rada  da ocjenjuje i zapazi dvije glavne strane učeničkog rada:
– dobre strane učeničkoga rada
– strane koje treba u narednom doglednom periodu pokušati korigovati i ispravljati
– opisna detaljna ocjena razumljiva učeniku i njegovom roditelju
Npr. primjer opisnog ocjenjivanja jednog učeničkog rada;

Učenik je djelimično sposoban da samostalno piše priču (događaj) po nizu slika.
Znanja i sposbnosti učenika su na središnjem (djelimičnom) nivou i srazmjerno su približni i prema opisu odgovaraju nivou III ;odnosno opisnoj ocjeni VLADA programskim sadržajima.
Učenik kroz pričanje piše rečenice koje su djelimično potpune. Rečenice pojedine imaju svoj smisao,a neke još uvijek nemaju. Pravopis učenika je dosta otežan i oskudan. Na osnovu cjelokupnoga rada donosim zaključak:
Dobre strane učenika:
– učenik razumije upotrebu velikog slova i rečenice počinje da piše koristeći veliko slovo
– rečenicu najčešće ugalvnom završava sa znakom tačka koji odgovara strukturi rečenice
– učeničko pričanje ima osnovne elemente pričanja; uvod,glavni i završni dio.

Strane učenika koje treba u narednom periodu popravljati i pokušati korigovati:
– učenik još uvijek ne poznaje sva velika i mala štampana slova
– pisanje učenika i rukopis treba u narednome periodu poboljšavati poravljati

Na kraju učiteljevog izlaganja potrebno je napisati opisnu ocjenu učenika uz obavezno pisanje datuma,da bi kasnije u slučaju napretka i poboljšanja učitelj imao uvid u vrijeme za koje se učenik popravio.

Dana 12. 10. 2014 Opisna ocjena: Vlada
Nivo : III

Učitelj: potpis

Naravno, smatram da bi svaku kulturu izražavanja trebalo bodovati na osnovu sačinjene liste,pa tek onda izvoditi opisne ocjene i zaključke koje su gore dati,jer tako ćemo najrealnije i ocjeniti svakoga učenika.

Zdravi,živi i veseli bili !

Ovo je samo djelić,koji je preuzet iz priručnika koji sam napisao za učitelje i učiteljice razredne nastave. U priručniku date su gotovo sačinjene liste za bodovanje i ocjenjivanje učenika za jednoga učitelja ili učiteljicu.

Priručnik Ocjenjivanje kulture izražavanja možete poručiti i kupiti putem e-maila: fahir_terzic@bih.net.ba

Najčešće greške koje svi pravimo,a savjetnici ih pronađu


Većina nas kada počinje školska godina,pravimo uvijek male greške,ne tako opasne,ali ipak savjetnici kada dođu da izvrše užestručni nadzor,uvijek nam zamjere na tome i upozoravaju nas da to korigujemo. O čemu se zapravo radi?

Na početku školske godine, dobijamo razred koji vodimo,a onda tražimo uglavnom pogrešno,a to je kopija isplaniranog nastavnog gradiva, koji je korišten u prošloj školskoj godini od kolega,ili dobijamo od izdavačke kuće model prijedloga isplaniranog nastavnog gradiva koji je napravljen prvenstveno prema udžebnicima i naslovima nastavnih jedinica i aktivnosti u okviru jedne teme.

Malo je onih koji će potražiti Nastavni plan i program rada za razred određeni (kantonalni,ili okvirni) i upoznati se sa nastavnim planom i programom rada te, u okviru određenih tema sagledati opise koji su dati i naznačeni kao obaveza svakome učitelju i učiteljici da se drži plana i programa rada. Tako svaki nastavnik treba da izvrši planiranje nastavnog gradiva i uskladi ga sa potrebama svoje okoline u kojoj se nalazi škola, sa učilima i sredstvima i stvarnim mogućnostima koje učitelj može da ostvari u toku školske godine.

Apsurda je puno,kako u planu ,tako i u ostvarivanju nastavnog plana i programa rada. Navešću samo po neki primjer iz pojedinih predmeta:

Moja okolina

Planira se posjeta : u drugom razredu Raskrsnici sa semaforima,a vi ste sretne naravi da radite u područnoj školi koja je daleko 10 KM od prve takve raskrsnice sa semaforima,pa tako da od posjete nema ništa i svu tu posjetu vi ćete morati da improvizujete u vašoj područnoj školi. I naravno,samo tamo gdje postoje uslovi za takvu improvizaciju; ako učitelj može i hoće da se potrudi o svome trošku da prikupi sa svojom dječicom i golim roditeljima nekakav materijal od kojeg će djeci dočarati izgled semafora i svega onoga što će zamijeniti istinsku raskrsnicu i semafore.

U nastavi tjelesnoga odgoja je prepuno takvih apsurda; traži se po NPP-u puno nečega sa čime škole nisu opremeljene i nema nastavnih pomagala i sredstava za izvođenje te nastave. Prvo područne škole nemaju fiskulturne sale,nego, neke seoske poligone na koje dolaze obično stariji momci koji se ubijaju od dosade, i onda kada učiteljica treba sa djecom i učenicima da izvede svoj čas na tom poligonu,nastaju problemi. Naravno bez obzira koliko Vi pokušavali biti fini i tražite da održite jedan takav čas sa učenicima,niko od njih i ne obraća pažnju i ne pada mu na pamet da se pomakne sa poligona na kojem uveliko traje fudbalski turnir. Šta u takvim slučajevima uraditi? Imate po planu da sa učenicima obavite trčanje, skakanje, preskakanje, hodanje, ili bilo kakavu drugu disciplinu ,a ne možete to da izvedete. Ostaju vam 3 izbora: Jedan izbor je da nastavu osmislite ili približno nešto pokušate uraditi sve to u učionici,tako što ćete prethodno sa jadnom djecom skloniti klupe i stolice, drugi način je da potražite pomoć od POLICIJE,koja kada ih nazovete,jednostavno samo kažu :ŽAO NAM JE MI NISMO ZA TO NADLEŽNI! i treći izbor je da potragu vršite za direktorom koji se javlja sa nekog simpozijuma ili seminara ili nekog svoga posla koji daleko kilometrima od vas i ne može Vam naravno ni on pomoći.

Tako učiteljica upisuje SKAKNJE PREKO PREPREKA , a sa djecom se igra ringe ,ringe raja. I ,tako je to u našem društvu,apsurd do apsurda, svuda je isto. Sve je lijepo napisano,ali kada je praksa u pitanju,onda je to jako teško izvodljivo. Planiramo jedno,a ostavrujemo drugo.

Savjetnik kada dođe na užestručni nadzor,uglavnom nema razumijevanja za takvo nešto,galami ,izdire se i ne razumije jednu učiteljicu,učitelja koji ima probleme takve prirode.On traži da vidi rezultate ,skakanja učenika sa rezultatima,pa onda učitelji prije negošto dođu, kopiraju liste praćenja i onda lupaju neke cifre kao da je to bilo izvedeno. Nažalost “surova stvarnost”,ja bi to tako nazvao. I onda se postavlja pitanje, da li je moguće sve to izrealizovati i kako sve to uraditi. I sve to je moguće izvesti donekle u toplim mjesecima, a preko jeseni i zime i s početka proljeća svaki vid aktivnosti je nažalost samo moguć u učionici zbog velike hladnoće i različitih vremenskih prilika.

KAKO PISATI U RAZREDNU KNJIGU?

skolski-dnevnik-dnevnik-foto-kurir-610x457Prije nekoliko godina u školu je došla mlada učiteljica koja je tražila moju pomoć,pa mi jednom prilikom reče; “Izvinite kolega,šta se piše tamo gdje stoje aktivnosti-šta ja u stvari treba da upišem ? Naravno ,razumjet je takvu učiteljicu,tek počinje i ne zna i nema iskustva. Ja joj sada treba da odradim posao za nekog mentora koji joj nije objasnio šta treba da radi i kako treba da radi?

Ali to nije toliko bitno,šalu na stranu, upisujete kolegice iz nastavnog plana i programa nastavnu jedinicu (aktivnost) za taj dan. A onda ona kaže ma ja ću pisati naslove iz knjige,jel tako? Ja gledam,pa joj kažem, naslovi su jedno,a nastavna jedinica drugo. Nažalost danas IK za svaki razred daju gotove razrađene nastavne planove i programe koji nisu primjenjivi u svakoj školi i svakoj okolini i sredini,a razrednici ih ne proučavaju na početku školske godine pa ih samo prekopiraju i drže se toga kao da je sveto slovo,a ne prijedlog. Po meni,svaki učitelj treba da prouči NPP i da razradi sam sebi nakon zajedničkog planiranja prema temama u okviru aktiva, i uskladi plan i program za svoje potrebe i potrebe svojih učenika.

Razred: II

Predmet: Moja okolina

TEMA: PUT OD KUĆE DO ŠKOLE

U NPP-u  su date jasne smjernice i aktivnosti:

1.Pravila ponašanja u prometu

2.Siguran put od kuće do škole

3.Osnovni prometni znaci u blizini škole

4.Razna prevozna sredstva i njihova uporaba

Udžbenici sadrže u okviru teme skroz različite naslove nastavnih jedinica:

1.Elementi saobraćajnica

2.Siguran put od kuće do škole

3.Ponašanje pješaka u saobraćaju

4.Učimo saobraćajne znakove

5.Vidljivost u saobraćaju

6.Vrste saobraćaja i prijevozna sredstva

7.Ponašanje u sobraćajnim sredstvima.

E,sada ako uporedimo ove teme koje su date u NPP-u i ove koje su ispisane i naslovljene u udžbenicima,mi dolazimo do jasnoga zaključka da u okviru teme postoje samo nastavne jedinice koje su tip časa OBRADE NASTAVNOG GRADIVA, a da se gube i jednostavno ih nema tipovi časa :PONAVLJANJE, UTVRĐIVANJE, I SISTEMATIZACIJA GRADIVA. Gdje su greške ? Greške su kod učitelja u planiranju,jer prema planu koji dobaijaju ovdje gotove od IK ,mi imamo samo obradu nastavnog gradiva,bez ponavljanja,dok kod NPP-a svaki učitelj ima ,tačno po dva časa za svaku nastavnu temu koja je data kao smjernica učitelju u radu. Ako pokušamo da izračunamo dobijamo 4 teme po dva časa je ukupno 8 časova,jedan čas ponavljanja nakon obrađene teme i na kraju jedan čas provjere znanja učenika. Ako bismo se držali plana u drugom načinu,onda dobijamo 7 časova obrade časova u koji učitelj čas organizuje u sva tri tipa časa; obrada,ponavljanje i vježbanje i na kraju provjeravanje znanja. Onda to najčešće predstavlja problem svima i onda kažemo ,NE MOŽEMO SVE STIĆI. Samim time ispisujemo u razredne knjige naslove iz knjiga, a ne nastavne jedinice koje su date prema NPP-u. Kada savjetnici dođu u užestručni nadzor,onda nakon pregleda razrednih knjiga,dobijamo kritike, i savjetnici se ljute na sve nas jer ne držimo se NPP-a ,nego udžbenika određenog predmeta. Ako na kraju pogledamo,ipak smo  sami krivci jer pravimo propuste koji nam dolaze glave,ali bude najčešće prekasno….

Na kraju ostaje poruka savjetnika; Nastavnici treba da se drže NPP-a , ne udžbenika u radu,planiranju i ostvarivanju nastavnog gradiva.

Zdravi,živi,veseli bili !

 

 

ZBOG ČEGA JE VAŽNA PISANA PRIPREMA ?


