RSS

COMING SOON : INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE


Didaktički vodič za nastavnike razredne nastave,sadrži modele pisanih priprema u prvoj trijadi devetogodišnje škole urađene po ERR systemu učenja.                                           bye.jpg

IKT

PPPP1

 
Komentariši

Objavio/la na 15. Septembar 2014. u Novi priručnici

 

Oznake:

Kratki

234 123

Pisane pripreme na CD-u za učitelje 1.razreda devetogodišnje škole. 

tp6bez naslova1p4-2p4-1p3-1sa2tizojesen

Svi koji kupe CD sa pisanim pripremama,poklon svima je sveska za praćenje napredovanja učenika u 1.razredu.

1

Narudžbe CD-a sa tematskim dnevnim pripremama na e-mail:fahir_terzic@bih.net.ba . 

TEMATSKE PISANE PRIPREME U PRVOM RAZREDU

 
Komentariši

Objavio/la na 24. August 2014. u Prvi razred

 

ČETIRI GODIŠNJA DOBA


Uskoro završavam svoju prvu zbirku pjesama za djecu pod naslovom “Četiri godišnje doba”.Iskreno se nadam da će pjesme biti prihvaćene od strane prije svega djece,a onda i ostalih svih kojie vole i pišu za djecu.

bye.jpg1

2

copy-3s15k.gifcopy-3s15k.gif

 
Komentariši

Objavio/la na 13. Februar 2014. u Učitelj književnik

 

UČITELJSKA SVESKA U PRVOM RAZREDU


Dragi prijatelji,izradio sam sopstvenu učiteljsku svesku za učitelje koji uče učenike u prvom razredu. Sveska je prije svega jedna velika pomoć svakom učitelju,gdje su dati opisi šta učenici znaju,mogu i razumiju u prvom razredu kroz predmete i tematske oblasti. Ovi deskriptori će pomoći svakom učitelju i učiteljici,gdje će samo upisivanje znaka x ili nekog drugog po želji ,na kraju svake temetaske oblasti procijeniti kojem nivou znanja je učenik najbliži. Deskriptori i nivo znaja je izrađen na osnovu Bloomove taksonomije ciljeva i zadataka podijeljenih u 4 nivoa postignuća: i to najniži oblik , srednji obli, viši oblik i najviši oblik.

bye.jpg

1

23

Sveska se može kupiti u elektronskom formatu na e-mail: fahir_terzic@bih.net.ba 0703s15k.gif

 
Komentariši

Objavio/la na 11. Februar 2014. u Prvi razred

 

INTEGRISANA NASTAVA U PRVOM RAZREDU


Školski priručnik za učitelje prvih razreda. U priručniku su objašnjene upute oko integracije nastavnih sadržaja i aktivnosti u prvom razredu. Priručnik sadrži komplet integrisanu nastavu sa pisanim dnevnim integrisanim pripremama po planiranim temama i podtemama u prvom razredu. Priručnik je primjer nastave po Evokacija  Razumijevanje  Refleksija  sistemu rada u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole. Priručnik ne zavisi od udžbenika izdavačkih kuća u BiH,nego se bazira isključivo po okvirnom nastavnom planu i programu rada u prvom razredu.

TEMATSKA (USKLAĐENA) NASTAVA U PRVOJ TRIJADI DEVETOGODIŠNJEG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Tematskinastavni plan i program  za prvu trijadu, umjesto dosadašnjih zasebnih nastavnih predmeta, predviđa odgojno-obrazovna područja, nastala uvezivanjem (integrisanjem)nastavnih sadržaja i očekivanih ishoda usklađenih i povezanih nastavnih predmeta.

Odgojno-obrazovna područja su:

 

Jezici (predmetni sadržaji – Bosanski jezik,Engleski jezik)

Društvene nauke  (predmetni sadržaji – Moja okolina)

Prirodne nauke  (predmetni sadržaji – Matematika)

Umjetnosti i tjelesni i zdravstveni odgoj (predmetni sadržaji Likovna kultura,Muzička kultura  i Tjelesni i zdravstveni odgoj)

Izborni predmeti (predmetni sadržaji-Vjeronauka)

Jedan od osnovnih razloga za integraciju nastavnih sadržaja jesu prije svega uzrasne kakrakteristike dječije uzrasta učenika prve trijade devetogodišnje odgoja i obrazovanja. U tom uzrastu, djeca doživlјavaju svijet kao cjelinu, te  je logično da ga tako  najlakše i najefikasnije izučavaju.

Tematski pristup u školi,odnosno  integrisani pristup realizaciji NPP vjerovatno bi u mnogome poboljšao, promjene u načinu planiranja nastavnog rada, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učeničkih postignuća, te bolje  saradnje sa roditelјima.

Integrisani pristup planiranju i realizaciji  nastavnih sadržaja pruža veće mogućnosti za:

ü  učenje putem otkrića,

ü  učenje istraživanjem,

ü  kooperativno učenje,

ü  iskustveno učenje,

ü  učenje kroz igru i slično, bilo samostalno, grupno ili timski.

Međutim ono što je zaista neshvatljivo jeste da ukoliko je efikasna i uspješna tematska integrisana nastava u prvoj trijadi,ne vidim nijedan mogući razlog zašto se takav pristup ne bi mogao ostavrivati i u drugoj trijadi odnosno predmetnoj nastavi. Tako u integrisanoj nastavi

osnovna tendencija je zasnivanje nastave na učenju – učenikovoj aktivnosti, a ne na podučavanju – dosadašnjoj nastavnikovoj aktivnosti,a učeničkoj pasivnostiuz korištenje različitih izvora učenja.

U skladu s navedenim, nastavni dan nije usmjeren na nastavne česove, koji su fokusirani, uglavnom, na sadržaje jednog nastavnog predmeta, nego na jedan  nastavni dan koji predstavlјa integraciju niza međusobno povezanih aktivnosti, različitog trajanja, koje su povezane/integrisane oko jedne teme. Aktivnosti uklјučuju  sadržaje koji se mogu integrisati u temu i ishode koji predstavlјaju sinergiju različitih, a blisko povezanih kompetencija sadržanih u vaspitno-obrazovnim područjima.  Naravno da će se određene aktivnosti zasnivati na radu u jednom, dva ili  više predmetnih sadržaja, a ostavlјa se  i mogućnost organizovanja i izvođenja nastavnog časa (usmjerenog na izdvojen sadržaj nekog predmetnog sadržaja, npr. sadržaj bosanskog jezika, sadržaj matematike i sl.)  u trajanju od 45 minuta ili neke druge vremenske odrednice,  kada se za tim ukaže potreba.  Odluku o tom donosi nastavnik.

U pristupu realizaciji izuzetak čine nastava vjeronauke i engleskog jezika, koje se prema nastavnom planu uvode u prvom razredu, a organizuje ih i izvodi  vjeroučitelј, odnosno profesor engleskog jezika  kao zasebne časove u trajanju od 45 minuta.

Neminovno je da promjene u načinu rada i učenja, moraju pratiti i promjene u drugim segmentima, prevashodno, promjene u načinu praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učeničkih postignuća.Praćenje rada i napredovanja učenika mora biti kontinuirano, ali i standardizovano i mora pružati jasnu informaciju  učeniku,  roditelјu i nastavniku o postignuću učenika, odnosno o nivou postignuća.  Jedino u tom slučaju ocjena će pružati jasnu informaciju o tome šta učenik zna, može i razumije, odnosno šta je to na čemu još treba  raditi.

U skladu s navedenim, kao novine, na koje se i odnosi uputstvo su tematsko planiranje, te praćenje,  vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika zasnovano na standardizovanim   varijablama i nivoima postignuća, te brojčanoj ocjeni kao kumulativnom iskazu postignuća.

 

Tematsko planiranje nastave u prvoj trijadi devetogodišnjeg odgoja i obrazovanja

 

Planiranje je svakako neizostavan dio cjelokupnog nastavnog procesa i uslovza uspješan i kvalitetan nastavni rad.

Bittematskog planiranja je u definisanju  određene nastavne TEME, kao centralnog faktora, u kojoj   se integrišu i uvezuju svisadržaji jedne ( oblasti, predmeta  povezanost i usklađenost), ili više odgojno-obrazovnih područja (međuooblasna-međupredmetna integracija). Teme su predviđene nastavnim planom i programom, kao i nastavni sadržaj koje tema obuhvata. Predviđeni su i očekivani ishodi u okviru teme, kao i (okvirno) vrijeme za realizaciju.

Nastavnik se daje sloboda i ima mogućnost i drugačije integracije sadržaja, od predviđene nastavnim programom,u skladu sa karakteristikama odjelјenja (sposobnostimaučenika, učeničkog predznanja, i dječijih interesovanja), zatim specifičnostima škole (materijalno-tehničkeopremlјenosti) i sredine (kulturne, socijalne, privredne i druge osobenosti), profesionalnim kompetencijama i interesom nastavnika, aktuelnim događajima i značajnim datumima i slično. Potrebno je voditi računa da cjelokupni nastavni sadržaj, koji je predviđen nastavnim programom  bude realizovan, a način njegove integracije u TEMU i potrebno vrijeme za realizaciju mogu biti različiti. Imajući u vidu ove činjenice operativni planovi nastavnika   ne mogu biti identični, niti je moguće, a ni neophodno,  da svi imaju  isto vrijeme predviđeno za realizaciju.

Vrijeme predviđeno nastavnim planom i programom za realizaciju određene teme, je okvirno, i nastavnik ima mogućnost da ga mijenja, u skladu s obimom sadržaja koji je integrisao, kao i u skladu s cilјem i zadacima koje je postavio.

Neke teme su široko definisane i obuhvataju sadržaje koji mogu da se grupišu u uže cjeline, podteme (grupacije sadržaja koji su međusobno blisko povezani u okviru iste teme) i da se  realizuju kao posebna tema.