Zbog čega je važna pisana priprema u školi ?40

BackToSchool

Danas ćemo o ovom otvorenom pitanju naći različita mišljenja. Mišljenje su podijeljena i među stručnim svajetnicima,i među direktorima, pedagozima ,nastavnicima i učiteljima. Svako do njih traži ono što njemu najviše  odgovara. Dok jedni govore,kako su pripreme bitne da samo napakoste učitelju i nastavniku (jer je to njegov između svega i dio posla za koji je plaćen); drugi govore kako pisana priprema treba da ima osnovno zaglavlje sa svim svojim dijelovima koji su veoma bitni ,ali  to opet samo nekome. I tako dok je jednima važna pisana priprema kojima nije bitno kako ona izgleda,drugi misle kako je potrebno da se pisane pripreme pišu ručno jer se najčešće ako su u elektronskoj formi pisane pripreme se pozajmljuju ,ili gotove skidaju sa interneta i tako od ruke do ruke, do kopir aparata,pa do dosijea. Međutim kada je u pitanju pisanje priprema učitelja,nigdje nije striktno naglašeno da učitelj MORA da napiše pisanu pripremu za nastavu. Učitelj treba da na nastavu dolazi pripremljen. Da li će učitelj koristiti svoju,ili nečiju drugu pisanu pripremu,možda nije toliko važno,ali je važno da li će na osnovu te pripreme postići dobar čas na nastavi. Pisana priprema treba da bude desna ruka svakom učitelju i nastavniku u njegovom radu na nastavi. Pisanih priprema ima dosta. Svako piše pripremu na svoj lični način. Pisane pripreme se razlikuju od učitelja do učitelja,od škole do škole,od kantona do kantona,od države do države itd. U BiH se pisane pripreme pišu na različite načine. U samoj našoj FBiH ima dosta još uvijek među učiteljima i nastavnicima nejasnoća,pa se često i sami pitaju;Kakvu pripremu ove godine traži moj savjetnik? Kakvu pisanu pripremu traži pedagog škole? Kakvu pisanu pripremu traži direktor škole? Nekima uopšte nije bitno kakva je pisana priprema, bitno je da je učitelj i nastavnik ima,dok drugi traže najnovije modele tematskih priprema sa novijom metodologijom rada, po ERR systemu.Sa reformama obrazovanja u školama u FBiH je došla i revidiranje NPP-a ,pa je devetogodišnja škola osmišljena na potpuno drugačiji način nego osmogodišnja škola. Kada je u pitanju planiranje i pripremanje nastavnika i učitelja najveći problem se još uvijek javlja među onima koji traže na uvid pisanu pripremu učitelju za svoj rad u školi. Jedinstvenosti u pogledu pisanja pisanih priprema zaista još uvijek nema. Prva trijada -učitelji pišu pisane pripreme koje se razlikuju od predmetne nastave odnodno druge i treće trijade. Prema devetogodišnjoj školi,u prvoj trijadi učitelji prema NPP-u određuju i vremenski u toku školske godine uklapaju po svome ličnom izboru Tematske cjeline ,koje se dijele na podteme,a one se dalje dijele na usklađene i integrisane aktivnosti u okviru jednog radnoga dana. U tematskoj integrisanoj pripremi pojavljuje se nekoliko novih pojmova kao što su; jutarnji/popodnevni sastanak u razredu, evokacija (uvodni dio), razumijevanje (glavni dio) i refleksija (završni dio).Zatim tu su zadaci i ishodi nastave,umjesto obrazovnih su kognitivni, funkcionalni (psihomotorički) i odgojni (afektivni). Na kraju dana traži se od učitelja da vrši evaluaciju dnevnih aktivnosti . Međutim u zadnje vrijeme učitelji su zaista u nedoumici , kakave pisane pripreme da pišu? Dok pedagozi po školi ne priznaju tematske integrisane pripreme sa ciljevima znati,moći,razumjeti;odnosno kognitivnim,afektivnim i konativnim ciljevima, pisanje jutarnjeg sastanka, sa aktivnostima koje treba da budu usklađeno,još uvijek neki sebi za prvao daju da traže od učitelja stare KLASIČNE nastavne pisane pripreme sa uvodnim,glavnim i završnim dijelom . Takođe za njih ne važi dnevna integrisana pisana priprema sa ishodima i ciljevima uz pomoć Blumove taksonomije,nego traže stari način rada,odnosno sistem za svaki čas posebna priprema. Zaista je puno nejasnoća još uvijek u vezi stim, i dosta je smetnji i pometnji kod mnogih kolega,pošto više nisu uopšte ni sami sigurni  KO  ĆE  IM  I  KAKVU PISANU PRIPREMU ZATRAŽITI. Da li to znači da jedan učitelj razredne nastave treba da ima DUPLE PISANE PRIPREME za jedan dan.; i to tematske pisane integrisane pripreme novije škole za inspektore i savjetnike,a druge klasične stare pisane pripreme za svaki čas posebno,koje će im sutra tražiti pedagog ili direktor škole. I dok jedni traže tematski sedmični plan rada,drugi traže sedmični plan rada sa jasnim radnim danom i nazivom nastavnih  jednica. U današnjem vremenu kada svaki mjesec plata kasni jednom učitelju,dodatno opterećenje jeste i ova vrsta da nazovemo NEJASNOĆA  oko  pripremanja nastavnika za nastavu,onda niko više ne gleda na učenike,šta je za njih dobro,i koliko će biti opušten i spreman za obavljanje svog dijela posla jedan takav učitelj koga odmah ubijete u pojam izjavom,da pisanu pripremu za koju je  izgubio  svaki dan oko 2  dobra debela sahata,vama na kraju neko samo kaže prosto i delikatno, ” TAKVU PISANU PRIPREMU JA TI NEĆU PRIZNATI !  Prosudite sami, zašto danas  jedan učitelj onda  pati od depresije i zbog čega ih je sve više pacijent kod jednog neuropsihijatra, a ko je u stvari natjerao jednog učitelja i učiteljicu da u svojim torbicama osim mobitelja,upaljača,šminke, nosi crvene boje tablete na kojima piše poznati naziv današnjem narodu LEXAURIN,APAURIN I XANAX.  Nije pisana priprema više izgleda uopšte kao kvalitet bitna, šta u sebi sadrži i koliko je ona kvalitetna,bitno je samo da nju piše svaki dan učitelj,jer on je za to plaćen,ne može on platu primati džabe, i na kraju neko u sebi danas kaže ;Ma ko šiša,jednog učitelja, pa nek se žedere on sam i nek ždere tablete ! :(. Nevjerovatno koliko je neprofesionalizam i licemjerstvo umiješalo svoje prste u obrazovanje, a mi moramo smoći snage izdržati sve ovo, pripremati se redovno za nastavu i ne dozvoliti ni u jednom trenutku da neko utiče na zdravlje naše. I učitelji i učiteljice su roditelji, imaju i oni svoju djecu,sa kojima treba da provedu jedno određeno slobodno vrijeme. Nije obrazovanje samo pisana priprema. Do toga je dalek put…između toga ima dosta još propusta koje niko neće da analizira, a kamoli da nekoga pozove na nekakvu odgovornost. Najlakše je izigravati VELIKOG GAZDU, pa upravljati sa nekime kako se kome prohtije. Zato ću citirati ajet iz El Kur an i Kerima koji Uzvišeni Allah je rekao” Učitelji će posebno biti pitani na Sudnjem danu,teško onima koji samo jedan dan u svome radu ne ispune radne zahtjeve koga su sami svjesni. S druge strane teško onome ko radnike muči,i igra se mojim sudrugom,pa mu naređuje da radi više od onoga nego što treba. Teško li se i onome ko naredi radniku,učitelju.. da danas radi nešto,a da mu prethodno za to nije obezbijedio adekvatan alat i pribor za rad. Takvi neka se dobro zapitaju,jarabi Bože,ti me zaista oživje na Sudnjem danu, a onda mu milost i traženje oprosta za sva nedjela neće biti od nas priznata. Poslanik saws je kazao u hadisu kojeg bilježi Ibn Madže: „Isplatite radnika prije nego mu se znoj osuši.“ Od Poslanika saws se prenosi i slijedeće: „Rekao je Allah swt: Sa trojicom ću se na sudnjem Danu obračunati. Među njima: sa čovjekom koji unajmi radnika koji mu odradi traženi posao, a neisplati mu platu.“(Buharija)

bigemo_harabe_net-35bigemo_harabe_net-350022spanking10695007.48

Mama ,kaže učitelj da ne slušam


5798eabd54c4dc2ba4af19b053d99daa24253-d10eb95aaac20d31a040ee4d7ab43ec6 MAMA KAŽE UČITELJ DA NE SLUŠAM

Sigurno da nema nijednog odjeljenja u školi,niti razrednika koji nije imao makar  jedno hiperaktivno dijete u svome razredu.Mnogo je učenika koji su nemirni ,nepažljivi što je normalno za dječiju dob i razvoj samog djeteta ,međutim ako se takav oblik ponašanja produžava i nastavlja ,te tako prelazi u jače i izraženije oblike,tada već se javlja problem koji otežava rad i funkcionisanje samog učitelja, postaje opasnost za drugove i drugarice u školi, a iz  godine u godinu teškoće roditeljima, a onda i problem cjelokupnog društva. Puno je grešaka koje se zanemaruju ili prolaze bez adekvatnog  sprečavanja pojave ovakvog oblika ponašanja ,kako u roditeljskom domu,tako i u samoj školi. Najveći problem je tzv.deficit pažnje ili poremećaj koji dovodi do ovakvog oblika nemirnoće i nepažljivosti učenika u školi. Mnogi tada izgovor traže u roditeljskom zapostavljanju ,neuspjehu ili nekulturnom i neodgojenom učeniku. Ovo treba shvatiti prije svega kao “problem”. Naime dosadašnja istraživanja su pokazala da jednostavno učenici “ne mogu” da samostalno regulišu i bore se takvim načinom ponašanja. Uočljivi su jasni primjeri ponašanja takvih učenika u školi,a to su poteškoće da svoju pažnju usmjere,da je mogu održati i zadržati i hiperaktivnost učenika. Učenicima je bitno samo ono što je njima bitno i ono što njih zanima i inetersuje. Često to učitelji ne mogu vidjeti ili jednostavno rečeno ne žele da vide i još gore,kada ne mogu da prepoznaju takvo stanje učenika. Kada je pažnja u pitanju ,tada se obično misli na na poteškoće i rad na zadacima koji zehtijevaju mentalno zalaganje učenika i mentalni napor i rad. Ako su u pitanju jednostavni zadaci,onda do tog napora sigurno neće ni doći. Školski zadaci (matematički, razumjevanje, snalaženje) zahtijevaju taj napor što dovodi do izraženih poteškoća kod djeteta. Kada je u pitanju poteškoća sa pažnjom ,često smo sudionici da na času uočavamo takvo stanje kod djeteta,kada nešto govorimo,a dijete tako reći je odsutno sa nastave ili luta po učionici u msilima,jer ga ne zanima ono o čemu mi pričamo i on ne može da prati upute,i jednostavno rečeno “izbjegava” zadatke koji u tom momentu zahtijevaju određeni”mentalni napor”. Taj napor za učenike može biti i prepisivanje sa školske table,učenje pjesmica itd. Tada učenik u odjeljenju postiže uglavnom loše rezultate,nego što su njegove stvarne sposobnosti. Zato je “velik zadatak” učitelja da u svome odjeljenju prepoznaju na vrijeme  takve učenike koja su uglavnom nepažljivi ,odnosno kod kojih je jasno izražena i uočljiva hiperaktivnost. Postoje i drugačiji oblici ponašanja učenika kao što su agresivno ponašanje učenika, iskazivanje potrebe za miljenikom i vladarom u odjeljenju, to najčešće dovodi do iskaljivanja bijesa, zatim brzopletosti, učitelj nije ni dovršio svoje pitanje do kraja, a učenik ne može da čeka red ili jednostavno sklono je da prekida druge ,drugove ,učitelja u njihovom izlaganju i sl. Hiperaktivnost (nemirnoća) je uočljiva,jer takvi učenici su dežurni ,požarni (šalu na stranu) ,izraženi su nemirnoći, non-stop su nekom pokretu, ne mogu jednostavno da se smire. Koke šetalice su po učionici, odlaze bez pitanja do drugova i drugarica. Ako su na svome mjestu onad se vrpolje, migolje,važni  i uočljivi su pokreti ruku i prstiju,uvijek nešto mrse, pucketaju,klepću rukama itd.  U ovakvim slučajevima prepoznavanja oblika ponašanja kod učenika u odjeljneju svaki razrednik trebalo bi da pozove roditelje i da im da neke svajete i upute za njihovu djecu:

 • roditelji treba da razgovaraju sa svojom djecom,da ih ohrabe, prihvate kao ličnost ,te da ih podstiču pohvalama i nagradama .Veoma je važno izbjeći  samo kažnjavanje za takvo ponašanje kod djece
 • oraspoložite i oohrabrite poztivnim riječima  svoje dijete ( dijete često biva izloženo lakšim ili težim oblicima nasilja od strane svojih vršnjaka,što može biti jako opasno jer može da dovede do pojave psihičkih stanja i stvaranja loše slike o samom sebi gdje dijete samo sebe odvaja od društva i okoline,te stvara na taj način  lošu sliku o školi i svijetu uopšte.Tada kod djece treba razvijati samopoštovanje i smopouzdanje,za svaki urađeni i uočljivi trud.

-roditelji treba da prepuste djetetu što više odgovornosti u izvršavanju školskih i domaćih zadataka. Ne treba da u završnici izostanu pohvale za takav trud i rad.

 • roditelji treba sa svojom djecom više da komuniciraju,da razgovaraju o svemu .Treba da oba roditelja jasno ukažu na njegovo ponašanje i da mu daju jasne informacije o tome.

-roditelji treba da potraže savjete i podršku od bliskih ljudi,savjete stručnjaka ,sardnika iz škole;učitelja,pedagoga, ljekara,psihologa ,a nikako da se skrivaju iza paravana zbog srama i stida kod ponašanja hiperaktivnosti kod djeteta.

welcome7

TREBA LI KOME U OVOJ ZEMLJI OBRAZOVANJE ?


40TREBA LI KOME U OVOJ ZEMLJI  OBRAZOVANJE  ?