Nastavnik ima mogućnost da integriše i uskladisadržaj na različite načine, kao i da ga na različite načine realizuje, vodeći pri tom računa da cjelokupni nastavni sadržaj predviđen NPP bude realizovan, kao i da planirane  aktivnosti  proizilaze iz definisanog cilјa i zadataka, te da vode ostvarenju očekivanih ishoda.

Programiranje teme i sadržaja koji tema obuhvata (Tema i sadržaji mogu biti pereuzeti iz NPP, ali je važno znati da preuzimanje teme nije obavezno. Dakle, tema može biti preformulisana i sadržajno drugačije organizovana, ako je to stav samog  nastavnika)

Programiranje podtema (blisko povezanih  sadržaja u okviru teme – ovaj korak nije neophodan i pristupa mu se samo ako nastavnik identifikuje blisko povezane sadržaje u okviru teme za koje misli da bi ih trebalo realizovati kao posebnu cjelinu.)

Definisanje  cilјa, definisanje očekivanih ishoda (šta želimo da učenici: znaju, mogu, razumiju) i postavlјanje zadataka ( šta i  kako ćemo raditi da ostvarimo cilј i postignemo ishode)Planiranje aktivnosti kojim ćemo ostvariti postavlјene zadatke i na kraju svega je

Izrada plana dana (tematska integrisana dnevna pisana priprema nastavnika ).

1

2bez naslova6tp53

Priručnik  se prodaje u elektronskoj verziji. Narudžbe na e-mail :

google.com

skolasavremena@gmail.com

 
Komentariši

Objavio/la na 4. Februar 2014. u Novi priručnici

 

Zaštićeno: PRAĆENJE I BILJEŽENJE NAPREDOVANJA UČENIKA U DEVETOGODIŠNJOJ ŠKOLI


Ovaj sadržaj je zaštićen šifrom. Da biste ga pregledali, molimo vas da upišete vašu šifru:

 
Unesite vašu šifru da biste vidjeli komentare.

Objavio/la na 17. Januar 2014. u EdukaTiva

 

ZBOG ČEGA JE VAŽNA PISANA PRIPREMA ?


Zbog čega je važna pisana priprema u školi ?40

BackToSchool

Danas ćemo o ovom otvorenom pitanju naći različita mišljenja. Mišljenje su podijeljena i među stručnim svajetnicima,i među direktorima, pedagozima ,nastavnicima i učiteljima. Svako do njih traži ono što njemu najviše  odgovara. Dok jedni govore,kako su pripreme bitne da samo napakoste učitelju i nastavniku (jer je to njegov između svega i dio posla za koji je plaćen); drugi govore kako pisana priprema treba da ima osnovno zaglavlje sa svim svojim dijelovima koji su veoma bitni ,ali  to opet samo nekome. I tako dok je jednima važna pisana priprema kojima nije bitno kako ona izgleda,drugi misle kako je potrebno da se pisane pripreme pišu ručno jer se najčešće ako su u elektronskoj formi pisane pripreme se pozajmljuju ,ili gotove skidaju sa interneta i tako od ruke do ruke, do kopir aparata,pa do dosijea. Međutim kada je u pitanju pisanje priprema učitelja,nigdje nije striktno naglašeno da učitelj MORA da napiše pisanu pripremu za nastavu. Učitelj treba da na nastavu dolazi pripremljen. Da li će učitelj koristiti svoju,ili nečiju drugu pisanu pripremu,možda nije toliko važno,ali je važno da li će na osnovu te pripreme postići dobar čas na nastavi. Pisana priprema treba da bude desna ruka svakom učitelju i nastavniku u njegovom radu na nastavi. Pisanih priprema ima dosta. Svako piše pripremu na svoj lični način. Pisane pripreme se razlikuju od učitelja do učitelja,od škole do škole,od kantona do kantona,od države do države itd. U BiH se pisane pripreme pišu na različite načine. U samoj našoj FBiH ima dosta još uvijek među učiteljima i nastavnicima nejasnoća,pa se često i sami pitaju;Kakvu pripremu ove godine traži moj savjetnik? Kakvu pisanu pripremu traži pedagog škole? Kakvu pisanu pripremu traži direktor škole? Nekima uopšte nije bitno kakva je pisana priprema, bitno je da je učitelj i nastavnik ima,dok drugi traže najnovije modele tematskih priprema sa novijom metodologijom rada, po ERR systemu.Sa reformama obrazovanja u školama u FBiH je došla i revidiranje NPP-a ,pa je devetogodišnja škola osmišljena na potpuno drugačiji način nego osmogodišnja škola. Kada je u pitanju planiranje i pripremanje nastavnika i učitelja najveći problem se još uvijek javlja među onima koji traže na uvid pisanu pripremu učitelju za svoj rad u školi. Jedinstvenosti u pogledu pisanja pisanih priprema zaista još uvijek nema. Prva trijada -učitelji pišu pisane pripreme koje se razlikuju od predmetne nastave odnodno druge i treće trijade. Prema devetogodišnjoj školi,u prvoj trijadi učitelji prema NPP-u određuju i vremenski u toku školske godine uklapaju po svome ličnom izboru Tematske cjeline ,koje se dijele na podteme,a one se dalje dijele na usklađene i integrisane aktivnosti u okviru jednog radnoga dana. U tematskoj integrisanoj pripremi pojavljuje se nekoliko novih pojmova kao što su; jutarnji/popodnevni sastanak u razredu, evokacija (uvodni dio), razumijevanje (glavni dio) i refleksija (završni dio).Zatim tu su zadaci i ishodi nastave,umjesto obrazovnih su kognitivni, funkcionalni (psihomotorički) i odgojni (afektivni). Na kraju dana traži se od učitelja da vrši evaluaciju dnevnih aktivnosti . Međutim u zadnje vrijeme učitelji su zaista u nedoumici , kakave pisane pripreme da pišu? Dok pedagozi po školi ne priznaju tematske integrisane pripreme sa ciljevima znati,moći,razumjeti;odnosno kognitivnim,afektivnim i konativnim ciljevima, pisanje jutarnjeg sastanka, sa aktivnostima koje treba da budu usklađeno,još uvijek neki sebi za prvao daju da traže od učitelja stare KLASIČNE nastavne pisane pripreme sa uvodnim,glavnim i završnim dijelom . Takođe za njih ne važi dnevna integrisana pisana priprema sa ishodima i ciljevima uz pomoć Blumove taksonomije,nego traže stari način rada,odnosno sistem za svaki čas posebna priprema. Zaista je puno nejasnoća još uvijek u vezi stim, i dosta je smetnji i pometnji kod mnogih kolega,pošto više nisu uopšte ni sami sigurni  KO  ĆE  IM  I  KAKVU PISANU PRIPREMU ZATRAŽITI. Da li to znači da jedan učitelj razredne nastave treba da ima DUPLE PISANE PRIPREME za jedan dan.; i to tematske pisane integrisane pripreme novije škole za inspektore i savjetnike,a druge klasične stare pisane pripreme za svaki čas posebno,koje će im sutra tražiti pedagog ili direktor škole. I dok jedni traže tematski sedmični plan rada,drugi traže sedmični plan rada sa jasnim radnim danom i nazivom nastavnih  jednica. U današnjem vremenu kada svaki mjesec plata kasni jednom učitelju,dodatno opterećenje jeste i ova vrsta da nazovemo NEJASNOĆA  oko  pripremanja nastavnika za nastavu,onda niko više ne gleda na učenike,šta je za njih dobro,i koliko će biti opušten i spreman za obavljanje svog dijela posla jedan takav učitelj koga odmah ubijete u pojam izjavom,da pisanu pripremu za koju je  izgubio  svaki dan oko 2  dobra debela sahata,vama na kraju neko samo kaže prosto i delikatno, ” TAKVU PISANU PRIPREMU JA TI NEĆU PRIZNATI !  Prosudite sami, zašto danas  jedan učitelj onda  pati od depresije i zbog čega ih je sve više pacijent kod jednog neuropsihijatra, a ko je u stvari natjerao jednog učitelja i učiteljicu da u svojim torbicama osim mobitelja,upaljača,šminke, nosi crvene boje tablete na kojima piše poznati naziv današnjem narodu LEXAURIN,APAURIN I XANAX.  Nije pisana priprema više izgleda uopšte kao kvalitet bitna, šta u sebi sadrži i koliko je ona kvalitetna,bitno je samo da nju piše svaki dan učitelj,jer on je za to plaćen,ne može on platu primati džabe, i na kraju neko u sebi danas kaže ;Ma ko šiša,jednog učitelja, pa nek se žedere on sam i nek ždere tablete ! :(. Nevjerovatno koliko je neprofesionalizam i licemjerstvo umiješalo svoje prste u obrazovanje, a mi moramo smoći snage izdržati sve ovo, pripremati se redovno za nastavu i ne dozvoliti ni u jednom trenutku da neko utiče na zdravlje naše. I učitelji i učiteljice su roditelji, imaju i oni svoju djecu,sa kojima treba da provedu jedno određeno slobodno vrijeme. Nije obrazovanje samo pisana priprema. Do toga je dalek put…između toga ima dosta još propusta koje niko neće da analizira, a kamoli da nekoga pozove na nekakvu odgovornost. Najlakše je izigravati VELIKOG GAZDU, pa upravljati sa nekime kako se kome prohtije. Zato ću citirati ajet iz El Kur an i Kerima koji Uzvišeni Allah je rekao” Učitelji će posebno biti pitani na Sudnjem danu,teško onima koji samo jedan dan u svome radu ne ispune radne zahtjeve koga su sami svjesni. S druge strane teško onome ko radnike muči,i igra se mojim sudrugom,pa mu naređuje da radi više od onoga nego što treba. Teško li se i onome ko naredi radniku,učitelju.. da danas radi nešto,a da mu prethodno za to nije obezbijedio adekvatan alat i pribor za rad. Takvi neka se dobro zapitaju,jarabi Bože,ti me zaista oživje na Sudnjem danu, a onda mu milost i traženje oprosta za sva nedjela neće biti od nas priznata. Poslanik saws je kazao u hadisu kojeg bilježi Ibn Madže: „Isplatite radnika prije nego mu se znoj osuši.“ Od Poslanika saws se prenosi i slijedeće: „Rekao je Allah swt: Sa trojicom ću se na sudnjem Danu obračunati. Među njima: sa čovjekom koji unajmi radnika koji mu odradi traženi posao, a neisplati mu platu.“(Buharija)

bigemo_harabe_net-35bigemo_harabe_net-350022spanking10695007.48

 
Komentariši

Objavio/la na 16. Januar 2014. u EdukaTiva

 

Zaštićeno: Integrisana tematska nastava-Ishodi, ciljevi ,zadaci, aktivnosti


Ovaj sadržaj je zaštićen šifrom. Da biste ga pregledali, molimo vas da upišete vašu šifru:

 
Unesite vašu šifru da biste vidjeli komentare.