bye.jpg
Završava se uskoro tema u školi. Učenici treba da se pismeno provjere,da se stekne konačno uvid u onaj trud i rad koji je bio prisutan unazad nekoliko sedmica. Nažalost nakon svake završene teme,kao i obično imam pune ruke posla. Ne znam gdje udaram prije. Valja meni prvo napraviti i prilgoditi odgovarajuće zadatke (osmisliti) tako da budu prihvatljivi za sve moje učenike,one koji imaju lošije,bolje i najbolje sposobnosti u razredu. Za to mi treba materijal. Plata kasni, toplog obroka nije bilo,prijevozu se izgubio svaki trag i pamćenje..za koji mjesec treba da dobijem novac..ni sam se ne mogu nikako da sjetim..u sebi mislim davno je to bilo. Odlazim u grad do knjižare i gledam cijenu kopir-papira koji mi treba ko oči u glavi,ali kako god pogledam u svoj poluprazan džep nemam toliko.Pomislih, dragi Allahu šta sam baš dočekao. Otpada ta varijanta da kupim kopir papir i da kod kuće na svome printeru isprintam učenicima zadatke i testove,a koje treba da osmislim i da napravim te tako prilagodim svojim učenicima. Opet kad prokontam ,da je bogdom u pitanju samo kopir papir,šta ću dalje? Nemam boje ,nestalo mi.Njena cijena je sama 35  KM. Odakle mi ? Kako ću ? Da li da posudim ? Od koga ? Koga da pitam? Koga da sad u oči pogledam,a da se ne pocrvenim? Ne mogu biti pametan. Idem kod ljudi koji imaju fotokopirnice,ali šta da kažem;IZVINITE MOŽETE LI MI ISKOPIRATI TESTOVE NA OTPLATU? Krenem, dođem do vrata,uđem i čovjek me pita ;Izvolite šta ste trebali ? A JA GLEDAM U ČOVJEKA PA SE MISLIM ;najkasnije izustim Izvinite ,greška… ništa .Doviđenja. Izađem, a suza samo što me ne opeče.bigemo_harabe_net-35 Pomislih ! Šta mi ovo sve treba ? Do čega smo baš u prosvjeti mi dogurali ? U sebi opet promislim “Pa koji bezobrazluk majko draga,ali sjetih se djeca su ipak u pitanju. Razmišljam da li da odložim test dok ne budem imao novaca,ali nije to nikakvo rješenje,jer uskoro stižu i ostala ispitivanja,nagomilaće mi se pa kuda ću onda…Ja belaja majko draga. Koja država i nacija i vlade.Pih, kad se sjetim nečovjeka koji se ne stide svojih primanja mjesečnih od 40.000 KM, 25.000,u mislima računam koliko bi škole napredovale za taj novac koji se potroši bezveze na gluposti i na krkanluk od sabaha do akšama. Pa TREBA LI KOME OBRAZOVANJE ? 40 Pa imate li dušu,ili vam je Azrail odavno je već uzeo i produžio vam život na dunjaluku bez duše. Obarazovanje ste srozali na DNO KOJI NEMA DNA. Ispod ovog dna,na kojem je sada obrazovanje, krije se još jedno DUPLO DNO. Pa dobro da li je moguće da kroz sve ovo prolazim,i da se moram ovako ponižavati . Ništa !Odustajem od svega,što sam bio zamislio i htio uraditi.Nekada sve što planiramo ma koliko mi to htjeli NEMA ŠANSE DA OSTVARIMO. Vraćam se kući i uzimam od mog dragog oca prijašnji stari papir crne boje koji kad se postavi ispod prenosi (kopira) zapis na bijeli čist papir. Moj otac iz svoje firme donosi sa posla i 20 komada papira, koji uz taj crni papir,eh da sjetih se i njgovog imena-INDIGO, kopira sadržaj testa. Toliko je vremena prošlo da sam skoro zaboravio i kako se zove taj CRNI PAPIR. Ali zar je to danas nekom bitno,taj njegov naziv. Moram se mučiti,isti sadržaj sam morao da napišem 5 puta,sa dva takva papira. Znači pet puta po 4 je dnako 20 kopija. Ipak sam našao šašavu alternativu iz 80-tih.U ovo današnje vrijeme, vrijeme Intel Core Duo računara,kada postoje najbolji printeri INK Jet,HP, raznih modela i vrsta,učitelji moraju da pišu ručno i da koriste crni kopir papir kojem sam čak bio zaboravio i  ime. E,hvala Vam ,što ste nas doveli do dna kojem nema povratka. Drage kolege vjerovatno ćete neki, sebe pronaći u ovoj mojoj ispovijesti…nažalost od GOREG UVIJEK IMA I GORE! Zajedno samo možemo da ne doživimo ovakve i slične neugodne situacije u obrazovanju.Probudimo se -vrijeme je!Dosta je bilo LAŽNIH OBEĆANJA ,a još gore LUDIH RADOVANJA. Treba da složno i zajednički se svi ujedinimo i jednom za svagda ustanemo i tražimo ono što nam pripada.Ne dozvolimo da NEKO sroza ono za što smo se tolike godine borili,jer mi smo najviše odgovorni za cijelu BUDUĆNOST NAŠE NAM JEDINE ZEMLJE I OTADŽBINE BOSNE I HERCEGOVINE. U toj borbi ne smijemo pokleknuti i moramo istrajati do samoga kraja. Zdravi…živi…i veseli…uvijek bili.

0695007.48

Pisana priprema DA ili NE!


pripreme12
Pisana priprema DA ili NE!

40

Kad sam prvi put napisao pisanu pripremu,davno prije 17 godina,jedan stari sad već penzionisani savjetnik mi je ovako rekao: Bolja je za tebe ,tvoja priprema bez iskustva,nego nečija koju je neko drugi napisao,pa je ti koristiš. Ta priprema je za tebe “špansko selo” koje ti nikad nisi ni vidio ,niti u njemu bio ,a niti istraživao. I kao takva priprema tebi će samo labirint biti,,nego što će ti put biti. Tek danas sam shvatio pravi smisao tadašnjih riječi,koliku one snagu imaju i da je taj čovjek bio u pravu. Hvala na ovako pametnoj i filozofskoj krilatici.
Zašto kolege i kolegice u zadnje vrijeme sve više i više ne žele da pišu pripreme za čas. Šta je to priprema? Kako ona izgleda ? Koliki strah imate od pripreme? Šta je to što svaki put stvara depresiju kod učitelja ? Zašto? Zašto ? Zašto? Mnogi kažu da je priprema za čas obavezna. Slažem se. Zbog koga se piše priprema ? Mnogi pedagozi kažu pripeme pišite zbog djece -kakve djece? Kakve veze imaju djeca sa pripremom nastavnika ? Nikakve! Učitelji se pripremaju za svaki čas za svaki dan. Priprema je postala samo INAT. E vala ko ne pišpe pripremu-treba ga kazniti. Tako se kaže. Kakva priprema može biti? Svakakva. ( Ukradena, prepisana, dopunjena, kopirana, ali najmanje je onih napisanih. Svaki razred nije isti. Svaka djeca nemaju iste spsobnosti i znanje. Učitelj treba da razmisli da li mu je danas potrebna kakva priprema. Mnogi kažu ovako ? Oni koji imaju preko 30 godina staža-ne moraju imati pripremu.Zašto ? Na koji način to može neko objasniti ? Starije kolege gube više pamćenje od mladih. Imaju oni više iskustva ? Odlično! To se slažem. Ali nekad ni iskustvo nije mjerilo za pisanje pripreme. Kažu neki opet- Dijelovi billjke su uvijek isti,što znači da takva priprema važi u svakom razredu. I to je tačno. Nastavne jedinice se neke ostale iste-većinom u predmetnoj nastavi. Ali šta je najvažnije u pripremi ? Kako osmisliti PUT ! Učitelj mora da napravi PUT kojim će se kretati narednih 45 minuta. Kako motivisati djecu da im čas bude zanimljiv,da ne bude monoton. Da svi zavole taj čas. To je najteži zadatak koji niko garant nije poslije održanog časa razmislio pa se zapistao koliko su djeca uživala u tom času. Nije moguće uraditi u svakom razredu jutarnji sastanak ako učionica nema uslove i sredstva za taj rad. U pripremi stoji : Djeca posjedaju po tepihu i ispruže ruke i potrbuške legnu pa rukama dodiruju svog druga. A ja se pitam ? Gdje će moja djeca leći kad je prašnjavi pod od pločica koje su hladne,a tepiha nema ni na vidiku. Mogu ja to prepraviti,pa ću sve isto napisati,ali samo umjesto tepiha staviću po pločicama. E, da li je to baš tako ! Nije! Znači priprema ne može uvijek biti prekopirana ili prepisana. Pripreme treba pisati da bi PUT kojim koračamo u toku 45 minuta bio što zanimljiviji i laganiji i učitelju i učenicima. Kakav PUT napravimo, tako ćemo i koračati. Neko će preći asfaltiranim putem,a na tom putu ne vidi ništa. Neko će krenuti po trnju i kamenju,ali prođe i nešto nauči i ne nauči. A neko napravi put onakav kakav samo njemu odgovara i kako ga on zamišlja i na tom putu puno toga vide i on i njegovi učenici. Priprema je PUT ! Kakav put hoćete sami odlučite. Birajte PUT koji će odgovarati i vama i vašoj djeci. Zdravi,živi i veseli bili !

Didaktički putokazi objavili tematsku kombiniranu pripremu 3/5 razred


Izašao je novi broj didaktičkih putokaza broj septembar 2013. Objavljena je moja pisana tematska kombinirana priprema za 3/5 razred u kombinaciji dvije različite trijade u osnovnoj školi.

1383438_348400261963812_69671160_n

OVO JE SAMO JEDNA OD MNOGOBROJNIH PRIPREMA KOJE SAM URADIO KADA SAM PRIJE 2 GODINE VODIO OVU JAKO TEŠKU I NEZAHVALNU KOMBINACIJU KADA SU TEMATSKE JEDINICE POSVE RAZLIČITE U DVIJE RAZLIČITE TRIJADE. NA SVOM BLOGU OBJAVIĆU NEKOLIKO SVOJIH PRIPREMA KAO EVENTUALNA POMOĆ NASTAVNICIMA KOJI IMAJU PROBLEMA U RADU SA KOMBINIRANIM ODJELJENJIMA,JER TEORIJA JE JEDNO,A PRAKSA VJERUJTE POSVE NEŠTO DRUGO.

 

ODRŽANA PREZENTACIJA PROJEKTA “JESEN NA SELU”


bye.jpg

U povodu toga danas dana 24.oktobra je u prostorijama PŠ “Omazići” održana prezentacija provedenog projekta. Isto tako od 9.30 je otvorena otvorena javna izložba učeničkih radova koji su urađeni kroz nekoliko radionica u sklopu projekta za roditelje iz Omazića.

projekt

Sadržaj projekta “Jesen na selu” autor :Fahir TERZIĆ

1069290_524500350978219_353484832_n1234754_524500317644889_885387282_n1395959_524500180978236_726627293_n1661358_587250811369839_268486639_n1653987_587252011369719_1471605775_n1904137_587252541369666_648977634_n1560409_587251068036480_1610542682_n1926771_587250151369905_1772470090_n1958414_587251008036486_1371386516_n1925174_587253484702905_786424675_n1902975_587252578036329_1264980029_n1911654_587252161369704_977387654_n1920234_587252754702978_197056668_n1800324_587251081369812_1600961514_n1959774_587251091369811_1231753813_n564703_587252564702997_1732606957_n1896981_587250831369837_1705741041_n1379943_587251931369727_1543503423_n1978789_587252498036337_398042310_n

Nakon posjete roditelja školi,oko 10.30 PŠ “Omazići” je posjetio aktiv učitelja razredne nastave OŠ”Grivice” Banovići na čelu sa direktorom  I pedagogom naše škole, gdje je učiteljima lično I prezentovan sam projekat kao i sve pojedinosti koje su se provodile u proteklih mjesec dana . Sam projekat je od strane svih posjetioca ocijenjen sa visokim ocjenama,gdje su se direktor I pedagog škole obratili svima prisutnima I pohvaliuli trud I zalaganje učitelja i učenika PŠ”Omazići”. Projekat je verifikovan u vidu prezentacije na školskom nivou. Naravno ovo je samo jedan od nadam se niza projekata koji su i u daljem periodu planirani u našoj OŠ “Grivice” Banovići. Ovim projektom je PŠ Omazići podignuta na viši nivo,gdje su učitelji i učenici osim obične klasične nastave kroz sami projekat izvodili i druge vrste nastave kao što su projektna nastava, integrisana međurazredna nastava, terenska nastava i istraživačka nastava. Slogan učitelja i učenika je bio “ŽELIM, HOĆU I MOGU “.

1620831_401075086696329_378074400_n1374923_10201484519068802_427539900_n

Na kraju je upriličena mala svečanost i zakuska u povodu uspješno izvedenog projekta aktiva učitelja OŠ “Grivice” Banovići.

PODIJELJENI PRIRUČNICI “TEMATSKO PLANIRANJE NASTAVE”


Kako je i formulisano Ugovorom koji je sklopljen između IK “NAM” Tuzla i moje malenkosti, početkom školske 2013/14godine izašli su priručnici pod nazivom TEMATSKO PLANIRANJE NASTAVE u prvom,drugom i trećem razredu za učitelje koji koriste udžbenike od IK “NAM” u nastavi. Istina priručnici su urađeni u mini-verzijama ,i to tako da su urađeni u dva priručnika. Jedan priručnik je za čista odjeljenja u prvoj trijadi, adrugi priručnik je za kombinovana odjeljenja prve trijade.

123

 

 

ISHODI UČENJA PO BLOOMOVOJ TAKSONOMIJI –KOGNITIVNO PODRUČJE ( 4 NIVOA UČENJA )


BLOOMOVA TAKSONOMIJA

TEMA -ŠKOLA

Bloomova taksonomija

1956. godine Bendžamin Blum, američki školski psiholog, je sa svojim kolegama razvio klasifikaciju nivoa učenja. On je primjetio da 95% pitanja na testovima zahtijeva od učenika da misle samo na najnižem nivou… ponavljanje informacija.  Postoje tri domena obrazovanja, odnosno načina usvajanja određenog sadržaja.

 • Kognitivni domen – usvajanje znanja,
 • Afektivni domen – stavovi, vrijednosti i interesovanja,
 • Psihomotorni domen – vještine

Svaki od ovih domena ima svoje nivo usvajanja informacija. Mi ćemo se zadržati na kognitivnom domenu, na nivou znanja, jer se sa time najčešće srećemo u školi. Blum je identifikovao šest različitih nivoa učenja unutar kognitivnog domena, od najjednostavnijeg (ponavljanja činjenica) preko složenijih mentalnih nivoa do najvišeg (evaluacije).