Objavio/la na 16. Januar 2014. u EdukaTiva

 
Kratki

5798eabd54c4dc2ba4af19b053d99daa24253-d10eb95aaac20d31a040ee4d7ab43ec6 MAMA KAŽE UČITELJ DA NE SLUŠAM

Sigurno da nema nijednog odjeljenja u školi,niti razrednika koji nije imao makar  jedno hiperaktivno dijete u svome razredu.Mnogo je učenika koji su nemirni ,nepažljivi što je normalno za dječiju dob i razvoj samog djeteta ,međutim ako se takav oblik ponašanja produžava i nastavlja ,te tako prelazi u jače i izraženije oblike,tada već se javlja problem koji otežava rad i funkcionisanje samog učitelja, postaje opasnost za drugove i drugarice u školi, a iz  godine u godinu teškoće roditeljima, a onda i problem cjelokupnog društva. Puno je grešaka koje se zanemaruju ili prolaze bez adekvatnog  sprečavanja pojave ovakvog oblika ponašanja ,kako u roditeljskom domu,tako i u samoj školi. Najveći problem je tzv.deficit pažnje ili poremećaj koji dovodi do ovakvog oblika nemirnoće i nepažljivosti učenika u školi. Mnogi tada izgovor traže u roditeljskom zapostavljanju ,neuspjehu ili nekulturnom i neodgojenom učeniku. Ovo treba shvatiti prije svega kao “problem”. Naime dosadašnja istraživanja su pokazala da jednostavno učenici “ne mogu” da samostalno regulišu i bore se takvim načinom ponašanja. Uočljivi su jasni primjeri ponašanja takvih učenika u školi,a to su poteškoće da svoju pažnju usmjere,da je mogu održati i zadržati i hiperaktivnost učenika. Učenicima je bitno samo ono što je njima bitno i ono što njih zanima i inetersuje. Često to učitelji ne mogu vidjeti ili jednostavno rečeno ne žele da vide i još gore,kada ne mogu da prepoznaju takvo stanje učenika. Kada je pažnja u pitanju ,tada se obično misli na na poteškoće i rad na zadacima koji zehtijevaju mentalno zalaganje učenika i mentalni napor i rad. Ako su u pitanju jednostavni zadaci,onda do tog napora sigurno neće ni doći. Školski zadaci (matematički, razumjevanje, snalaženje) zahtijevaju taj napor što dovodi do izraženih poteškoća kod djeteta. Kada je u pitanju poteškoća sa pažnjom ,često smo sudionici da na času uočavamo takvo stanje kod djeteta,kada nešto govorimo,a dijete tako reći je odsutno sa nastave ili luta po učionici u msilima,jer ga ne zanima ono o čemu mi pričamo i on ne može da prati upute,i jednostavno rečeno “izbjegava” zadatke koji u tom momentu zahtijevaju određeni”mentalni napor”. Taj napor za učenike može biti i prepisivanje sa školske table,učenje pjesmica itd. Tada učenik u odjeljenju postiže uglavnom loše rezultate,nego što su njegove stvarne sposobnosti. Zato je “velik zadatak” učitelja da u svome odjeljenju prepoznaju na vrijeme  takve učenike koja su uglavnom nepažljivi ,odnosno kod kojih je jasno izražena i uočljiva hiperaktivnost. Postoje i drugačiji oblici ponašanja učenika kao što su agresivno ponašanje učenika, iskazivanje potrebe za miljenikom i vladarom u odjeljenju, to najčešće dovodi do iskaljivanja bijesa, zatim brzopletosti, učitelj nije ni dovršio svoje pitanje do kraja, a učenik ne može da čeka red ili jednostavno sklono je da prekida druge ,drugove ,učitelja u njihovom izlaganju i sl. Hiperaktivnost (nemirnoća) je uočljiva,jer takvi učenici su dežurni ,požarni (šalu na stranu) ,izraženi su nemirnoći, non-stop su nekom pokretu, ne mogu jednostavno da se smire. Koke šetalice su po učionici, odlaze bez pitanja do drugova i drugarica. Ako su na svome mjestu onad se vrpolje, migolje,važni  i uočljivi su pokreti ruku i prstiju,uvijek nešto mrse, pucketaju,klepću rukama itd.  U ovakvim slučajevima prepoznavanja oblika ponašanja kod učenika u odjeljneju svaki razrednik trebalo bi da pozove roditelje i da im da neke svajete i upute za njihovu djecu:

- roditelji treba da razgovaraju sa svojom djecom,da ih ohrabe, prihvate kao ličnost ,te da ih podstiču pohvalama i nagradama .Veoma je važno izbjeći  samo kažnjavanje za takvo ponašanje kod djece

- oraspoložite i oohrabrite poztivnim riječima  svoje dijete ( dijete često biva izloženo lakšim ili težim oblicima nasilja od strane svojih vršnjaka,što može biti jako opasno jer može da dovede do pojave psihičkih stanja i stvaranja loše slike o samom sebi gdje dijete samo sebe odvaja od društva i okoline,te stvara na taj način  lošu sliku o školi i svijetu uopšte.Tada kod djece treba razvijati samopoštovanje i smopouzdanje,za svaki urađeni i uočljivi trud.

-roditelji treba da prepuste djetetu što više odgovornosti u izvršavanju školskih i domaćih zadataka. Ne treba da u završnici izostanu pohvale za takav trud i rad.

- roditelji treba sa svojom djecom više da komuniciraju,da razgovaraju o svemu .Treba da oba roditelja jasno ukažu na njegovo ponašanje i da mu daju jasne informacije o tome.

-roditelji treba da potraže savjete i podršku od bliskih ljudi,savjete stručnjaka ,sardnika iz škole;učitelja,pedagoga, ljekara,psihologa ,a nikako da se skrivaju iza paravana zbog srama i stida kod ponašanja hiperaktivnosti kod djeteta.

welcome7

Mama ,kaže učitelj da ne slušam

 
Komentariši

Objavio/la na 12. Januar 2014. u EdukaTiva

 
Kratki

plan

Plan saradnje sa roditeljima u školskoj 2013 /14.godini

 
Komentariši

Objavio/la na 11. Januar 2014. u Prvi razred

 
Kratki

0022spanking1

2

welcome7070Cheerleader_by_CookiemagiK

DOSTA LAŽI…PROGOVORITE ISTINU

 
Komentariši

Objavio/la na 3. Januar 2014. u Novo

 
Kratki

Ovaj sadržaj je zaštićen šifrom. Da biste ga pregledali, molimo vas da upišete vašu šifru:

Zaštićeno: ORKP UČENIKA NA POLUGODIŠTU PO TEMAMA IZ MOJE OKOLINE

 
Unesite vašu šifru da biste vidjeli komentare.

Objavio/la na 2. Januar 2014. u Prvi razred

 
Kratki

Ovaj sadržaj je zaštićen šifrom. Da biste ga pregledali, molimo vas da upišete vašu šifru:

Zaštićeno: ORKP UČENIKA NA POLUGODIŠTU PO TEMAMA IZ BOSANSKOG JEZIKA

 
Unesite vašu šifru da biste vidjeli komentare.

Objavio/la na 2. Januar 2014. u Prvi razred

 

TREBA LI KOME U OVOJ ZEMLJI OBRAZOVANJE ?


40TREBA LI KOME U OVOJ ZEMLJI  OBRAZOVANJE  ?