Ovi nivoi nose određene glagole pomoću kojih definišemo dubinu usvanja sadržaja. Te glagole definišemo  kroz opisne ocjene za nivopostignuća učenika, ali  kroz četiri kognitivna područja prema Bloomovoj taksonomiji.  Tabela glagola

ISHODI UČENJA PO BLOOMOVOJ TAKSONOMIJI –KOGNITIVNO PODRUČJE  ( 4 NIVOA UČENJA )

BLOOMOVA TAKSONOMIJA

KOGNITIVNO PODRUČJE

NIVOI POSTIGNUĆA KROZ

DESKRIPTORE

  OČEKIVANI ISHODI UČENJA

(ODREĐENI GLAGOLI KOJI DEFINIŠU DUBINU USVOJENIH SADRŽAJA )

Znanje/ Shvatanje

(pamti i ovladava značenjem sadržaja)

Istraživanje

Na crtežu pokazati školu; prepoznatiškolu na slici; pronaći školu među ostalim objektima, imenovatiprostorije u školi školski pribor, poredati školski pribor po veličini, nabrojati uposlenike koji rade u školi, opisatiizgled škole, predložiti razredna pravila u učionici, dati primjer dobrog i lošeg ponašanja učenika u školi,razvrstati školski pribor, označiti školske prostorije ,opisatiškolski pribor, sudjelovatiu čišćenju i održavanju higijene u učionici i školi uopšte

Primjena

(koristi i upotrebljava naučeno u  novim konkretnim situacijama)

Razvoj

Nacrtati školu,obojiti školu, napraviti model škole, školske zgrade, školskog pribora, sastaviti školski pribor od predmeta, ilustrovati stvari koje spadaju u školski pribor, naslikaj školsku zgradu, oblikuj školu od plastelina,

Analiza/sinteza

(razumije sadržaj, formuliše i gradi nove strukture od svojih postojećih znanja i vještina)

Nadogradnja

Uporedi sličnosti i razlikeizmeđu školskog pribora, na datoj slici pronaći najveću prostoriju u školi, navedi po čemu se razlikuju  učionica i hodnik, koje su sličnosti između fiskulturne  sale i poligona naše škole, odaberi najmanji školsku prostoriju, poredati školske prostorije po veličini od najveće do najmanje , objasniti zbog čega u školi koristimo poligon i fiskulturnu salu, napravi maketu škole od kutijica za lijekove i istakni svaku prostoriju u školi,

Evaluacija

(prosuđuje vrijednosti sadržaja )

Integrisanje

Od ponuđenih dijelova kreiraj i sastavi školsku zgradu, poredaj  školske prostorije po važnosti koje najviše koristimo,pa sve do one koje najmanje koristimo u školi, opiši svoje osjećaje  da  u školi imamo kuhara, predloži nova pravila koja bih volio da se poštuju u školi …

shema

JESTE LI SE IKAD UPITALI MOŽDA,ŠTA JA SA SVOJIM GODINAMA MOGU !


batine-nikad-nisu-dobro-rjesenje-za-djecji-neposluh-504x335-20090312-20101019011454-182590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danas mnoge kolege i kolegice,uglavnom izbjegavaju da samostalno izrađuju za svoje učenike ZADATKE OBJEKTIVNOG TIPA,ZADATKE ZA ISPITIVANJE UČENIČKOG ZNANJA. Nažalost ,mnogi se uglavnom pozivaju na gotove izrađene LISTOVE koje dobijaju,u svojim škrinjicama, registrima, od raznih izdavačkih kuća. Međutim,postavlja se pitanje da li je to uvijek baš tako. Po mome ličnom mišljenju,nakon dolaska prvaka u učionicu i školu, svaki učitelj i učiteljica bi trebali da urade inicijalni test da bi uvidjeli stvarnu sliku svoga odjeljenja. Kada uvidimo rezultate učeničkog rada, onda tek i lakše će nam svakako biti ,da samostalno izradimo kao učitelji za svoj razred, zavisno od sredine u kojoj učenici žive, i svih drugih faktora….                                  Svaki učitelj bi trebao da izradi ličnu mapu u kojoj bi upisao ŠTA SVE NJEGOVA DJECA MOGU ?  ŠTA SVE NJEGOVA DJECA ZNAJU? ŠTA SVE NJEGOVA DJECA RAZUMIJU ?

Koje radnje moji učenici mogu da izvršavaju ? (za šta su sve sposobni ? )

Koji alat,pribor mogu da samostalno na nastavi upotrebljavaju ?  ( sa čime se mogu koristiti ? )

Kakva je grafomotorika učenika ?  ( kroz testove,zadatke,crteže, radove djece)

Kakav je dječija artikulacija ?  ( imaju li poteškoća sa izgovorom; glasno-tiho, prejako, pretiho, mumljanje, nerazumljivo govori)

Ono što je veoma važno jeste da svaki učitelj i učiteljica izbjegavaju pitanja zatvorenog tipa. Mnogi danas nastavnici jednom ili nijednom u nastavi predmetne nastave ne koriste ZADATKE OBJEKTIVNOG TIPA,nego u toku školske godine dadnu učenicima dva obična KONTROLNA RADA gdje se kod učenika traže isključivo definicije, formule, -što je potpuno pogrešno. Nije moguće ocijeniti učenika onog koji ima slabije intelektualne spsobnosti od onog koji ima veće sposobnosti .

Nakon takvog ispitivanja, nastavnici  učenika  ispituju još 2-3 puta usmeno i na kraju izvode zaključnu ocjenu. Međutim pitanje se postavlja;da li je takav učenik oštećen u razredu ?   (Sigurno da jeste) Nažalost to više niko i ne vidi. Na Vijeću se iznesu ocjene i to je to.

Vratimo se učenicima prvog razreda.

Šta mogu učenici u prvom razredu: ( zaokruživati, pridruživati, spajati, bojiti, (malo teže crtati), označiti, obilježiti, docrtati, dospojiti, ponoviti olovkom po tačkama-linijama, mali procenat djece koji znaju pisati….

Koji pribor mogu samostalno koristiti ?  ( olovku,bojice, gumicu, makazice, oštrilo, itd.)

Naime ,jedan primjer jedne kolegice koja je tek počela raditi i nakon završene teme Škola postaavila je djeci običan Kontrolni rad (naravno nije joj niko htio reći,pa nije znala)

Pitanja su bila zatvorenog tipa i to su se pitanja odnosila na pisanje (iako učenici nisu usvojili još slova) nije bilo pitanja višestrukog izbora.

Evo primjera jednog takvog rada:

 1. Šta je škola ?
 2. Napiši tačan naziv svoje škole ?

 3. Nabroji šta spada u školski pribor ?

4.Napiši ko su uposlenici u školi ?

5.Nabroji razredna pravila ?

6.Napiši neko pravilo koje ti se sviđa ?

7.Šta je to higijena škole ?

Iz ovog primjera kao što vidimo pitanja su NEPRILAGOĐENA pismenom ispitivanju učenika u I razredu (učenici nisu usvojili slova)

Dalje,pitanja su samo za NAJVIŠI NIVO ii ovakva pojedina pitanja se mogu postaviti USMENO učenicima,a NIKAKO pismeno.

Ako gledamo taksonomiju ciljeva onda ishodi su sljedeći ( definiše školu, imenuje naziv škole, nabraja školski pribor, piše uposlenike u školi, nabraja razredna pravila, piše novo pravilo, definiše higijenu….)

Kroz ovakvu analizu primjećujemo da je ovo najviši NIVO ZNANJA -EVALUACIJA /SINTEZA

Ocjenjivanje učenika treba biti OBJEKTIVNO kroz skorove i niz zadataka objektivnog tipa koji može uspješno da sačini svaki zainteresovani učitelj i učiteljica i to bolje od drugih zainterersovanih koji ne poznaju suštinu razredne nastave .za taj rad treba poznavati osnovne tipove zadataka testa:

ALTERNACIJA ( jednostavan zadatak :rješnje s TAČNO (T) NETAČNO (NT) ILI DA I NE  (najslabiji,i ne treba ga pretjerano koristiti)

KOMPENZACIJA  (prisjećanje i dopunjavanje) složeniji zadatak teksta (učenici dopunjavaju na linijama -crtama definicije,zakone….

SELEKCIJA (jako popularan)  učenici koriste radnje (MOĆI) – potcrtavnje, podvlačenje,zaokruživanje, označavanje,

KOMBINACIJA (sređivanje i određivanje) zasnovan na kombinaciji,skica,mapa,slika,formula,

Primjeri ovakvih testova

Učitelj je školski uposlenik                a) DA   b) NE   ili   a) tačno          b)netačno   ( da bi učenici prvog razreda mogli da rade ovakve testove potreben su upute učitelja. Pročita imm zadatak i onda kaže: ako mislite da je učitelj uposleni zaokružite prvu riječa ,ako ne mislite onda zaokružite drugu riječ.

Zato je najbolje koristiti slike,crteže gdje učenici SPAJANJEM,PRIDRUŽIVANJEM odgovaraju na ovakvo pitanje. Dakle ponudimo učeniku crteže i kažemo da spoji linijom učitelja (crtež,slika) sa ŠKOLSKOM ZGRADOM (koju učenik može UOČITI,PREPOZNATI )

Ovo su samo neki primjeri kako treba pristupiti pismenom ispitivanju učenika u prvom razredu.  Svaki učitelj može odrediti 4 vrste zadataka po nivoima od najnižeg nivoa (prisjećanje)  do anjvišeg nivoa (evaluacije) .  Ovakav način rada treba dobro poznavanje i studiranje Bloomove taksonomije,originalne,kao i revidirane verije iz 2001 godine, sa dopunama Keneddya iz 2006 godine.

Sretan rad u prvom razredu. :)

 

 

 

PJESMICA KROZ STRIP U 1.RAZREDU


UČENICI PRVOG RAZREDA JOŠ NE ZNAJU DA ČITAJU. MEĐUTIM KORSITEĆI OBIČNI SLAJD CRTEŽA,CRTAJUĆI U GRUPICAMA UČENICI MOGU DOSTA TOGA DA ZAPAMTE.

SLIKE CRTEŽA CRTAMO U KRETANJU KAZALJKE NA SATU.  UČENICI CRTAJU SLIKE PO SLIKE ;STROFU PO STROFU

PO ZAVRŠETKU MOŽEMO ZAJEDNIČKI UZ POMOĆ GOTOVOG STRIPA USVAJATI PJESMICU U UČIONICI.

DANAS SAM ISPROBAO OVAJ METOD I MOGU REĆI DA SAM BIO JAKO ZADOVOLJAN USVOJENOŠĆU PJESMICE UČENIKA

JA SAM PJESMICU PRIPREMIO VEĆ KOD KUĆE PRIJE NA VELIKOM HAMERU PAPIRU.

BROJ SLIKICA (OKVIRA) ZA CRTEŽ ONLIKO ,KOLIKO IMA STROFA U PJESMI.  PROBAJTE,ODUŠEVIĆETE SE KOLIKO ĆE UČENICI NA ČASU TOGA ZAPAMTITI.

2 013

DOŠLA NAM JE JESEN


Jesen-799894

 

           PISANA  DNEVNA INTEGRISANA  NASTAVNA PRIPREMA  U PRVOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

 

DATUM: 23.IX 2013

DAN:PONEDJELJAK

PRIPREMA BROJ :  16

TEMA : SREDINA U KOJOJ ŽIVIM

PODTEMA :   JESEN

1.ČAS  BHS JEZIK I KNJIŽEVNOST IKT „ JESEN “( udžbenik „Moja slova ;M.Rašidović)

2.ČAS  MOJA OKOLINA „ZOT-1“  ( udžbenik „Moja okolina ;;Vildana Mujakić i Dijana Kovačević )

3.ČAS  MUZIČKA KULTURA Pjevanje„ JESEN  „ ( udžbenik „Refik Hodžić)

 

NASTAVNE METODE  RADA

Razgovor , usmeno izlaganje, metoda igra kroz učenje; slobodan razgovor, demonstracija

OBLICI RADA

Rad u velikoj grupi; individualni rad; frontalni rad

Rad u manjim grupama

SREDSTVA I POMAGALA

Tabla ,slike, male slikice, pjesmica,  boje drvene, flomasteri, udžbenici

 

KORIŠĆENA LITERATURA

Priručnik za nastavu u devetogodišnjoj školi „Dijete u centru aktivnosti“  Ediba Pozderović

 

POPODNEVNI  SASTANAK

Prvo ćemo uraditi nekoliko vježbi za zagrijavanje i stvaranje dobrog raspoloženja („Guska maše krilima“,Dotakni rukama pod“,Vjetar maše grane“Plivanje“ Skakanje žabe“).Nakon toga radimo jutarnje vijesti.A,nakon toga ću kroz zagonetke o kiši,kišobranu,pitati učenike šta je to? „Da bih ih doveo do pravilnog odgovora,pokazujem im ilustracije koje se odnose na zagonetke.Nakon pogađanja zagonetki,pitat ću djecu,da li znaju koje je godišnje doba stiglo ? (jesen) Po čemu znaju? Koje su uočljive promjene nastale? (lišće već žuti i polako opada,dani su postli hladniji i često nam u zadnje vrijeme pada kiša,uskoro će ptice selice da sele na jug,a neke životinje se pripremaju za zimu).Kakvu odjeću nosimo u jesen? (nabrajaju odjeću) Da ne bi pokisli,šta moraju nositi (kišobran i kabanicu) Razgovarat ćemo o izgledu i funkciji kišobrana. Da li je neko danas došao sa kišobranom. Razgovaramo o kišobranima. Najava današnjih aktivnosti.

VIJESTI   DANA

Biramo dijete dana. Dijete dana nas upoznaje sa sobom i svojim ukućanima.

Dijete dana nam otkriva kakvo je vrijeme danas .

Napolju je hladno i oblačno.

Pišem dnevnu  poruku „ STIGLA NAM JE JESEN“

Danas je ……… ponedjeljak

Datum: 23.septembar 2013

Godišnje doba: JESEN

Prisutno je

Odsutno nas je

 Dijete dana ……. Đerzić Elvis

Dnevna poruka  „ Stigla na m je jesen „

 

Za svakoga ima nešto      

bojama se služi vješto.                

A ako ste vi za jelo,          

ona nudi voće zrelo

(JESEN)

 

NASTAVA BOSANSKOG JEZIKA

-Recitujem stihove pjesme (Moja početnica, str.78) pri čemu postepeno dodajem slike-aplikacije kao poticaj.

-Najava cilja časa:

Danas ćemo naučiti i jednu pjesmu koja nosi isto ime kao i pjesmica iz muzičke kulture, takođe se zove ¨Jesen¨, a napisala ju je Bosiljka Letić-Fabri .

-Učenike ću zamoliti da se naslone i pažljivo slušaju moje čitanje.

-Nakon čitanja slijedi razgovor o pjesmi:

Gdje je jesen prosula zlato?             Jesen je prosula zlato po lišću , cvijeću i travi.

Šta je jesen ubrala u šumi?               Jesen je u šumi ubrala posljedni zvončić plavi.

razgovor o aplikacijama i zajedničko ponavljanje stihova pjesme

-Ponavljanje provodi grupa po grupa i ako ostane vremena svi zajedno

-Za domaću zadaću rijesiti zadatak iz Radne sveske, na str.6

NASTAVA  MOJE OKOLINE

Pripremam učenike za neposredno ispitivanje, a sadržaj pripreme je materijalno-tehničke (upute i materijal za rad) i psihološke naravi (motivacija, stimulacija)

-da bi se pripremili za ispitivanje, učenike trebam upoznati:

a) s ciljem časa – saopštavam im se da ću ispitivati ono što smo učili prethodnih dana  da bi saznao kako je naučeno

-ukratko, reći ću im sadržaj ispitivanja da bi aktivirao učeničko znanje;

b) s načinom na koji ću ispitivanje provesti – pokazujem ispitni materijal, mjesto gdje će se zadaci rješavati, gdje će se zapisivati rezultati i sl.

c) s načinom na koji će  rješavati zadatke – učenike upućujem da pažljivo slušaju zadatak (više puta), da razmisle o rješenju, te da zadatak potom riješe;

d) kako postupiti ako učenici

učenici rješavaju 1. zadatke za ispitivanje znanja iz Moje okoline u prvom razredu, što traje dok većina ne završi rad

-pratim učenički rad dajući eventualno samo tehničke upute ,o načinu rješavanja ne dajem nikakve upute jer bi se time narušila objektivnost ispitivanja

nakon ispitivanja provodim kvantitativnu analizu (koja pokazuje koliko su učenici usvojili gradivo) i kvalitativnu analizu (koja pokazuje koje je gradivo usvojeno, a koje nije)

-podaci služe za unapređivanje nastavnog procesa, tj. treba li poduzimati korektivne mjere kao što su naknadna objašnjenja ili pak uvježbavanja i ponavljanja

-s rezultatima se upoznaje svaki učenik pa se može utvrditi napreduje li ili zaostaje u učenju

-podaci dobiveni ispitivanjem mogu poslužiti i za dugotrajno praćenje učeničkog napretka i za formiranje konačne prosudbe (na kraju školske godine) o učenikovu uspjehu u nastavi okoline

NASTAVA  MUZIČKE KULTURE

Upjevavanje

Motivacija

Razgovor i najava nastavne jedinice

Slušanje pjesme

Razgovor o pjesmi, kako im se dopada, koja osjećanja u njima budi, da li su prepoznali neki instrument…

Ponovno slušanje

Zajedničko pjevanje, igra jeke

Učenici pjevuše pjesmu, ritam prate pokretima prstiju, a zatim sviraju ritam pljeskanjem te stupanjem

Pohvale učenika i upute za rad kod kuće- otpjevati pjesmu dragoj osobi, ko zna možda ćeš imati priliku i da nekoga naučiš!

 

Razrednik:  FAHIR TERZIĆ  prof.razredne nastave

 

Dobro došli


welcome7 1   

Ja sam Fahir Terzić, učitelј  u Osnovnoj školi „Grivice“ u Banovićima. Motiv izrade sopstvenog bloga jeste prije svega pomoć mnogim mladim prosvjetnim radnicima koji tek počinju da rade u Osnovnoj školi. Na mome blogu ćete pronaći dosta materijala iz devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. Kao učitelj radim već punih 15 godina.  Dobro došli na moj blog i nadam se da ćete na njemu pronaći ono što nigdje nema i ono što je karika koja danas nedostaje u školama BiH. Pozdrav , i ugodan boravak svima na blogu!

2536612_4176097687038_1271918790_n 545932_543744175670205_1345163694_n582283_4696981716433_1599286975_n

OPISNO OCJENJIVANJE UČENIKA PRVE TRIJADE VEOMA ZAHTJEVNO


Vara se bilo ko,ako misli da je opisno ocjenjivanje učenika devetogodišnje osnovne škole jednostavno i lahko. Naime velika pomoć pri opisnome ocjenjivanju učenika prve trijade jeste Bloomova taksonomija ciljeva i revidirana verzija koja će olakšati pomoć svakome učitelju u razredu.

Kako ocjenjivati učenike,a ne pogriješiti ili zagriješiti nad mladim djetetom ?

Jako složeno pitanje,prema kojem treba studiozno postupiti. Puno je nejasnoća ,kako,šta ocjenjivati, šta vrednovati, na koji način ,kako ?

Nema jednostavnog rješenja. Pravo rješenje zahtijeva puno piskaranja i vođenja periodične evidencije o postignuću učenika uz preglede domaćeg rada, praćenja razvoja učenika;poznavanja njegovih sposobnosti;svakog učenika pojedinačno ,šta dijete ZNA, šta MOŽE, šta od svega naučenog i KOLIKO RAZUMIJE.

Dosta opsežan posao za svakog učitelja i učiteljicu.

Uzmimo recimo primjer teme Škola koja se izučava u 2.razredu osnovne škole. Svaki učitelj i učiteljica bi trebali da prije same teme odrede i planiraju nastavne aktivnosti, zatim postave ciljeve i zadatke , a onda napišu ishode učenja šta djeca mogu, šta će znati, šta će na kraju od svega toga razumjeti.

NAZIV PREDMETA: MOJA OKOLINA
RAZRED: DRUGI
BROJ SATI: SEDMIČNO 3, GODIŠNJE 105

Tematska cjelina: Škola

Programski sadržaji sa didaktičkim napomenama

 • Drugi smo razred.
 • Značaj znanja za život.
 • Kako učiti, udžbenici i pribor; upotreba i čuvanje.
 • Školska pravila, organizacija škole i život u školi.
 • Uprava škole.
 • Higijena u školi.

Sistematizacija tematske cjeline Škola  – 1 čas

Obrazovni ishodi za učenike

 • Učenici će ponoviti naziv škole, imena uposlenika i njihove obaveze u školi.
 • Učenici će shvatiti značaj znanja za život i način njegovog usvajanja.
 • Učenici će se upoznati sa načinima učenja i time ko nas sve može poučavati.
 • Učenici će se upoznati sa školskim priborom i načinom njegovog čuvanja.
 • Učenici će upoznati načine spremanja školske torbe i udžbenika prema rasporedu sati.
 • Učenici će biti upoznati s pravilima ponašanja (kućnim redom) škole i naučiti ih poštovati.
 • Učenici će znati šta je razred, a šta odjeljenje.
 • Učenici će upoznati rukovodioce škole i njihove poslove.
 • Učenici će znati šta spada u higijenu škole i koja higijenska sredstava treba koristiti za održavanje higijene škole, te biti
  osposobljeni za održavanje higijene radnog prostora (klupe, učionice) i školskog dvorišta.

Aktivnosti -učenje ,rad, vježba, radionica, 

-Prepričavati doživlje s ljetnog raspusta, razgovarati o novoj školskoj godini;

KAKO JE UČENIKOVO PREPRIČAVANJE ?  na kojoj razini NISKOJ, SREDNJOJ,VISOKOJ

MOŽE LI RAZGOVARATI O NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI ?

-Razgovarati o načinima učenja i izraditi slikovnicu o budućem zanimanju;

POSJEDUJE LI UMIJEĆE DA RAZGOVARA O NAČINIMA UČENJA ?

MOŽE LI IZRADITI SLIKOVNICU O BUDUĆEM ZANIMANJU ?

-Napraviti raspored rada i odmora učenika;

MOŽE LI NAPRAVITI RASPORED RADA I ODMORA ?
-Nacrtati školski pribor i razgovarati o načinu njegova održavanja;

MOŽE LI CRTATI ŠKOLSKI PRIBOR, RAZGOVARATI O NAČINU NJEGOVA ODRŽAVANJA ?

-Napraviti plakat na kome će biti pravila ponašanja u školi;

SUDJELUJE LI U IZRADI PLAKATA SA PRAVILIMA PONAŠANJA ?

-Kroz dramatizaciju upoznati se s kućnim redom;

UČESTVUJE U DRAMATIZACIJI

-Napraviti maketu škole od praznih kutija i razgovarati o pojmovima razred i odjeljenje;

SUDJELUJE U GRUPNIM AKTIVNOSTIMA ;RAZGOVARA O POJMOVIMA RAZRED I ODJELJENJE ?

-U neposrednom susretu upoznati učenike s upravom škole i poslovima uprave;

UPOZNAT SA UPRAVOM ŠKOLE I POSLOVIMA UPRAVE ?

-Organizovati akciju čišćenja i uređivanja školskog dvorišta te davati konkretna zaduženja za održavanje učionice.

SUDUJELUJE U AKCIJI ČIŠĆENJA I ŠKOLSKOG DVORIŠTA

NISKA RAZINA ZNANJA I SPOSOBNOSTI UČENIKA 

Ona predstavlja najnižu razinu učeničkih dostignuća. To je znanje koje pokazuje prvi nivo znanja učenika. Ovu razinu treba da ostvare svi učenici jednog odjeljenja.

SREDNJA RAZINA ZNANJA I SPOSOBNOSTI UČENIKA 

Ona predstavlja najnižu razinu učeničkih dostignuća. To je znanje koje pokazuje srednji nivo znanja učenika. Ovu razinu treba da ostvari otprilike polovina jednog razreda.

VISOKA  RAZINA ZNANJA I SPOSOBNOSTI UČENIKA 

Ovu razinu dostiže mali broj učenika,kako mi to učitelji zovemo NAPREDNI učenici. Takvih je veoma malo u jednom odjeljenju ,otprilike 10 % učenika treba da postigne u jednom razredu.

Za ocjenjivanje učenika koristimo pomoć Bloomove taksonomije

UČENIČKA POSTIGNUĆA
(OČEKIVANI ODGOJNO – OBRAZOVNI ISHODI)
Što su učenička postignuća?
Učenička postignuća ili odgojno-obrazovni ishodi predstavljaju jasno
iskazane kompetencije, tj. očekivana znanja, vještine i sposobnosti, te vrijednosti i
stavove koje učenici trebaju steći i moći pokazati po uspješnom završetku određene
nastavne teme, programa, stupnja obrazovanja ili odgojno-obrazovnog ciklusa. Ona,
dakle, trebaju jasno iskazivati što učenici trebaju znati i biti u stanju činiti, ali i način na
koji će stečeno znanje, vještine i stavove trebati pokazati.
Odgojno obrazovni ishodi ili učenička postignuća nisu iskazi koji eksplicitno
nabrajaju ili opisuju odgojno-obrazovne sadržaje, tj. nastavne teme (kao što je napr.
slučaj s nastavnim programima) niti govore što učitelji ili nastavnici u nastavi trebaju
raditi. Oni su usmjereni na učenike i njihove aktivnosti i zato se uvijek iskazuju
aktivnim glagolima koji izražavaju učeničku aktivnost (prepoznati, opisati, analizirati,
usporediti, razvrstati, interpretirati, primijeniti itd.)
Zašto su učenička postignuća važna?
Zato što:
1. Učiteljima i nastavnicima pružaju jasnu i preciznu osnovu za:
– određivanje: sadržaja koje će poučavati, nastavnih strategija i metoda koje će
primjenjivati,
– određivanje aktivnosti koje učenici trebaju izvesti,
– definiranje ispitnih zadataka za vrednovanje učeničkog uspjeha i napredovanja,
– vrednovanje ostvarenosti kurikuluma koji primjenjuju.
2. Učenicima pružaju:
– jasnu i konkretnu sliku što će morati znati i umjeti na kraju pojedine teme, cjeline,
razreda, odgojno-obrazovnog ciklusa, odnosno školovanja,
– jasan okvir koji usmjerava njihovo učenje,
– jasno artikuliranu osnovu za pripremanje za ispite, odnosno provjere njihovih
postignuća.
3. Roditeljima omogućuju:
– stjecanje jasne slike o tome koju vrstu i dubinu znanja, vještina i vrijednosti će djeca
moći steći u školi,
– uspješno pomaganje i praćenje napredovanja njihovog djeteta i dr.

Preporuke za pisanje učeničkih postignuća/ishoda učenja
Da bi učenička postignuća imala prethodno navedene karakteristike, pri njihovom
pisanju mogu pomoći sljedeće preporuke:
• Treba poći od pitanja što je to što učenici trebaju znati i biti u stanju činiti u
određenom području po završetku određene teme, cjeline, odgojno-obrazovnog
ciklusa, odnosno stupnja obrazovanja.
• Treba početi glagolom koji izriče učeničku aktivnost (aktivni glagoli), pri čemu treba
izbjegavati upotrebu glagola koji su previše općeniti i nejasni, kao što su napr. glagoli
«znati» i «razumjeti» i sl.
• Učenička postignuća trebaju obuhvatiti sve relevantne komponente pojma
kompetencije: područje znanja, vještina te vrijednosti i stavova.
• Predlažemo da se za izbor glagola po pojedinim područjima ishoda koristi Bloom-ova
taksonomija odgojno-obrazovnih ciljeva
BLOOMOVA TAKSONOMIJA – KOGNITIVNA DOMENA
(znanje, razumijevanje; Bloom, 1956)
RAZINA TIPIČNI AKTIVNI GLAGOLI
ZNANJE
učenici znaju reproducirati ili prepoznati  informacije, ideje, koncepte i principe u obliku  sličnom onome u kojem su ih učili
definirati, opisati, identificirati, prepoznati,  označiti, nabrojati, povezati, imenovati,  ponoviti, reproducirati, izreći, odabrati,
navesti, iskazati, poredati, sjetiti se, zapamtiti