bye.jpg
Završava se uskoro tema u školi. Učenici treba da se pismeno provjere,da se stekne konačno uvid u onaj trud i rad koji je bio prisutan unazad nekoliko sedmica. Nažalost nakon svake završene teme,kao i obično imam pune ruke posla. Ne znam gdje udaram prije. Valja meni prvo napraviti i prilgoditi odgovarajuće zadatke (osmisliti) tako da budu prihvatljivi za sve moje učenike,one koji imaju lošije,bolje i najbolje sposobnosti u razredu. Za to mi treba materijal. Plata kasni, toplog obroka nije bilo,prijevozu se izgubio svaki trag i pamćenje..za koji mjesec treba da dobijem novac..ni sam se ne mogu nikako da sjetim..u sebi mislim davno je to bilo. Odlazim u grad do knjižare i gledam cijenu kopir-papira koji mi treba ko oči u glavi,ali kako god pogledam u svoj poluprazan džep nemam toliko.Pomislih, dragi Allahu šta sam baš dočekao. Otpada ta varijanta da kupim kopir papir i da kod kuće na svome printeru isprintam učenicima zadatke i testove,a koje treba da osmislim i da napravim te tako prilagodim svojim učenicima. Opet kad prokontam ,da je bogdom u pitanju samo kopir papir,šta ću dalje? Nemam boje ,nestalo mi.Njena cijena je sama 35  KM. Odakle mi ? Kako ću ? Da li da posudim ? Od koga ? Koga da pitam? Koga da sad u oči pogledam,a da se ne pocrvenim? Ne mogu biti pametan. Idem kod ljudi koji imaju fotokopirnice,ali šta da kažem;IZVINITE MOŽETE LI MI ISKOPIRATI TESTOVE NA OTPLATU? Krenem, dođem do vrata,uđem i čovjek me pita ;Izvolite šta ste trebali ? A JA GLEDAM U ČOVJEKA PA SE MISLIM ;najkasnije izustim Izvinite ,greška… ništa .Doviđenja. Izađem, a suza samo što me ne opeče.bigemo_harabe_net-35 Pomislih ! Šta mi ovo sve treba ? Do čega smo baš u prosvjeti mi dogurali ? U sebi opet promislim “Pa koji bezobrazluk majko draga,ali sjetih se djeca su ipak u pitanju. Razmišljam da li da odložim test dok ne budem imao novaca,ali nije to nikakvo rješenje,jer uskoro stižu i ostala ispitivanja,nagomilaće mi se pa kuda ću onda…Ja belaja majko draga. Koja država i nacija i vlade.Pih, kad se sjetim nečovjeka koji se ne stide svojih primanja mjesečnih od 40.000 KM, 25.000,u mislima računam koliko bi škole napredovale za taj novac koji se potroši bezveze na gluposti i na krkanluk od sabaha do akšama. Pa TREBA LI KOME OBRAZOVANJE ? 40 Pa imate li dušu,ili vam je Azrail odavno je već uzeo i produžio vam život na dunjaluku bez duše. Obarazovanje ste srozali na DNO KOJI NEMA DNA. Ispod ovog dna,na kojem je sada obrazovanje, krije se još jedno DUPLO DNO. Pa dobro da li je moguće da kroz sve ovo prolazim,i da se moram ovako ponižavati . Ništa !Odustajem od svega,što sam bio zamislio i htio uraditi.Nekada sve što planiramo ma koliko mi to htjeli NEMA ŠANSE DA OSTVARIMO. Vraćam se kući i uzimam od mog dragog oca prijašnji stari papir crne boje koji kad se postavi ispod prenosi (kopira) zapis na bijeli čist papir. Moj otac iz svoje firme donosi sa posla i 20 komada papira, koji uz taj crni papir,eh da sjetih se i njgovog imena-INDIGO, kopira sadržaj testa. Toliko je vremena prošlo da sam skoro zaboravio i kako se zove taj CRNI PAPIR. Ali zar je to danas nekom bitno,taj njegov naziv. Moram se mučiti,isti sadržaj sam morao da napišem 5 puta,sa dva takva papira. Znači pet puta po 4 je dnako 20 kopija. Ipak sam našao šašavu alternativu iz 80-tih.U ovo današnje vrijeme, vrijeme Intel Core Duo računara,kada postoje najbolji printeri INK Jet,HP, raznih modela i vrsta,učitelji moraju da pišu ručno i da koriste crni kopir papir kojem sam čak bio zaboravio i  ime. E,hvala Vam ,što ste nas doveli do dna kojem nema povratka. Drage kolege vjerovatno ćete neki, sebe pronaći u ovoj mojoj ispovijesti…nažalost od GOREG UVIJEK IMA I GORE! Zajedno samo možemo da ne doživimo ovakve i slične neugodne situacije u obrazovanju.Probudimo se -vrijeme je!Dosta je bilo LAŽNIH OBEĆANJA ,a još gore LUDIH RADOVANJA. Treba da složno i zajednički se svi ujedinimo i jednom za svagda ustanemo i tražimo ono što nam pripada.Ne dozvolimo da NEKO sroza ono za što smo se tolike godine borili,jer mi smo najviše odgovorni za cijelu BUDUĆNOST NAŠE NAM JEDINE ZEMLJE I OTADŽBINE BOSNE I HERCEGOVINE. U toj borbi ne smijemo pokleknuti i moramo istrajati do samoga kraja. Zdravi…živi…i veseli…uvijek bili.

0695007.48

 
Komentariši

Objavio/la na 28. Decembar 2013. u EdukaTiva

 
Kratki

pripreme12
Pisana priprema DA ili NE!

40

Kad sam prvi put napisao pisanu pripremu,davno prije 17 godina,jedan stari sad već penzionisani savjetnik mi je ovako rekao: Bolja je za tebe ,tvoja priprema bez iskustva,nego nečija koju je neko drugi napisao,pa je ti koristiš. Ta priprema je za tebe “špansko selo” koje ti nikad nisi ni vidio ,niti u njemu bio ,a niti istraživao. I kao takva priprema tebi će samo labirint biti,,nego što će ti put biti. Tek danas sam shvatio pravi smisao tadašnjih riječi,koliku one snagu imaju i da je taj čovjek bio u pravu. Hvala na ovako pametnoj i filozofskoj krilatici.
Zašto kolege i kolegice u zadnje vrijeme sve više i više ne žele da pišu pripreme za čas. Šta je to priprema? Kako ona izgleda ? Koliki strah imate od pripreme? Šta je to što svaki put stvara depresiju kod učitelja ? Zašto? Zašto ? Zašto? Mnogi kažu da je priprema za čas obavezna. Slažem se. Zbog koga se piše priprema ? Mnogi pedagozi kažu pripeme pišite zbog djece -kakve djece? Kakve veze imaju djeca sa pripremom nastavnika ? Nikakve! Učitelji se pripremaju za svaki čas za svaki dan. Priprema je postala samo INAT. E vala ko ne pišpe pripremu-treba ga kazniti. Tako se kaže. Kakva priprema može biti? Svakakva. ( Ukradena, prepisana, dopunjena, kopirana, ali najmanje je onih napisanih. Svaki razred nije isti. Svaka djeca nemaju iste spsobnosti i znanje. Učitelj treba da razmisli da li mu je danas potrebna kakva priprema. Mnogi kažu ovako ? Oni koji imaju preko 30 godina staža-ne moraju imati pripremu.Zašto ? Na koji način to može neko objasniti ? Starije kolege gube više pamćenje od mladih. Imaju oni više iskustva ? Odlično! To se slažem. Ali nekad ni iskustvo nije mjerilo za pisanje pripreme. Kažu neki opet- Dijelovi billjke su uvijek isti,što znači da takva priprema važi u svakom razredu. I to je tačno. Nastavne jedinice se neke ostale iste-većinom u predmetnoj nastavi. Ali šta je najvažnije u pripremi ? Kako osmisliti PUT ! Učitelj mora da napravi PUT kojim će se kretati narednih 45 minuta. Kako motivisati djecu da im čas bude zanimljiv,da ne bude monoton. Da svi zavole taj čas. To je najteži zadatak koji niko garant nije poslije održanog časa razmislio pa se zapistao koliko su djeca uživala u tom času. Nije moguće uraditi u svakom razredu jutarnji sastanak ako učionica nema uslove i sredstva za taj rad. U pripremi stoji : Djeca posjedaju po tepihu i ispruže ruke i potrbuške legnu pa rukama dodiruju svog druga. A ja se pitam ? Gdje će moja djeca leći kad je prašnjavi pod od pločica koje su hladne,a tepiha nema ni na vidiku. Mogu ja to prepraviti,pa ću sve isto napisati,ali samo umjesto tepiha staviću po pločicama. E, da li je to baš tako ! Nije! Znači priprema ne može uvijek biti prekopirana ili prepisana. Pripreme treba pisati da bi PUT kojim koračamo u toku 45 minuta bio što zanimljiviji i laganiji i učitelju i učenicima. Kakav PUT napravimo, tako ćemo i koračati. Neko će preći asfaltiranim putem,a na tom putu ne vidi ništa. Neko će krenuti po trnju i kamenju,ali prođe i nešto nauči i ne nauči. A neko napravi put onakav kakav samo njemu odgovara i kako ga on zamišlja i na tom putu puno toga vide i on i njegovi učenici. Priprema je PUT ! Kakav put hoćete sami odlučite. Birajte PUT koji će odgovarati i vama i vašoj djeci. Zdravi,živi i veseli bili !

Pisana priprema DA ili NE!

 
Komentariši

Objavio/la na 13. Novembar 2013. u EdukaTiva

 
Kratki

untitled

Pismo prijatelju u svijetu!

 
Komentariši

Objavio/la na 13. Novembar 2013. u Prvi razred

 
Kratki

Ovaj sadržaj je zaštićen šifrom. Da biste ga pregledali, molimo vas da upišete vašu šifru:

Zaštićeno: ERR tehnika učenja u nastavi kroz mape uma

 
Unesite vašu šifru da biste vidjeli komentare.

Objavio/la na 12. Novembar 2013. u Četvrti razred

 
Kratki

Ovaj sadržaj je zaštićen šifrom. Da biste ga pregledali, molimo vas da upišete vašu šifru:

Zaštićeno: KAKO NAUČITI CRTATI MAPE UMA U ŠKOLI

 
Unesite vašu šifru da biste vidjeli komentare.

Objavio/la na 6. Novembar 2013. u Mape uma

 
Kratki

mensa

Mapa uma u razrednoj nastavi

 
Komentariši

Objavio/la na 3. Novembar 2013. u Novi priručnici

 
Kratki

Uskoro !

Igrokazi u prvoj trijadi devetgodišnje škole je mini priručnik za nastavnike  orijentacija kroz izvođenje igrokaza u nastavi kao i njihovu pripremu i realzaciju sa učenicima.

IGROKAZ

OBOJENA MALA SCENA

 
Komentariši

Objavio/la na 3. Novembar 2013. u Novo

 

Školski priručnik “Mape uma u razrednoj nastavi”

Školski priručnik “Mape uma u razrednoj nastavi”

bye.jpg Školski priručnik  za nastavnike razredne nastave. Tehnika učenja “Mape uma u razrednoj nastavi”  Šta su mape uma ?  Kako naučiti koristiti mape uma u  nastavi?  Primjeri dječijih mapa uma nastalih u nastavi. Primjeri mapa uma sa pisanim pripremama za nastavnike razredne nastave. Priručnik sadrži pet dijelova i to: Uopšteno o mapama uma, Kako djecu najlakše naučiti da izrađuju samostalno mape uma, Upute za nastavnicima za kreiranje mapa uma u nastavi, Primjeri mapa uma u nastavi 3 i 4 razreda i dodatak Pisane pripreme u nastavi 5.razreda uz korištenje tehnike mapa uma . Priručnik sadrži 170 stranica . mensa 345678 Priručnik možete kupiti putem e-maila gdje ćete dobiti više informacija o nabavci i plaćanju. E-mail:fahir_terzic@bih.net.ba

 
Komentariši

Objavio/la na 2. Novembar 2013. u Novi priručnici

 

Školski priručnik”Jutarnji sastanak”


Za početnike u osnovnom odgoju i obrazovanju. Novina školstva prve trijade. Način,upute i primjeri iz prakse.

JS

Priručnik možete sebi poručiti putem e-mail fahir_terzic@bih.net.ba u pdf formatu.

2 3 4 5

 
Komentariši

Objavio/la na 2. Novembar 2013. u Prvi razred

 

Priprema za dobar čas


djeca

Materrijal koji služi samo u edukativne svrhe.

Nastavni-materijal-Priprema-za-cas

 
1 komentar

Objavio/la na 2. Novembar 2013. u Prvi razred

 

Didaktički putokazi objavili tematsku kombiniranu pripremu 3/5 razred


Izašao je novi broj didaktičkih putokaza broj septembar 2013. Objavljena je moja pisana tematska kombinirana priprema za 3/5 razred u kombinaciji dvije različite trijade u osnovnoj školi.

1383438_348400261963812_69671160_n

OVO JE SAMO JEDNA OD MNOGOBROJNIH PRIPREMA KOJE SAM URADIO KADA SAM PRIJE 2 GODINE VODIO OVU JAKO TEŠKU I NEZAHVALNU KOMBINACIJU KADA SU TEMATSKE JEDINICE POSVE RAZLIČITE U DVIJE RAZLIČITE TRIJADE. NA SVOM BLOGU OBJAVIĆU NEKOLIKO SVOJIH PRIPREMA KAO EVENTUALNA POMOĆ NASTAVNICIMA KOJI IMAJU PROBLEMA U RADU SA KOMBINIRANIM ODJELJENJIMA,JER TEORIJA JE JEDNO,A PRAKSA VJERUJTE POSVE NEŠTO DRUGO.

 

 
Komentariši

Objavio/la na 1. Novembar 2013. u Novo

 
Slika

Zaštićeno: Zadaci tema “Ja na putu od kuće do škole”


Ovaj sadržaj je zaštićen šifrom. Da biste ga pregledali, molimo vas da upišete vašu šifru:

 
Unesite vašu šifru da biste vidjeli komentare.

Objavio/la na 31. Oktobar 2013. u Prvi razred

 

Zaštićeno: Tema: JA NA PUTU OD KUĆE DO ŠKOLE


Ovaj sadržaj je zaštićen šifrom. Da biste ga pregledali, molimo vas da upišete vašu šifru:

 
Unesite vašu šifru da biste vidjeli komentare.

Objavio/la na 29. Oktobar 2013. u Prvi razred

 

ZBIRKA MAPA UMA ZA NASTAVNIKE RAZREDNE NASTAVE


Odliča tehnika u radu sa učenicima trećeg I četvrtog razreda u nastavi. Sasatavio sam jednu mini zbirku mapa uma za nastavnike razredne nastave  .Zbirka sadrži kolekciju od oko 100-tinjak mapa uma iz različtih predmeta  u trećem I četvrtom razredu. Odlična zbirka,topla preporuka izdavačima da što prije sa ovim materijalom obraduju svoje  vjerne nastavnike po školama.

bye.jpg

Zbirka sadrži kolekciju sa oko 100 mapa uma za nastavnike.

Zbirka sadrži kolekciju sa oko 100 mapa uma za nastavnike.

copy-3s15k.gif

 
Komentariši

Objavio/la na 26. Oktobar 2013. u Novo

 

ODRŽANA PREZENTACIJA PROJEKTA “JESEN NA SELU”


bye.jpg

U povodu toga danas dana 24.oktobra je u prostorijama PŠ “Omazići” održana prezentacija provedenog projekta. Isto tako od 9.30 je otvorena otvorena javna izložba učeničkih radova koji su urađeni kroz nekoliko radionica u sklopu projekta za roditelje iz Omazića.

projekt

Sadržaj projekta “Jesen na selu” autor :Fahir TERZIĆ

1069290_524500350978219_353484832_n1234754_524500317644889_885387282_n1395959_524500180978236_726627293_n1661358_587250811369839_268486639_n1653987_587252011369719_1471605775_n1904137_587252541369666_648977634_n1560409_587251068036480_1610542682_n1926771_587250151369905_1772470090_n1958414_587251008036486_1371386516_n1925174_587253484702905_786424675_n1902975_587252578036329_1264980029_n1911654_587252161369704_977387654_n1920234_587252754702978_197056668_n1800324_587251081369812_1600961514_n1959774_587251091369811_1231753813_n564703_587252564702997_1732606957_n1896981_587250831369837_1705741041_n1379943_587251931369727_1543503423_n1978789_587252498036337_398042310_n

Nakon posjete roditelja školi,oko 10.30 PŠ “Omazići” je posjetio aktiv učitelja razredne nastave OŠ”Grivice” Banovići na čelu sa direktorom  I pedagogom naše škole, gdje je učiteljima lično I prezentovan sam projekat kao i sve pojedinosti koje su se provodile u proteklih mjesec dana . Sam projekat je od strane svih posjetioca ocijenjen sa visokim ocjenama,gdje su se direktor I pedagog škole obratili svima prisutnima I pohvaliuli trud I zalaganje učitelja i učenika PŠ”Omazići”. Projekat je verifikovan u vidu prezentacije na školskom nivou. Naravno ovo je samo jedan od nadam se niza projekata koji su i u daljem periodu planirani u našoj OŠ “Grivice” Banovići. Ovim projektom je PŠ Omazići podignuta na viši nivo,gdje su učitelji i učenici osim obične klasične nastave kroz sami projekat izvodili i druge vrste nastave kao što su projektna nastava, integrisana međurazredna nastava, terenska nastava i istraživačka nastava. Slogan učitelja i učenika je bio “ŽELIM, HOĆU I MOGU “.

1620831_401075086696329_378074400_n1374923_10201484519068802_427539900_n

Na kraju je upriličena mala svečanost i zakuska u povodu uspješno izvedenog projekta aktiva učitelja OŠ “Grivice” Banovići.

 
Komentariši

Objavio/la na 24. Oktobar 2013. u Novo

 

REPREZENTCIJA BIH IZ KVALIFIKACIJA DIREKTNO U SP U BRAZIL 2014


POBJEDONOSNI GOL VEDADA IBIŠEVIĆA ZA POBJEDU BIH PROTIV LITAVNIJE U KAUNASU .

 
Komentariši

Objavio/la na 16. Oktobar 2013. u Novo

 

Zaštićeno: Projekat” JESEN NA SELU “


Ovaj sadržaj je zaštićen šifrom. Da biste ga pregledali, molimo vas da upišete vašu šifru:

 
Unesite vašu šifru da biste vidjeli komentare.

Objavio/la na 8. Oktobar 2013. u Novo

 

MAPE UMA U ČETVRTOM


Primjeri Mape uma u četvrtom razredu

povrće

25

 
Komentariši

Objavio/la na 5. Oktobar 2013. u Četvrti razred

 

PODIJELJENI PRIRUČNICI “TEMATSKO PLANIRANJE NASTAVE”


Kako je i formulisano Ugovorom koji je sklopljen između IK “NAM” Tuzla i moje malenkosti, početkom školske 2013/14godine izašli su priručnici pod nazivom TEMATSKO PLANIRANJE NASTAVE u prvom,drugom i trećem razredu za učitelje koji koriste udžbenike od IK “NAM” u nastavi. Istina priručnici su urađeni u mini-verzijama ,i to tako da su urađeni u dva priručnika. Jedan priručnik je za čista odjeljenja u prvoj trijadi, adrugi priručnik je za kombinovana odjeljenja prve trijade.

123

 

 

 
Komentariši

Objavio/la na 4. Oktobar 2013. u Prvi razred

 

Zaštićeno: PROJEKAT “JESEN”


Ovaj sadržaj je zaštićen šifrom. Da biste ga pregledali, molimo vas da upišete vašu šifru:

 
Unesite vašu šifru da biste vidjeli komentare.

Objavio/la na 3. Oktobar 2013. u Novo

 

PRAVIMO ZIMNICU OD POVRĆA


1379819_336106739859831_834373173_n 1384005_336106603193178_1501605451_n 523527_336106493193189_854152835_n1069406_336106563193182_364256175_n1376343_336106293193209_2062134683_n1381354_336106393193199_1309815760_n1377223_336106359859869_507863974_n1382411_336106096526562_1640257949_n1385796_336106183193220_1107665056_n1385631_336105899859915_96047654_n1380759_336105709859934_707372018_n1382095_336105863193252_1123474367_n1385796_336106183193220_1107665056_n

 
3 komentara

Objavio/la na 2. Oktobar 2013. u Prvi razred

 
Slika

OBRAZAC ZA GODIŠNJI TEMATSKI PLAN


GTP

 
Kratki

Ovaj sadržaj je zaštićen šifrom. Da biste ga pregledali, molimo vas da upišete vašu šifru:

Zaštićeno: TEMA “ŠKOLA” -OČEKIVANI ISHODI UČENJA PREMA BLOOMOVOJ TAKSONOMIJI

 
Unesite vašu šifru da biste vidjeli komentare.