RAZUMIJEVANJE / OVLADAVANJE
(niža razina razumijevanja)
učenici razumiju i mogu objasniti ili  interpretirati informacije zasnovane na  prethodno stečenim znanjima opisati, objasniti, raspraviti, dati primjer, grupisati, svrstati, klasificirati, pretvoriti, odbraniti, razlikovati, izdvojiti, procijeniti, izvesti, zaključiti, predvidjeti, sažeti, prevesti, preformulisati, smjestiti, pokazati
PRIMJENA (viša razina razumijevanja)
učenici odabiru i upotrebljavaju naučene  koncepte, principe, teorije i metode kako bi riješili problem ili zadatak u konkretnoj i novoj  situaciji  primijeniti, izračunati, odabrati, prilagoditi,  riješiti, otkriti, demonstrirati, pokazati, baratati, pripremiti, rabiti, koristiti, upotrijebiti,  proizvesti, povezati, ilustrirati, skicirati
ANALIZA
učenici su u stanju raščlaniti materijal na  osnovne sastavnice tako da se može razumjeti njegova organizacijska struktura
analizirati, raščlaniti, skicirati, razlikovati,  izdvojiti, identificirati, prikazati, ukazati na, usporediti, staviti u odnos s, klasificirati,
sortirati, sučeliti, suprotstaviti, proračunati,  ispitati, istražiti, eksperimentirati, provjeriti
SINTEZA / KREACIJA
učenici su u stanju objediniti (povezati, integrirati) dijelove (rezultate, znanja i vještine) u novu funkcionalnu cjelinu ili strukturu  urediti, povezati, integrirati, složiti, kreirati,  stvoriti, razviti, kombinirati, prikupiti, sakupiti, dizajnirati, generirati, modificirati, organizirati,  planirati, preurediti, uskladiti, napisati,  predložiti, osmisliti, konstruirati, revidirati, rekonstruirati, formulirati
EVALUACIJA / VREDNOVANJE
učenici imaju sposobnost prosudbe vrijednosti  materijala za određenu namjenu, u skladu s odabranim kriterijima
utvrditi, procijeniti, predvidjeti, vrednovati,  ocijeniti, prosuditi, usporediti, zaključiti, interpretirati, suprotstaviti, kritizirati,
opravdati, odabrati, podržati, preporučiti,  argumentirati, potvrditi
BLOOMOVA TAKSONOMIJA – AFEKTIVNA DOMENA
(emocije, vrijednosti, stavovi; Krathwohl i suradnici, 1964)
RAZINA TIPIČNI AKTIVNI GLAGOLI
PRIHVAĆANJE
učenici svjesno i pažljivo prate i žele čuti  pitati, izabrati, opisati, dati, držati, identificirati, smjestiti, imenovati, ukazati, izabrati,
odgovoriti, koristiti, upotrebljavati, prihvatiti, potvrditi, prepoznati, osvijestiti, slušati, bilježiti, pratiti, slijediti, uvažavati
REAGIRANJE / ODGOVARANJE
učenici aktivno sudjeluju, pažljivo prate i reagiraju, motivirani su odgovoriti, pomoći, sastaviti, prilagoditi se, složiti se, prihvatiti, pristati, brinuti se o/za,  komunicirati, raspraviti, pozdraviti, označiti, izvesti, prakticirati, predstaviti, čitati
dragovoljno, izvijestiti, izdvojiti, reći, napisati, doprinijeti, surađivati, slijediti, izvršavati, s voljom sudjelovati, posjetiti, volontirati
USVAJANJE VRIJEDNOSTI
učenici poštuju ili vrednuju osobu vezanu s određenim objektom, događajem ili ponašanjem, u rasponu od prihvaćanja do
složenijeg stanja posvećivanja dovršiti, opisati, razlikovati, objasniti, slijediti, oblikovati, inicirati, pozvati, uključiti, opravdati,
prosuditi, predložiti, izvijestiti, odabrati, podijeliti, proučiti, izraditi, usvojiti, suprotstaviti se, ponašati se u skladu s,
posvetiti se, željeti, iskazati odanost, izraziti, tražiti, iskazati zabrinutost/brigu
ORGANIZIRANJE VRIJEDNOSTI
učenik organizira vrijednosti po prioritetima proučavanjem kontrasta među različitim vrijednostima, rješavajući konflikt među njima; stvara jedinstveni sustav vrijednosti; naglasak je na usporedbi, proučavanju odnosa i sintezi vrijednosti
slijediti, prihvatiti, mijenjati, prilagoditi, urediti, kombinirati, usporediti, dopuniti, obraniti, uravnotežiti, objasniti, generalizirati, poopćiti, identificirati, integrirati, poredati, staviti u odnos, modificirati, organizirati, grupirati, pripremiti, sintetizirati, konceptualizirati, formulirati
USVAJANJE SUSTAVA VRIJEDNOSTI / INTEGRITET
učenik posjeduje sustav vrijednosti koji kontrolira njegovo ponašanje (karakter) i predstavlja njegovu osobnost djelovati, razlikovati, prikazati, utjecati, slušati, modificirati, prilagoditi, izvesti, primijeniti, predložiti, kvalificirati, ispitati, revidirati,
poslužiti, riješiti, koristiti, vrednovati, obraniti, održati, služiti, podržati

BLOOMOVA TAKSONOMIJA – PSIHOMOTORIČKA DOMENA
(vještine; Simpson, 1972)
RAZINA TIPIČNI AKTIVNI GLAGOLI
PERCEPCIJA / MOĆ ZAPAŽANJA
učenik upotrebljava osjetila kao vodstvo u motoričkim aktivnostima izabrati, prepoznati, uočiti, izdvojiti, povezati,
čuti, slušati, primijetiti, prepoznati, vidjeti, osjetiti, namirisati, okusiti, gledati, pratiti
SPREMNOST
učenik je mentalno, emotivno i fizički spreman za aktivnost početi, objasniti, pokrenuti, nastaviti, reagirati,
odgovoriti
VOĐENI RAZGOVOR
učenik oponaša i razvija vještine (vježba), često diskretnim koracima oponašati, kopirati, duplicirati, udvojiti,
baratati uz vodstvo, izvršiti uz nadzor, vježbati, pokušati, ponoviti, prirediti, rastaviti, razdvojiti, sastaviti
AUTOMATIZIRANI ODGOVOR
učenik s povećanom efikasnošću, sigurnošću i okretnošću izvršava radnje izvesti, konstruirati, podići, provesti, voditi,
izvršiti, ubrzati, proizvesti
SLOŽENA OPERACIJA
(AUTOMATIZACIJA)
učenik automatizirano izvršava radnjepopraviti, izgraditi, upravljati, demonstrirati, kontrolirati, upravljati, voditi, održavati
efikasnost, ovladati
PRILAGODBA
učenik prilagođava vještine problemskoj situacijiprilagoditi, uskladiti, preokrenuti, revidirati reorganizirati, promijeniti
ORGANIZACIJA / STVARANJE
učenik stvara nove obrasce za posebne situacije ili slučajeve izgraditi, konstruirati, urediti, sastaviti, izumiti, konstruirati, dizajnirati, kombinirati, inovirati

OPERACIONALIZACIJA UČENIČKIH POSTIGNUĆA (ISHODA UČENJA)
(Kennedy, 2006)
Poželjni / precizni glagoli:
– analizirati
– opisati
– definisati
– napraviti
– usporediti
– razlikovati
– argumentirati i dr.
Nepoželjni / neprecizni glagoli:
– znati
– razumjeti
– osvijestiti
– cijeniti
– zapamtiti
– upoznati
– naučiti
– usvojiti
– osposobiti i sl.

Preporuke:
- učenička postignuća (ishode učenja) uvijek opišite kao mjerljive aktivnosti
- učenička postignuća (ishode učenja) zapišite u obliku: “Učenici će …“,
- izbjegavajte duge i složene tvrdnje i nepoznate riječi,
- izbjegavajte preopćenite glagole (znati, razumjeti, osvijestiti i sl.),

Kako učenička postignuća (ishodi učenja) na razini područja i odgojno-obrazovnih ciklusa obuhvaćaju i elemente koji nisu neposredno mjerljivi (napr. vrijednosti i stavovi), tj. ne postoji općeprihvaćena metodologija i instrumentarij za njihovo mjerenje, predlažemo da se navedena Kennedy-eva preporuka za naše potrebe preformulira u sljedeću preporuku: “učenička postignuća (ishode učenja) uvijek opišite kao mjerljive aktivnosti ili aktivnosti koje se mogu promatrati i pratiti.”

 • izbjegavajte komparative bolje ili više jer podrazumijevaju mjerenje prije i poslije učenja,
 • odaberite najviše 5 do 7 učeničkih postignuća (ishoda učenja) za pojedinu kategoriju (u našem slučaju podpodručje ili predmet).
  Podsjetnik za provjeru definiranih učeničkih postignuća (ishoda učenja):
 • Je li svaki ishod opisan pomoću jednog aktivnog glagola?
 • Jesu li izbjegnuti neodređeni i pasivni glagoli kao npr. saznati, biti upoznati, postati
  svjesni, biti izloženi?
 • Jesu li u ishode ukljuičene različite razine njihove složenosti po uzoru na Bloomovu
  taksonomiju?
 • Jesu li ishodi učenja mjerljivi i može li se njihova demonstracija opažati?
 • Jesu li svi ishodi učenja povezani s ciljevima i sadržajem?
 • Jesu li uz ishode učenja definirane ciljane kompetencije kao specifične ili opće?
  Uz navedeno, želimo naglasiti da uvijek treba imati na umu da su učenička postignuća
  (ishodi učenja) operacionalizacija kompetencija navođenjem aktivnosti koje se mogu
  opažati i/ili mjeriti.

KAKO NAM U STVARI SADA NAKON OPISA MOGU POMOĆI GLAGOLI U OCJENJIVANJU UČENIKA

BLOOMOVA TAKSONOMIJA                                                     OPISNA OCJENA ZA RAZINU DOSTIGNUĆA UČENIKA

1.ZNANJE I SHAVTANJE                       I  RAZINA                       DJELIMIČNO VLADA                    dovoljan  (  2  )

2.PRIMJENA                                         II RAZINA                        VLADA                                        dobar          (  3  )

3.ANALIZA I SINTEZA                           III RAZINA                        USPJEŠNO VLADA                  vrlo dobar   (   4  )

4.EVALUACIJA                                     IV RAZINA                       IZUZETNO USPJEŠNO              odličan        (   5  )

DJELIMIČNO VLADA ( NISKA RAZINA-I NIVO ZNANJA) 

Opisuje : sebe, druge, događaje;

Učestvuje u književnim aktivnostima

Prepoznaje: simbole,oblike

Izvodi: osnovne pokrete

Slijedi: upute; o ponašanju, odraslih,

 VLADA ( SREDNJA  RAZINA-II NIVO ZNANJA) 

Razgovara: sa drugovima i drugaricama;

Pokazuje : povećano interesovanje za pisanje

Koristi: metode za rješavanje problema

Poznaje: određena slova,brojeve

Sortira i broji : elemente,brojeve,članove skupa,

Slijedi: samostalno pravila o ponašanju odraslih

USPJEŠNO VLADA ( SREDNJA  RAZINA-III NIVO ZNANJA) 

Ispoljava: osjećanja i svjesnost prema drugima

Učestvuje: u složenim aktivnostima; kooperativan

Razvija: bliska prijateljstva

Dijeli: iskustva sa drugima

Pokazuje : povećano zanimanje i interesovanje za priče,pjesme i knjige

Piše: slova i brojeve

Koristi: metode da bih naučio uvijek nešto novo,složene vještine u igri i aktivnostima

Broji, upoređuje,klasifikuje 

Izvršava: samostalno obaveze

Primjenjuje i koristi: pravila o ponašanju

IZUZETNO USPJEŠNO  ( VIŠA  RAZINA-IV NIVO ZNANJA) 

Dijete na ovom nivou razgovara na osnovu dva veoma važna pitanja KAKO ? ZAŠTO ?

Sarađuje: sa odrslima i svojim drugovima i drugaricama u planiranju aktivnosti i rješavanju nekog problema

Primjenjuje i koristi: jezik da nešto objasni, da predvidi kako to ? zašto to ?

Evaluira: stvarne i nestvarne događaje

Poznaje: sva slova i brojeve

Pokazuje razumijevanje: za sabiranje i oduzimanje; pročitani tekst itd.

PRIMJER KAKO UČENIK POKAZUJE SVJESNOST O POZNAVANJU GLASOVA,RIJEČI I REČENICA

Djelimično vlada: učestvuje u igri s glasovima u riječima i pjesmicama

Vlada: pokazuje svjenost o artikulaciji glasova ;izgovar slog po slog

Uspješno vlada: Može da rastavi i spoji riječi; izgovara slog po slog bez podrške slike ili predmeta

Izuzetno uspješno: može da rastavi i spoji složene riječi uz sliku,ili predmet, ili bez njih

PRIMJER KAKO UČENIK POKAZUJE SVJESNOST O POZNAVANJU BROJEVA,BROJANJA I PISANJA BROJEVA 

Djelimično vlada: piše neke brojeve, imenuje brojeve ali ne broji ih po redu, identifikuje elemente u skupu bez brojanja

Vlada: imenuje brojeve,po redu, piše brojeve uz povremenu pomoć,povezuje elemente iz skupa sa ponuđenim brojem

Uspješno vlada: tačno broji elelmente u skupu, imenuje broj elemenata odjednom,piše sve brojeve do 1-2 greške

Izuzetno uspješno: razumije i objašnjava skup samostalno  , piše sve brojeve bez grešaka

Iz ovih primjera se da zaključiti da je ipak opisno ocjenjivanje jako težak ,obiman i muktrpan posao svakog učitelja.

Zdravi,živi i veseli bili!

MIRIS JESENI SVE BLIŽI I BLIŽI…..


Uskoro se navršava tačno godina dana od kada smo uradili veliki školski projekat u prvom razredu o godišnjem dobu jeseni,koji smo zajednički nazvali “Jesen na selu”. Zamišljen kao obična inovacija u našoj područnoj školi, projekat je ostavio veoma upečatljiv trag kako u školi, tako i u cijelom regionu kod svih učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih saradnika.

Ove godine ,projekat neće biti kao prošle godine,ali to ne znači da ove godine učenici neće osjetiti čari dolaska novog godišnjeg doba. Naime sa školskog projekta “Jesen na selu” ove godine planiramo uraditi mini-projekat u razredu,tzv. razredni projekat naše male odjleljsnke zajednice a nazvali smo ga ” Jesen u našem razredu “

1960083_587249494703304_2127221370_n1620831_401075086696329_378074400_n

Razred : II 4

Tema : Vrijeme

Podtema: Jesen

croatia_lika_karlovac_gospic_events_autumn_in_lika_0011.jpg

Vrijeme realizacije: od 23.9- 26.9.2014  (trodnevne aktivnosti )

Prvi dan: Dolazak jeseni (upoznavanje, jutarnji sastanak, integrisane obrazovne aktivnosti kroz učenje ; moja okolina, bosanski jezik i književnost, muzička kultura )

Drugi dan: Aktivnosti ( posjeta, obilazak, stvaralačke aktivnosti, radionice)

Treći dan: Evaluacija, šta smo usvojili, šta smo radili, šta smo razumjeli o jeseni)

PROGRAMSKI  SADRŽAJI  KROZ UČENJE

tree

JUTARNJI SASTANAK: Jesen ; ( oluja ideja, tabela ZŽN; Šta znamo o jeseni; Šta bi voljeli da znamo ? Slagalice; Skrivalice; Pogađalice; Igralice ; Kockarenje ( ŠTA ? KO ? GDJE ? KAKO ? ZAŠTO ? KADA ? )

MOJA OKOLINA: Jesen ( godišnje doba; promjene na žuvim bićima u jesen; izrada kalendara prirode, bilježenje podataka)

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST: Interpretacija književnog teksta” Za sretan put po dukat žut” Enisa O.Ćurćić

MUZIČKA KULTURA: Slušanje muzike” Gdje je onaj cvjetak žuti”   Pjevanje ” Jesenska”

LIKOVNA KULTURA : Imenovanje osnovnih boja Slikanje ; M:Jesenski plodovi -akvarel  ;  Boja , slikanje M: Jesen u praku” -rad prema posmatranju Pastel ( narandžasta,zelena i ljubičasta ) ;

MATEMATIKA: Izračunavanje zbirova od tri sabirka uz upotrebu zagrada

TIZO: Hodanje i trčanje zadanim ritmom

OBRAZOVNI CILJ:

-uočiti glavna vremenska obilježja jeseni u zavičaju,

-razlikovati listopadno i zimzeleno (vazdazeleno) drveće u zavičaju,

-povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet

OBRAZOVNI  ZADACI:

 • odrediti početak i završetak godišnjeg doba jeseni
 • opisati vrijeme tokom jeseni
 • upoznati učenike s izgledom parka, voćnjaka i vrta u jesen

• uočiti promjene u prirodi u jesen

FUNKCIONALNI ZADACI:

• osposobljavati učenike za promatranje promjena tijekom jeseni

• razvijati sposobnost razlikovanja rane i kasne jeseni

ODGOJNI ZADACI:

 • poticati učenike na boravak u prirodi
 • razvijati zanimanje za promjene u prirodi

• izgrađivati pravilan stav prema promjenama vremena

ISHOD UČENJA: Učenik će prepoznati i interpretirati osnovna obilježja vremena u jesen.

UČENICI ĆE ZNATI ( saznanje, učenje )

 • karakteristike jeseni, o jesenskoj ravnodnevnici, uočavati promjene na biljkama ,ljudima i životinjama u jesen

jesen2

kiša

UČENICI ĆE MOĆI ( rad, stvaranje; radionica)

 • izraditi,praviti, kalendar jeseni; praviti oblike jesenjih plodova; raditi s makazacima ( sječenje) s ljepilom (lijepljenje)

plastelin - za baku1376343_336106293193209_2062134683_n602395_187682661368907_1770549083_n

UČENICI ĆE RAZUMJETI ( shvatiti, izvući pouku iz teme)

 • razumjeti kako se dešavaju promjene u jesen; shvatiti bogastvo jeseni; potrebu uzgoja voća čovjeka,važnost rada u voćnjaku,povrtnjaku,

RAZMIŠLJAM1958414_587251008036486_1371386516_n1978789_587252498036337_398042310_n1975105_587252164703037_205298671_n

Učesnici projekta: učitelj; učenici II 4 i roditelji učenika

Posjeta: posjetiti vinograd; vrt,njiu u jesen (dopuniti znanja novim pojmovima )

Posjetiti neko od staništa i upoznati se sa živim bićima koja žive u šumama
Izraditi pano raznih staništa; vrta,njive, šume, voćnjaka i vinograda
Razgovarati o mijenjanju žive i nežive prirode;

Posmatrati biljke i životinje da bi se uočila razlika između biljaka i životinja;

Napraviti neke životinje od različitih materijala i razgovarati o tome

Razgovarati o načinu ishrane životinja;

Posmatranjem prirode uočiti promjene u prirodi u jesen i uporediti sa promjenam koje su ostale iza nas u ljeto

Na kraju uraditi evaluaciju !

Ukoliko bude nekih promjena u toku mini-projekta ; zabilježiti i zapisati zašto i zbog čega nije urađeno.

Obaveza učitelja: Napraviti izvještaj o projektu i sačuvati u arhivi rada škole.

Procjena materijala potrebnog za projekat:

 • ploče stiropola ( 10 komada) ; hamer papir (3-5 komada) ; ljepilo, selotejp, slike fotografije, sve slikati,zabilježiti; debelji flomasteri ; papir za izradu izvještaja kopir-papir A 4 format oko 10 listova;

( procejna oko 30 ,00 KM)

-sitni materijal: strikeri, rajsengle,spajalice; klemerica,heftarica,

-prirodni materijal: voće,povrće, šumski plodovi; lišće, grančice;

Spremni smo i čekamo jesen da krenemo zajedničkim snagama

1379510_516374591790795_493998374_n

IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI TEMATSKI PLAN RADA


IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI TEMATSKI PLAN RADA

Predmet:  Moja  okolina

Razred:  I -4                                                                        mjesec: septembar                           školska godina: 2013 /2014.

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013

 

1.

Tema: Škola

„Ja u svojo školi“

 

obrada

Znati: naziv škole,ime učitelja,drugova i drugarica,razred

Moći: prepoznati svoga učitelja,drugove i drugarice

Razumjeti: da u školu treba dolaziti redovno,drugi dom učenika

 

2.

Tema: Škola

 „Školska zgrada

 

obrada

Znati: školu,učionicu,predmete u učionici imenovati

Moći: opisati bića i predmete u svojoj učionici

Razumjeti: važnost ponašanja na nastavi i času

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 – 13.9. 2013

 

3.

Tema: Škola

 „Prostorije u školi.Uposlenici u školi“

 

obrada

Znati: prostoriju,uposlenike imenovati,nabrojati u školi

Moći: opisati prostorije u školi,školske radnike i njihov posao

Razumjeti: važnost kulturnog odnosa i ponašanja prema školi

 

4.

Tema: Škola

 „Škola,moj drugi dom. Pravila ponašanja“

 

obrada

Znati: imenovati i nabrojati pravila ponašanja u školi i učionici

Moći: nabrojati i dopuniti neka pravila ponašanja u razredu

Razumjeti: važnost poštovanja svih pravila ponašanja u školi

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9– 20.9. 2013

 

5.

Tema: Škola

 „Prava i obaveze učenika“

 

obrada

Znati: nabrojati osnovna prava i obaveze učenika u školi

Moći: uočiti i nacrtati neka prava i obaveze djece u školi

Razumjeti: važnost postojanja prava i obaveza učenika

 

6.

Tema: Škola

 „Higijena i školski pribor“

 

obrada

Znati: o higijeni, školskoj torbi,stvarima,imenovanje škoslkih stvari

Moći: opisati izgled školske torbe,uočiti razliku školskih stvari

Razumjeti: važnost održavanja i uređivanja higijene torbe i stvari

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013

 

7.

Tema: Škola

 „Zadaci za ispitivanje znanja učenika“

 

provjeravanje

Znati: kako treba raditi pismene radove, upoznati se sa tim

Moći: pravilno raditi na zadacima,zaokružiti,spojiti,nacrtati…

Razumjeti: tačnost rješavanja, preciznosti  i urednostu radu

 

8.

Tema: Jesen

 „Voće“

 

obrada

Znati: imenovati jesenje promjene,dozrelo voće u jesen,nabrojati

Moći: opisati izgled voća u jesen, nacrtati jesenje plodove

Razumjeti: potrebu uzgoja voća čovjeka,važnost rada u voćnjaku

 

 

 

IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI TEMATSKI PLAN RADA

Predmet:  Matematika

Razred:  I -4                                                                        mjesec: septembar                                 školska godina: 2013 /2014.

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013

 

1.

Tema: Škola

„Uvodni čas“

 

obrada

Znati: o matematici, koju svesku i udžbenik koristimo

Moći: pravilno uočiti svesku na kvadratiće, udžbenik matematike

Razumjeti: važnost očuvanja sveski i udžbenika urednim u torbi

 

2.

Tema: Škola

„Upoređivanje prema boji“

 

obrada

Znati: imenovati predmete i osnovne boje,crvena,žuta,plava

Moći: tačno uočavati osnovne boje,bojiti,crtati,spajati,koristiti ih

Razumjeti: važnost razlike  predmeta među osnovnim bojama

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 –13.9. 2013

 

3.

Tema: Škola

„Upoređivanje prema dužini“

 

obrada

Znati: pojam duže-kraće, imenovati odnos predmeta,riječima

Moći: pravilno upoređivati predmete prema dužini,crtati i bojiti

Razumjeti: važnost uočavanja predmeta prema dužini

 

4.

Tema: Škola

„Upoređivanje prema širini“

 

obrada

Znati: pojam šire-uže,imenovati odnos predmeta prema širini

Moći: pravilno upoređivati predmete po širini,crtati,bojiti,spajati

Razumjeti: postupak upoređivanja predmeta prema širini

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9 – 20.9. 2013

 

5.

Tema: Škola

„Upoređivanje prema visini“

 

vježbanje i ponavljanje

Znati: pojam više-niže, imenovati predmete prema visini

Moći: upoređivati predmete prema visini, crtati,zaokruživati,spajati

Razumjeti: postupak upoređivanja predmeta prema visini

 

6.

Tema: Škola

„Upoređivanje prema debljini“

 

obrada

Znati: pojam deblje-tanje; imenovati predmete prema debljini

Moći: upoređivati predmete prema debljini,crtati,zaokruživat,spajati

Razumjeti: postupak upoređivanja predmeta prema debljini

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013

 

7.

Tema: Škola

„Odnos:veće-manje“

 

vježbanje i ponavljanje

Znati: pojam veće-manje; prepoznati šta je veće,a šta manje

Moći: određivati odnos među predmetima,crtati,zaokruživat,spajati

Razumjeti: postupak upoređivanja odnosa veće-manje

 

8.

Tema:Jesen

„Odnos: blizu-daleko “

 

provjeravanje

Znati: pojam blizu-daleko; prepoznati šta je blizu,a šta daleko

Moći: određivati odnos među predmetima,crtati,zaokruživat,spajati

Razumjeti: postupak upoređivanja odnosa bliže-dalje,najdalje

 

 

 

IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI  TEMATSKI  PLAN   RADA

Predmet:  Bosanski jezik

Razred:  I -4                                                                                            mjesec: septembar                                                                     školska godina: 2013 /2014.

 

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013

 

1.

Tema: Škola

„Ovo sam ja“

 

obrada

Znati: pravilno i lijepo govoriti,imenovati sebe i svoje drugove i drugarice

Moći: nacrtati i obojiti svoj portret; uočiti drugove i drugarice u razredu

Razumjeti: važnost crtanja svih dijelova čovjeka,glave,trupa i udova

 

2.

Tema: Škola

„Bića (prepoznavanje i imenovanje, zapažanje osobina)“

 

obrada

Znati: nabrojati imena bića; ljudi,biljaka i životinja; opisati ih svojim riječima

Moći: objasniti razliku između ljudi i biljaka,životinja,međusobno;ruke,noge

Razumjeti: važnost razlikovanja bića,međusobno jedni od drugih;razlike

 

3.

Tema: Usvajanje štampanih slova latinice

Predmeti (prepoznavanje i imenovanje, zapažanje osobina)

 

 

obrada

 

Znati: o predmetima,neživa bića; stvari,nabrajati predmete iz neposredne okoline

Moći: praviti predmete od različitih materijala,uočiti razlike predmeta i bića

Razumjeti: važnost razlike između predmeta i bića međusobno

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 –13.9. 2013

 

4.

Tema: Škola

 „Vježba diskriminacije i artikulacije glasova“

 

obrada

Znati: imenovati sliku  sa upotrebom pravilne artikulacije glasova

Moći: uvježbati izgovor pojedinh glasova;v,l,r,j,lj,b,p,s,z,c

Razumjeti: važnost pravilnog i jasnog izgovora svih glasova kad se nešto imenuje

 

5.

Tema: Škola

Razvijanje jezičkog osjećaja posredstvom imitacije“

 

 

obrada

Znati: o mimiki, gesti,uočavanje mimike,geste,o kojoj se mimiki radi

Moći: izvoditi određene geste i mimiku,oponašati tijelom i glasovima nešto

Razumjeti: način i postupak pravilnog izvođenja geste i mimike pokretima

 

6.

Tema: Škola

Namjerne i spontane imitacione igre“

 

 

 

 

Znati: o imitaciji, izvođenju i pravilnom imitiranju u razredu

Moći: praviti i izvoditi imitaciju i oponašanje određenih bića i predmeta

Razumjeti: da se ljudi izražavaju mimikom gestom

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9 – 20.9. 2013

 

7.

Tema: Škola

„Vježba artikulacije“

 

obrada

Znati: imenovati različite životinjske urlike,zvukove,prirode,predmeta,bića

Moći: oponašati zvukove raznih žoivotinja,pogađati zvukove i glasove,urlike

Razumjeti: razliku između zvukova,glasova,urlika različitih bića,predmeta

 

8.

Tema: Škola

 „Sjeti se kad si bio/bila …“

 

obrada

Znati: upotrijebiti maštu;opisati sebe kao neku životinju, oponašati, izgled,boju

Moći: crtati,sebe kao neku životinju,obojiti, naslikati,prikazati,dočarati

Razumjeti: važnost saradnje u školi,grupnog rada i važnost interesa za nešto

 

9.

Tema: Škola

Mimika i geste“

 

 

 

 

Znati: pojam pantomime,oponašanja,kako odglumiti nešto u razredu

Moći: glumiti,igrati,pogađati,crtati,slikati, prepoznati, uočiti nešto oponašano

Razumjeti: da čovjek tijelom može da govori bez govora,pokretima ruku i nogu

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013

 

10.

Tema: Škola

 „IKT: „Jesen“, Bosiljka Letić-Fabri“

 

obrada

Znati: pojam pjesme; strofa,stih, slika u pjesmi; da strofu možemo naslikati

Moći: nacrtati strofu,obojiti, uočiti strofu,stih,godišnje doba u pjesmi

Razumjeti: da pjesma može opisivati godišnje doba; strofa da se može naslikati

 

11.

Tema: Škola

 „Razvoj sluha za gramatičku ispravnost govora“

 

obrada

Znati: o tišini,prepoznati tišinu,prepoznati zvukove iz okruženja

Moći: oponašati određene zvukove; odglumiti tišinu u razredu

Razumjeti: razliku među različitim zvukovima prirode i iz okruženja

 

12.

Tema: Jesen

Bogaćenje rječnika, razvoj jezičkog stvaralaštva“

 

 

obrada

 

Znati: o muzici,kako muzika se može daočarati sa crtežom,maštati o muzici

Moći: nacrtati i obojiti lični muzički doživljaj

Razumjeti: važnost zajedničkog rada,druženja.međusbnog drugarstva u razredu

 

 

IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI  TEMATSKI  PLAN   RADA

Predmet:  Muzička kultura

Razred:  I -4                                                                        mjesec: septembar                                 školska godina: 2013 /2014.

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013

 

1.