Objavio/la na 28. Septembar 2013. u Prvi razred

 
Kratki

Ovaj sadržaj je zaštićen šifrom. Da biste ga pregledali, molimo vas da upišete vašu šifru:

Zaštićeno: ISHODI UČENJA KROZ TEMATSKE CJELINE U PRVOM RAZREDU

 
Unesite vašu šifru da biste vidjeli komentare.

Objavio/la na 27. Septembar 2013. u Prvi razred

 
Kratki

BLOOMOVA TAKSONOMIJA

TEMA -ŠKOLA

Bloomova taksonomija

1956. godine Bendžamin Blum, američki školski psiholog, je sa svojim kolegama razvio klasifikaciju nivoa učenja. On je primjetio da 95% pitanja na testovima zahtijeva od učenika da misle samo na najnižem nivou… ponavljanje informacija.  Postoje tri domena obrazovanja, odnosno načina usvajanja određenog sadržaja.

  • Kognitivni domen – usvajanje znanja,
  • Afektivni domen – stavovi, vrijednosti i interesovanja,
  • Psihomotorni domen – vještine

Svaki od ovih domena ima svoje nivo usvajanja informacija. Mi ćemo se zadržati na kognitivnom domenu, na nivou znanja, jer se sa time najčešće srećemo u školi. Blum je identifikovao šest različitih nivoa učenja unutar kognitivnog domena, od najjednostavnijeg (ponavljanja činjenica) preko složenijih mentalnih nivoa do najvišeg (evaluacije).

Ovi nivoi nose određene glagole pomoću kojih definišemo dubinu usvanja sadržaja. Te glagole definišemo  kroz opisne ocjene za nivopostignuća učenika, ali  kroz četiri kognitivna područja prema Bloomovoj taksonomiji.  Tabela glagola

ISHODI UČENJA PO BLOOMOVOJ TAKSONOMIJI –KOGNITIVNO PODRUČJE  ( 4 NIVOA UČENJA )

BLOOMOVA TAKSONOMIJA

KOGNITIVNO PODRUČJE

NIVOI POSTIGNUĆA KROZ

DESKRIPTORE

  OČEKIVANI ISHODI UČENJA

(ODREĐENI GLAGOLI KOJI DEFINIŠU DUBINU USVOJENIH SADRŽAJA )

Znanje/ Shvatanje

(pamti i ovladava značenjem sadržaja)

Istraživanje

Na crtežu pokazati školu; prepoznatiškolu na slici; pronaći školu među ostalim objektima, imenovatiprostorije u školi školski pribor, poredati školski pribor po veličini, nabrojati uposlenike koji rade u školi, opisatiizgled škole, predložiti razredna pravila u učionici, dati primjer dobrog i lošeg ponašanja učenika u školi,razvrstati školski pribor, označiti školske prostorije ,opisatiškolski pribor, sudjelovatiu čišćenju i održavanju higijene u učionici i školi uopšte

Primjena

(koristi i upotrebljava naučeno u  novim konkretnim situacijama)

Razvoj

Nacrtati školu,obojiti školu, napraviti model škole, školske zgrade, školskog pribora, sastaviti školski pribor od predmeta, ilustrovati stvari koje spadaju u školski pribor, naslikaj školsku zgradu, oblikuj školu od plastelina,

Analiza/sinteza

(razumije sadržaj, formuliše i gradi nove strukture od svojih postojećih znanja i vještina)

Nadogradnja

Uporedi sličnosti i razlikeizmeđu školskog pribora, na datoj slici pronaći najveću prostoriju u školi, navedi po čemu se razlikuju  učionica i hodnik, koje su sličnosti između fiskulturne  sale i poligona naše škole, odaberi najmanji školsku prostoriju, poredati školske prostorije po veličini od najveće do najmanje , objasniti zbog čega u školi koristimo poligon i fiskulturnu salu, napravi maketu škole od kutijica za lijekove i istakni svaku prostoriju u školi,

Evaluacija

(prosuđuje vrijednosti sadržaja )

Integrisanje

Od ponuđenih dijelova kreiraj i sastavi školsku zgradu, poredaj  školske prostorije po važnosti koje najviše koristimo,pa sve do one koje najmanje koristimo u školi, opiši svoje osjećaje  da  u školi imamo kuhara, predloži nova pravila koja bih volio da se poštuju u školi …

shema

ISHODI UČENJA PO BLOOMOVOJ TAKSONOMIJI –KOGNITIVNO PODRUČJE ( 4 NIVOA UČENJA )

 
Komentariši

Objavio/la na 26. Septembar 2013. u Prvi razred

 
Kratki

batine-nikad-nisu-dobro-rjesenje-za-djecji-neposluh-504x335-20090312-20101019011454-182590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danas mnoge kolege i kolegice,uglavnom izbjegavaju da samostalno izrađuju za svoje učenike ZADATKE OBJEKTIVNOG TIPA,ZADATKE ZA ISPITIVANJE UČENIČKOG ZNANJA. Nažalost ,mnogi se uglavnom pozivaju na gotove izrađene LISTOVE koje dobijaju,u svojim škrinjicama, registrima, od raznih izdavačkih kuća. Međutim,postavlja se pitanje da li je to uvijek baš tako. Po mome ličnom mišljenju,nakon dolaska prvaka u učionicu i školu, svaki učitelj i učiteljica bi trebali da urade inicijalni test da bi uvidjeli stvarnu sliku svoga odjeljenja. Kada uvidimo rezultate učeničkog rada, onda tek i lakše će nam svakako biti ,da samostalno izradimo kao učitelji za svoj razred, zavisno od sredine u kojoj učenici žive, i svih drugih faktora….                                  Svaki učitelj bi trebao da izradi ličnu mapu u kojoj bi upisao ŠTA SVE NJEGOVA DJECA MOGU ?  ŠTA SVE NJEGOVA DJECA ZNAJU? ŠTA SVE NJEGOVA DJECA RAZUMIJU ?

Koje radnje moji učenici mogu da izvršavaju ? (za šta su sve sposobni ? )

Koji alat,pribor mogu da samostalno na nastavi upotrebljavaju ?  ( sa čime se mogu koristiti ? )

Kakva je grafomotorika učenika ?  ( kroz testove,zadatke,crteže, radove djece)

Kakav je dječija artikulacija ?  ( imaju li poteškoća sa izgovorom; glasno-tiho, prejako, pretiho, mumljanje, nerazumljivo govori)

Ono što je veoma važno jeste da svaki učitelj i učiteljica izbjegavaju pitanja zatvorenog tipa. Mnogi danas nastavnici jednom ili nijednom u nastavi predmetne nastave ne koriste ZADATKE OBJEKTIVNOG TIPA,nego u toku školske godine dadnu učenicima dva obična KONTROLNA RADA gdje se kod učenika traže isključivo definicije, formule, -što je potpuno pogrešno. Nije moguće ocijeniti učenika onog koji ima slabije intelektualne spsobnosti od onog koji ima veće sposobnosti .

Nakon takvog ispitivanja, nastavnici  učenika  ispituju još 2-3 puta usmeno i na kraju izvode zaključnu ocjenu. Međutim pitanje se postavlja;da li je takav učenik oštećen u razredu ?   (Sigurno da jeste) Nažalost to više niko i ne vidi. Na Vijeću se iznesu ocjene i to je to.

Vratimo se učenicima prvog razreda.

Šta mogu učenici u prvom razredu: ( zaokruživati, pridruživati, spajati, bojiti, (malo teže crtati), označiti, obilježiti, docrtati, dospojiti, ponoviti olovkom po tačkama-linijama, mali procenat djece koji znaju pisati….

Koji pribor mogu samostalno koristiti ?  ( olovku,bojice, gumicu, makazice, oštrilo, itd.)

Naime ,jedan primjer jedne kolegice koja je tek počela raditi i nakon završene teme Škola postaavila je djeci običan Kontrolni rad (naravno nije joj niko htio reći,pa nije znala)

Pitanja su bila zatvorenog tipa i to su se pitanja odnosila na pisanje (iako učenici nisu usvojili još slova) nije bilo pitanja višestrukog izbora.

Evo primjera jednog takvog rada:

1. Šta je škola ?

2. Napiši tačan naziv svoje škole ?

3. Nabroji šta spada u školski pribor ?

4.Napiši ko su uposlenici u školi ?

5.Nabroji razredna pravila ?

6.Napiši neko pravilo koje ti se sviđa ?

7.Šta je to higijena škole ?

Iz ovog primjera kao što vidimo pitanja su NEPRILAGOĐENA pismenom ispitivanju učenika u I razredu (učenici nisu usvojili slova)

Dalje,pitanja su samo za NAJVIŠI NIVO ii ovakva pojedina pitanja se mogu postaviti USMENO učenicima,a NIKAKO pismeno.

Ako gledamo taksonomiju ciljeva onda ishodi su sljedeći ( definiše školu, imenuje naziv škole, nabraja školski pribor, piše uposlenike u školi, nabraja razredna pravila, piše novo pravilo, definiše higijenu….)

Kroz ovakvu analizu primjećujemo da je ovo najviši NIVO ZNANJA -EVALUACIJA /SINTEZA

Ocjenjivanje učenika treba biti OBJEKTIVNO kroz skorove i niz zadataka objektivnog tipa koji može uspješno da sačini svaki zainteresovani učitelj i učiteljica i to bolje od drugih zainterersovanih koji ne poznaju suštinu razredne nastave .za taj rad treba poznavati osnovne tipove zadataka testa:

ALTERNACIJA ( jednostavan zadatak :rješnje s TAČNO (T) NETAČNO (NT) ILI DA I NE  (najslabiji,i ne treba ga pretjerano koristiti)

KOMPENZACIJA  (prisjećanje i dopunjavanje) složeniji zadatak teksta (učenici dopunjavaju na linijama -crtama definicije,zakone….