Tema: Škola

„Zvukovi oko nas“

 

obrada

Znati: o zvukovima; nabarajati imenovati zvukove iz prirode

Moći: oponašati određene zvukove iz prirode; životinja,auta

Razumjeti: razliku između pojedinih zvukova oko nas

 

2.

Tema: Škola

 „Đak veseljak“

 

obrada

Znati: pojam veseljak, izgled veselog dječaka,učenika,opisati

Moći: nacrtati,pokazati ,odglumiti veselje i osmjeh na licu

Razumjeti: osjećanja kod  djece i ljudi, veselje,radost,osmjeh

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 –13.9. 2013

 

3.

Tema: Škola

 „Upoznvanje sa muzičkim instrumentima“

 

obrada

Znati: imenovati najpoznatije muzičke instrumente

Moći: izraditi,nacrtati,slikati,obojiti muzičke instrumente

Razumjeti: važnost poznavanja muzičkih instrumenata u muzici

 

4.

Tema: Škola

 „Brojalica:Voli da se mazi“

 

obrada

Znati: pojam brojalice, tekst brojalice, o mačkama

Moći: odbrojavati rukom brojalicu,razbrojavati na slogove, ritmom

Razumjeti: postupak pravilnog razbrojavanja brojalica

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9– 20.9. 2013

 

5.

Tema: Škola

 „Glasno-tiho“

 

obrada

Znati: jačinu pjevanja,izgovaranja glasova,riječi,pojam tiho-glasno

Moći: demonstrirati pjevajući,govorom,brojanjem,glasno-tiho

Razumjeti: razliku nečega što je glasno i onog što je tiho

 

6.

Tema: Škola

 „Igraju se vrapci“

 

obrada

Znati: pticama u jesen, vrapci, tekst muzičke igre,način igre

Moći: igrati muzičku igru,oponašati vrapce na žicama u jesen

Razumjeti: važnost brige ljudi o pticama stanaricama u jesen

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013

 

7.

Tema: Škola

 „Jesen“

 

obrada

Znati: tekst pjesme, o godišnjem dobu jesen,promjenama u jesen

Moći: pjevati pjesmicu o jeseni,izraziti lični doživljaj o pjesmici

Razumjeti: vremenske pomjene u jesen kroz pjevanje pjesmice

 

8.

Tema:Jesen

„Šaputanje “

 

provjeravanje

Znati: tekst pjesmice, pjesmicu,o čemu govori pjesmica,ritam

Moći: pjevati pjesmicu,prilagoditi glas prema ritmu,tempu,jačini

Razumjeti: važnost,tačnosti,navike za pjevanje pjesmica u školi

 

 

 

IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI  TEMATSKI  PLAN   RADA

Predmet:  Likovna kultura

Razred:  I -4                                                                        mjesec: septembar                                 školska godina: 2013 /2014.

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013

 

1.

Tema: Škola

„Linija

M:Doživljaj s mora (crtanje)

 

obrada

Znati: o liniji,vrstama linija, o doživljaju, ljetovanju

Moći: ispričati doživljaj s mora; crtati svoj doživljaj sa ljetovanja

Razumjeti: isticanje linije u crtežu,važnost kontrasta linija

 

2.

Tema: Škola

„Boja“

M:Školska torba (slikanje)

 

ponavljanje

Znati: o bojama, osnovne boje,nabrajati i imenovati;o torbi

Moći: opisati riječima izgled torbe; slikati flomasterima,način rada

Razumjeti: pojam slikanja,upotrebu boje kroz slikanje

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 –13.9. 2013

 

3.

Tema: Škola

„Linija“

M:Olovka (crtanje)

 

obrada

Znati: upotrijebiti liniju,o krivim linijama,olovkama,krive linije

Moći: opisati izgled olovke;uočiti krive linije na olovci;crtati

Razumjeti: upotrebu linija kroz crtanje,isticanje krive linije

 

4.

Tema: Škola

„Boja“

M:Moja škola (slikanje)

 

obrada

Znati: o bojama, osnovne boje,nabrajati i imenovati;oizgledu škole

Moći: opisati riječima izgled škole; slikati flomasterima,način rada

Razumjeti: pojam slikanja,upotrebu boje kroz slikanje,obojeno

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9 – 20.9. 2013

 

5.

Tema: Škola

„Linija“

M:Planina i šuma (crtanje)

 

vježbanje i ponavljanje

Znati: o planini i šumi; o linijama,uočiti linije u šumi,drveće,brda

Moći:  ispričati i opisivati izgled planinei šume,crtati šumu i planinu

Razumjeti: upotrebu linija kroz crtanje,isticanje krive linije

 

6.

Tema: Škola

„Boja“

M:Igračka (akvarel)

 

obrada

Znati: o tehnici akvarel, bojenju,osnovnim bojama,nabrojati

Moći: bojiti nacrtano primjenjujući sve osnovne boje kroz rad

Razumjeti: važnost pravilnog rada, urednosti,interesa i preciznosti

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013

 

7.

Tema: Škola

„Prema tekstu“

M:Jesen ( po izboru)

 

vježbanje i ponavljanje

Znati: o tekstu jesen, o kompoziciji,imenovati osnovne boje

Moći: prepričati tekst,crtati,lijepiti,slikati,bojitigodišnje doba, jesen

Razumjeti: boje jeseni,važnost odabira boja,pravilnog urednog rada

 

8.

Tema: Jesen

„Ploha i volumen“

M:Plodovi jeseni (plastelin)

 

provjeravanje

Znati: o plohi i volumenu, uočiti glatko,hrapavo,tvrdo,mehko

Moći: modelirati,oblikovati,praviti od plastelina voće i povrće

Razumjeti: važnost,tačnosti,preciznosti i uspješnosti rada u LK

 

 

 

            IZVEDBENI (OPERATIVNI) MJESEČNI  TEMATSKI  PLAN   RADA

Predmet:  Tjelesni i zdravstveni odgoj

Razred:  I -4                                                                        mjesec: septembar                                 školska godina: 2013 /2014.

                                                                                                       I.sedmica : od 2.9 –6.9. 2013

 

1.

Tema: Škola

„Antropometrijska mjerenja“

Mjerenje težine i visine učenika

 

obrada

Znati: o mjerenju težine i visine tijela;priboru za mjerenje

Moći: izmjeriti i očitati svoju težinu,saznati svoju visinu

Razumjeti: važnost održavanja u životu zdravog IBM indexa

 

2.

Tema: Škola

„Antropometrijska mjerenja“

Opseg podlaktice

 

obrada

Znati: o podlaktici,mjerenjima; metar za mjerenje opsega,obima

Moći: saznati i izmjeriti svoj obim  podlaktice

Razumjeti: važnost zdravog način ishrane i održavanja zdravlja

                                                                                                       II.sedmica : od 9.9 –13.9. 2013

 

3.

Tema: Škola

„Skakanje“

Sok u dalj

 

obrada

Znati: o skakanju,atletici, skokovima, pravilnom izvođenju vježbi

Moći: pravilno izvoditi skakanje i skokove u dalj,skakati

Razumjeti: važnost bavljenja sportom ljudi  u životu

 

4.

Tema: Škola

„Antropometrijska mjerenja“

Izdržaj u vis podizanje trupa

 

obrada

Znati: o podizanju trupa sa podloge, mjerenju i načinu vježbi

Moći: pravilno i tačno izvoditi vježbe podizanja sa tla trupom

Razumjeti: važnost bavljenja sportom ljudi  u životu

                                                                                                       III.sedmica : od 16.9 – 20.9. 2013

 

5.

Tema: Škola

„Eksplozivna snaga“

Poligon natraške

 

obrada

Znati: o poligonu natraške; upoznati način i postupak rada vježbi

Moći: demonstrirati poligon natraške na poligonu škole

Razumjeti: važnost bavljenja sportom ljudi  u životu

 

6.

Tema: Škola

„Trčanje“

Trčanje do 3 minuta

 

obrada

Znati: o trčanju, kondicionim sposbnostima, brzom trčanju

Moći: trčati do 3 mniuta vremena, postići što bolji rezultat trčanja

Razumjeti: važnost bavljenja sportom ljudi  u životu

                                                                                                       IV.sedmica : od 23.9 – 27.9. 2013

 

7.

Tema: Škola

„Ritmika i ples“

Ples i pantomima

 

obrada

Znati: o ritmici i plesu; načinu izvedbi vježbi sa partnerom

Moći: demonstrirati ples i pantomimu poznatih životinja

Razumjeti: važnost održavnja kondicije kod  čovjeka

 

8.

Tema: Jesen

„Bacanje“

Bacabje i hvatanje loptice

 

obrada

Znati: o bacanju i hvatanju loptice, načinu vježbanja

Moći: pravilno i tačno izvoditi vježbe bacanja i hvatanja loptice

Razumjeti: važnost bavljenja sportom ljudi  u životu

 

 

 

PRIRUČNIK “OD TEME DO INTEGRISANE NASTAVE” za učitelje,nastavnike i profesore razredne nastave


Drage kolege i kolegice! Ukoliko ove godine vodite 4.razred devetogodišnjeg odgoja i obrazovanja,a muče vas sezonski problemi;godišnje planiranje,tematski plan rada, zadaci nastave, ishodi učenja, i sve ostalo što je potrebno jednom učitelju /ici koji treba da započne novu školsku godinu,onda ste na pravom mjestu.

Sa ponosom Vam predstavljam svoj jedini ovakav na teritoriji cijele F BiH “Učiteljski priručnik” pod nazivom “Od teme do integrisane nastave” u kojem ćete pronaći sve ono što Vam po programu treba ove školske godine u 4.razredu.

Priručnik”Od teme do integrisane nastave” je rađen studiozno i postepeno i rad na njemu je trajao punih 12 mjeseci. Svi programski sadržaji sem predmeta koje ne predaje u razredu “razredni učitelj /-ica” su usklađeni u okviru nastavnih oblasti,koje su podijeljene na tematske oblasti,a one na podteme iz kojih su proizišli nastavni programski sadržaji,nastavne jedinice.

Sigurno se većina Vas pita,šta sadrži sve ovaj priručnik? Da mi makar bi,da malo zavirim i pogledam ,šta sve u njemu ima? Ovo su samo neka od pitanja koje sam dobijao na e-mail adresu,kada je u pitanju ovaj učiteljski priručnik. Kako bih sve vas upoznao sa sadržajem ovog priručnika,napisaću detaljno,šta u stavri sve ovaj priručnik sadrži u sebi. Pa krennimo redom:

-Kompletno godišnje planiranje tematskih oblasti po polugodištima

-Oficijelni broj časova po temama i podtemama prema predmetu Moja okolina

-Godišnji plan i program rada iz svih predmeta koji su uvezani u okviru tematskih oblasti i nastavnih oblasti prema broju časova

-Magija jutarnjeg sastanka (kratka uputa,ali detaljna za model uvodnog dijela časa učiteljima)

-Podjela nastavnih oblasti i tematskih oblasti prema godišnjim dobima; ljeto,jesen,zima i proljeće. 

-Detaljan tematski plan prema kognitivnim mapama sa programskihm sadržajima

-Upute i model planiranih progrmskih sadržaja po temama u okviru mjesečnog plana rada

-Razrađene teme sa brojem časova i prigodnim usklađenim fotografijama i vremenom njenih realizacija 

-Tematski plan (usklađen i određen kao model učitelju) po sistemu koncentričnih krugova za sve predmete koje učitelj predaje

-Važnije datume (kao podsjetnik učitelju) u okviru date tematke oblasti 

-Mini prostor za Zapažanja učitelja kao orijentacije (šta i kako sam ostvario,šta nisam i ako nisam zašto,koliko sam zadovoljan sa radom na tematskoj oblasti) nakon svake završene podteme

-Obrasci praćenje u prvom polugodištu po predmetnim sadržajima sa skalerom i brojem bodova za određenu ocjenu 

-Zadaci za vrednovanje učeničkih postignuća iz nastave moja okolina 

-Prigodne pjesmice i stihovi za određene teme i podteme 

-Sve zadatke za ispitivanje znanja iz Moje okoline (nakon obrađene tematske oblasti) Zadaci objektivnog tipa koji su studiozno i pomno sastavljani od pitanja otvorenog i zatvorenog tipa ZOT-ovi sa preporukama i zapažanjima nakon pregleda kao i opisnim i brojčanim ocjenama 

-Stvaralački misaoni zadaci za učenike” Šta znam reći o ? ( cvijeću,suncu,vodi,zraku..itd) 

-Model kartona praćenje napredovanja učenika u okviru date teme ( vremensko razdoblje i datum bilješke) 

-Obrazac praćenja u prvom polugodištu po oblastima iz Bosanskog jezika 

-Analiza pismenih školskih zadaća iz matematike 

-Model pismenih zadaća iz matematike 

-Nastvni listići za prvojeru znanja iz lektire bosanskog jezika 

-Obrasci praćenja učenika iz bosnskog jezika po mjesecima 

-Radni listovi za radionice iz časova odjeljenske zajednice 

-Prigodne zadatke za vježbanje (tipovi osmosmjerke, ukrštenice i mozgalice…)

-Model pohvalnica za aktivnost i rad u nastavi za učenike 

-Model POHVALE razrednog učitelja i proglašavanje učenika mjeseca (matematičar,gramatičar, književnik itd) 

-Model obrasca za roditelje o kontinuiranom praćenju učenika po polugodištima po predmetima i tematskim oblastima 

-Zapažanje (opisno) učitelja na kraju polugodišta o napredovanju učenika 

-Model obrasca savremene pismene tematske pripreme (radne skice) u toku jednog radnog dana sa jutarnjim/popodnevnim sastankom i jutarnjom porukom

 • Fotografije spomenika,planina,rijeka učitelju kao pomoć pri radu 

I još mnogo toga za neporedan rad u nastavi jednog učitelja. 

-Primjer jedne dnevne tematske pripreme za jedan radni dan u 4.razredu 

 

ŠKOLSKI PRIRUČNIK “OD TEME DO INTEGRISANE NASTAVE” sadrži preko 80 stranica .

2154633 4 PRIMJER SKICA

Priručnik” Od teme do integrisane nastave” možete kupiti isključivo na e-mail:fahir_terzic@bih.net.ba 

Priručnik je u elektronskom formatu i dobijate ga isključivo na vašu e-mail adresu. Kvalitet je zagarantovan.