SELEKCIJA (jako popularan)  učenici koriste radnje (MOĆI) – potcrtavnje, podvlačenje,zaokruživanje, označavanje,

KOMBINACIJA (sređivanje i određivanje) zasnovan na kombinaciji,skica,mapa,slika,formula,

Primjeri ovakvih testova

Učitelj je školski uposlenik                a) DA   b) NE   ili   a) tačno          b)netačno   ( da bi učenici prvog razreda mogli da rade ovakve testove potreben su upute učitelja. Pročita imm zadatak i onda kaže: ako mislite da je učitelj uposleni zaokružite prvu riječa ,ako ne mislite onda zaokružite drugu riječ.

Zato je najbolje koristiti slike,crteže gdje učenici SPAJANJEM,PRIDRUŽIVANJEM odgovaraju na ovakvo pitanje. Dakle ponudimo učeniku crteže i kažemo da spoji linijom učitelja (crtež,slika) sa ŠKOLSKOM ZGRADOM (koju učenik može UOČITI,PREPOZNATI )

Ovo su samo neki primjeri kako treba pristupiti pismenom ispitivanju učenika u prvom razredu.  Svaki učitelj može odrediti 4 vrste zadataka po nivoima od najnižeg nivoa (prisjećanje)  do anjvišeg nivoa (evaluacije) .  Ovakav način rada treba dobro poznavanje i studiranje Bloomove taksonomije,originalne,kao i revidirane verije iz 2001 godine, sa dopunama Keneddya iz 2006 godine.

Sretan rad u prvom razredu. :)

 

 

 

JESTE LI SE IKAD UPITALI MOŽDA,ŠTA JA SA SVOJIM GODINAMA MOGU !

 
Komentariši

Objavio/la na 26. Septembar 2013. u EdukaTiva

 
Kratki

UČENICI PRVOG RAZREDA JOŠ NE ZNAJU DA ČITAJU. MEĐUTIM KORSITEĆI OBIČNI SLAJD CRTEŽA,CRTAJUĆI U GRUPICAMA UČENICI MOGU DOSTA TOGA DA ZAPAMTE.

SLIKE CRTEŽA CRTAMO U KRETANJU KAZALJKE NA SATU.  UČENICI CRTAJU SLIKE PO SLIKE ;STROFU PO STROFU

PO ZAVRŠETKU MOŽEMO ZAJEDNIČKI UZ POMOĆ GOTOVOG STRIPA USVAJATI PJESMICU U UČIONICI.

DANAS SAM ISPROBAO OVAJ METOD I MOGU REĆI DA SAM BIO JAKO ZADOVOLJAN USVOJENOŠĆU PJESMICE UČENIKA

JA SAM PJESMICU PRIPREMIO VEĆ KOD KUĆE PRIJE NA VELIKOM HAMERU PAPIRU.

BROJ SLIKICA (OKVIRA) ZA CRTEŽ ONLIKO ,KOLIKO IMA STROFA U PJESMI.  PROBAJTE,ODUŠEVIĆETE SE KOLIKO ĆE UČENICI NA ČASU TOGA ZAPAMTITI.

2 013

PJESMICA KROZ STRIP U 1.RAZREDU

 
Komentariši

Objavio/la na 25. Septembar 2013. u Prvi razred

 
Kratki

Ovaj sadržaj je zaštićen šifrom. Da biste ga pregledali, molimo vas da upišete vašu šifru:

Zaštićeno: Kako ocijeniti pismeni rad učenika ?

 
Unesite vašu šifru da biste vidjeli komentare.

Objavio/la na 23. Septembar 2013. u Prvi razred

 

DOŠLA NAM JE JESEN


Jesen-799894

 

           PISANA  DNEVNA INTEGRISANA  NASTAVNA PRIPREMA  U PRVOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

 

DATUM: 23.IX 2013

DAN:PONEDJELJAK

PRIPREMA BROJ :  16

TEMA : SREDINA U KOJOJ ŽIVIM

PODTEMA :   JESEN

1.ČAS  BHS JEZIK I KNJIŽEVNOST IKT „ JESEN “( udžbenik „Moja slova ;M.Rašidović)

2.ČAS  MOJA OKOLINA „ZOT-1“  ( udžbenik „Moja okolina ;;Vildana Mujakić i Dijana Kovačević )

3.ČAS  MUZIČKA KULTURA Pjevanje„ JESEN  „ ( udžbenik „Refik Hodžić)

 

NASTAVNE METODE  RADA

Razgovor , usmeno izlaganje, metoda igra kroz učenje; slobodan razgovor, demonstracija

OBLICI RADA

Rad u velikoj grupi; individualni rad; frontalni rad

Rad u manjim grupama

SREDSTVA I POMAGALA

Tabla ,slike, male slikice, pjesmica,  boje drvene, flomasteri, udžbenici

 

KORIŠĆENA LITERATURA

Priručnik za nastavu u devetogodišnjoj školi „Dijete u centru aktivnosti“  Ediba Pozderović

 

POPODNEVNI  SASTANAK

Prvo ćemo uraditi nekoliko vježbi za zagrijavanje i stvaranje dobrog raspoloženja („Guska maše krilima“,Dotakni rukama pod“,Vjetar maše grane“Plivanje“ Skakanje žabe“).Nakon toga radimo jutarnje vijesti.A,nakon toga ću kroz zagonetke o kiši,kišobranu,pitati učenike šta je to? „Da bih ih doveo do pravilnog odgovora,pokazujem im ilustracije koje se odnose na zagonetke.Nakon pogađanja zagonetki,pitat ću djecu,da li znaju koje je godišnje doba stiglo ? (jesen) Po čemu znaju? Koje su uočljive promjene nastale? (lišće već žuti i polako opada,dani su postli hladniji i često nam u zadnje vrijeme pada kiša,uskoro će ptice selice da sele na jug,a neke životinje se pripremaju za zimu).Kakvu odjeću nosimo u jesen? (nabrajaju odjeću) Da ne bi pokisli,šta moraju nositi (kišobran i kabanicu) Razgovarat ćemo o izgledu i funkciji kišobrana. Da li je neko danas došao sa kišobranom. Razgovaramo o kišobranima. Najava današnjih aktivnosti.

VIJESTI   DANA

Biramo dijete dana. Dijete dana nas upoznaje sa sobom i svojim ukućanima.

Dijete dana nam otkriva kakvo je vrijeme danas .

Napolju je hladno i oblačno.

Pišem dnevnu  poruku „ STIGLA NAM JE JESEN“

Danas je ……… ponedjeljak

Datum: 23.septembar 2013

Godišnje doba: JESEN

Prisutno je

Odsutno nas je

 Dijete dana ……. Đerzić Elvis

Dnevna poruka  „ Stigla na m je jesen „

 

Za svakoga ima nešto      

bojama se služi vješto.                

A ako ste vi za jelo,          

ona nudi voće zrelo

(JESEN)

 

NASTAVA BOSANSKOG JEZIKA

-Recitujem stihove pjesme (Moja početnica, str.78) pri čemu postepeno dodajem slike-aplikacije kao poticaj.

-Najava cilja časa:

Danas ćemo naučiti i jednu pjesmu koja nosi isto ime kao i pjesmica iz muzičke kulture, takođe se zove ¨Jesen¨, a napisala ju je Bosiljka Letić-Fabri .

-Učenike ću zamoliti da se naslone i pažljivo slušaju moje čitanje.

-Nakon čitanja slijedi razgovor o pjesmi:

Gdje je jesen prosula zlato?             Jesen je prosula zlato po lišću , cvijeću i travi.

Šta je jesen ubrala u šumi?               Jesen je u šumi ubrala posljedni zvončić plavi.

razgovor o aplikacijama i zajedničko ponavljanje stihova pjesme

-Ponavljanje provodi grupa po grupa i ako ostane vremena svi zajedno

-Za domaću zadaću rijesiti zadatak iz Radne sveske, na str.6

NASTAVA  MOJE OKOLINE

Pripremam učenike za neposredno ispitivanje, a sadržaj pripreme je materijalno-tehničke (upute i materijal za rad) i psihološke naravi (motivacija, stimulacija)

-da bi se pripremili za ispitivanje, učenike trebam upoznati:

a) s ciljem časa – saopštavam im se da ću ispitivati ono što smo učili prethodnih dana  da bi saznao kako je naučeno

-ukratko, reći ću im sadržaj ispitivanja da bi aktivirao učeničko znanje;

b) s načinom na koji ću ispitivanje provesti – pokazujem ispitni materijal, mjesto gdje će se zadaci rješavati, gdje će se zapisivati rezultati i sl.

c) s načinom na koji će  rješavati zadatke – učenike upućujem da pažljivo slušaju zadatak (više puta), da razmisle o rješenju, te da zadatak potom riješe;

d) kako postupiti ako učenici

učenici rješavaju 1. zadatke za ispitivanje znanja iz Moje okoline u prvom razredu, što traje dok većina ne završi rad

-pratim učenički rad dajući eventualno samo tehničke upute ,o načinu rješavanja ne dajem nikakve upute jer bi se time narušila objektivnost ispitivanja

nakon ispitivanja provodim kvantitativnu analizu (koja pokazuje koliko su učenici usvojili gradivo) i kvalitativnu analizu (koja pokazuje koje je gradivo usvojeno, a koje nije)

-podaci služe za unapređivanje nastavnog procesa, tj. treba li poduzimati korektivne mjere kao što su naknadna objašnjenja ili pak uvježbavanja i ponavljanja

-s rezultatima se upoznaje svaki učenik pa se može utvrditi napreduje li ili zaostaje u učenju

-podaci dobiveni ispitivanjem mogu poslužiti i za dugotrajno praćenje učeničkog napretka i za formiranje konačne prosudbe (na kraju školske godine) o učenikovu uspjehu u nastavi okoline

NASTAVA  MUZIČKE KULTURE

Upjevavanje

Motivacija

Razgovor i najava nastavne jedinice

Slušanje pjesme

Razgovor o pjesmi, kako im se dopada, koja osjećanja u njima budi, da li su prepoznali neki instrument…

Ponovno slušanje

Zajedničko pjevanje, igra jeke

Učenici pjevuše pjesmu, ritam prate pokretima prstiju, a zatim sviraju ritam pljeskanjem te stupanjem

Pohvale učenika i upute za rad kod kuće- otpjevati pjesmu dragoj osobi, ko zna možda ćeš imati priliku i da nekoga naučiš!

 

Razrednik:  FAHIR TERZIĆ  prof.razredne nastave

 

 
Komentariši

Objavio/la na 22. Septembar 2013. u Prvi razred

 
Slika

Zaštićeno: TEMA -JESEN ( od 23.9- 11.10.2013)


Ovaj sadržaj je zaštićen šifrom. Da biste ga pregledali, molimo vas da upišete vašu šifru:

 
Unesite vašu šifru da biste vidjeli komentare.

Objavio/la na 22. Septembar 2013. u Prvi razred

 

DRUGI O MENI


Nakon pregleda mojih priručnika na netu,neke su kolege i savjetnici komentarisali moje radove

123456789101115161718

 
Komentariši

Objavio/la na 22. Septembar 2013. u Drugi o meni

 

UČENIČKE MAPE UMA


NASTALE U TREĆEM I ČETVRTOM RAZREDU  U GRUPNOM RADU UČENIKA (TROJKAMA)

1234781011121418602395_187682661368907_1770549083_n

 

 
1 komentar

Objavio/la na 22. Septembar 2013. u Četvrti razred

 

MOJE MAPE UMA U NASTAVI


2526hpqscan0005hpqscan0007hpqscan0009hpqscan0012hpqscan0001 hpqscan0002 hpqscan0001 hpqscan0002 hpqscan0003 hpqscan0004

Inače kolekcija sadrži zbirku danas od 300 mapa uma,koje sam izradio lično bez ičije pomoći.Neke sam jako uspješno koristio u nastavi 3 i 4.razreda. Iz toga su urađeni mnogobrojni priručnici sa mapa uma u prvoj i drugoj trijadi. Nažalost priručnici nisu objavljivani,jer još nemaju ponudu od izdavačkih kuća.

179713_291565080980664_126594079_n

 
Komentariši

Objavio/la na 22. Septembar 2013. u Mape uma, Prvi razred

 

KAKO OPISNA OCJENA NA KRAJU TRIJADE POSTAJE BROJČANA


Opisna ocjena

Nivo postignuća

Prema Bloomu

Brojčana ocjena

Djelimično vlada

istraživanje

Znanje/shvatanje

Dovoljan 2

Vlada

Razvoj

Primjena

Dobar 3

Uspješno vlada

Nadogradnja

Analiza/sinteza

Vrlo dobar 4

Izuzetno uspješno

Integrisanje

Evaluacija

Odličan  5

 
1 komentar

Objavio/la na 21. Septembar 2013. u EdukaTiva

 

Počela je podjela priručnika prve trijade po školama u BiH


544057_257011351102704_1936811329_n

Odponedjeljka 16.9.2013 od strane Ik”NAM” Tuzla je počela raspodjela priručnika po školama širom BiH po kantonima, školama u kojima učitelji i učiteljice zajedno sa svojim učenicima koriste udžbenike ove izdavačke kuće. Prema ugovoru svi učitelji i učiteljice treba da dobiju po jedan priručnik bilo da rade u čistom ili u kombinovanom odjeljenju u nastavi.  Očekujem Vaše iskrena mišljenja na blogu,povodom priručnika kada ih dobijete. Na taj način u budućnosti možemo zajednički popraviti  eventualne nedostatke koje primjetite ili koje biste željeli da sljedeći priručnici saadrže. Mišljenja slobodno dajte u mjestima komentara ispod slike. Takođe volio bih da nam date Vaše ideje za sljedeće priručnike koje bi voljeli da se nalaze u vašim kolekcijama doma. Hvala unaprijed svima koji učestvuju u kreiranju školskih priručnika. :)

1074048_10200272580087392_1039627039_o

Pozdrav svima u ime IK “NAM” Tuzla .

 

Autor priručnika Fahir Terzić

 
Komentariši

Objavio/la na 21. Septembar 2013. u Novo

 

Priručnik Tematsko planiranje nastave u 1.razredu


1549920_251803228290183_654938865_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priručnik koji učitelje i učiteljice koji tek ulaze u nastavu upućuje u tematsko planiranje nastave u prvom razredu. Prijedlog učiteljima i učiteljicama planiranja nastave. Usklađivanje nastavnih jedinica u okviru tema po NPP-u . Svaka tema ima svoje ishode i jasne ciljeve i zadatke na tri nivoa: znanje, (kognitivni nivo), moći ( psihomotorički nivo) i razumjeti ( konativni). Na kraju svake teme su ostavljeni prostori za pisanje bilješki i zapažanja učitelja i učiteljice  o realizaciji nastavne teme. Tematski plan je samo prijedlog i uputa,a niko nešto čega bi se učitelji i učiteljice trebali strogo držati pri planiranju. Najvažnije je svakom učitelju i učiteljici da se drže strogo Nastavnog plana i programa,a usklađivanje zavisi od više faktora,a jedan od njih je škola i mjesto u kojem radite. Sretan svima početak nove školske godine.

Priručnici su dodatak paketu iz izdavačke kuće “NAM” i neće biti u slobodnoj prodaji.

Fahir Terzić;prof.razredne nastave

 
Komentariši

Objavio/la na 20. Septembar 2013. u Prvi razred

 

Dobro došli


welcome7 1   

Ja sam Fahir Terzić, učitelј  u Osnovnoj školi „Grivice“ u Banovićima. Motiv izrade sopstvenog bloga jeste prije svega pomoć mnogim mladim prosvjetnim radnicima koji tek počinju da rade u Osnovnoj školi. Na mome blogu ćete pronaći dosta materijala iz devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. Kao učitelj radim već punih 15 godina.  Dobro došli na moj blog i nadam se da ćete na njemu pronaći ono što nigdje nema i ono što je karika koja danas nedostaje u školama BiH. Pozdrav , i ugodan boravak svima na blogu!

2536612_4176097687038_1271918790_n 545932_543744175670205_1345163694_n582283_4696981716433_1599286975_n

 
5 komentara

Objavio/la na 25. August 2013. u O meni

 

MAPE UMA PO VAŠOJ ŽELJI ZA PREDMET I RAZRED


bye.jpg

Zbirka nastavnog materijala za predmetnu nastavu po predmetima od 5-9.razreda. Zbirka sadrži pisane i crtane mape uma.

Drage,kolege,puno vas je obratilo se sa željama da podijelim svoje mape uma .Nažalost neke mape uma sam podijelio sa svima i nastavit ću kada budem mogao dijeliti,ali ne mogu sve svima pokloniti.Ipak je to ko imalo poznaje naporan i težak rad. Postoje dvije vrste mapa uma koje ja korstim i radim.

Jedna vrsta jeste RUČNA MAPA koju crtam na velikom hamer papiru,i nju koristim iskljucivo na svome radnom mjestu,a poslije ostaje kao didaktički materijal kolegama u školi.

Druga vrsta mapa jeste ona koju izrađujem pomoću računara.Te mape su u A 4 formatu, i njih ponekad nekoliko podijelim sa vama. Međutim puno dobijam e-mailova da vam posaljem svoje mape.Trenutno imam u kolekciji oko 300 mapa uma za nastavu u osnovnoj školi. Te mape su različitih sadržaja,za  skoro sve nastavne predmete. Mape koje izrađujem su u koloru, i od sada za sve zainteresovane izrađujem mape uma po Vašim željama. U narednom periodu ću raditi na tome da iskompletiram mape uma od 1-4 razreda, a kasnije i za pedmetnu nastavu,mad tu slabo ima neko zainteresovan

Cijena mapa je pristupačna. O tome više na e-mail.

Evo nekoliko primjera mapa sa različitih aspekata

Usvajanje gradiva

Predmet: Priroda Voćnjak i vinograd Mapa prikazuje slikovito objašnjavanje ove nastavne jedinice i korsiti se uspješno u učenju

Predmet: Priroda
Voćnjak i vinograd
Mapa prikazuje slikovito objašnjavanje ove nastavne jedinice i korsiti se uspješno u učenju

Vježbanje i ponavljanje gradiva

Interpunkcijski znaci Predmet:Bosanski jezik i književnost Uz pomoć ove slikovite mape sa učenicima ponavljamo o pravopisnim znacima koje koristimo u pisanju,i kako se one upotrebljavaju i koriste

Interpunkcijski znaci
Predmet:Bosanski jezik i književnost
Uz pomoć ove slikovite mape sa učenicima ponavljamo o pravopisnim znacima koje koristimo u pisanju,i kako se one upotrebljavaju i koriste

Primjer mape gdje provjeravamo znanje učenika

Provjeravamo znanje učenika u toku mjeseca,šta smo sve učili,i koliko su učenici usvojili

Provjeravamo znanje učenika u toku mjeseca,šta smo sve učili,i koliko su učenici usvojili

Razumijevanje pročitanog. Provjeravamo koliko su učenici razumjeli pročitano

Razumijevanje pročitanog. Provjeravamo koliko su učenici razumjeli pročitano

Moja okolina 1,2,3, razred Provjera znanja o tome koliko su učenici usvojili promjene na živim bićima u jesen.

Moja okolina 1,2,3, razred
Provjera znanja o tome koliko su učenici usvojili promjene na živim bićima u jesen.

Mape idu u kompletima, i to od 10 komada, 20,30,40,50,60,70.80.90 i 100 komada,po vašoj želji.

Svi koji žele da naruče mape uma ,mogu to učiniti na e-mail:fahir_terzic@bih.net.ba

 
Komentariši

Objavio/la na 21. Septembar 2014. u Mape uma

 

SVESKE ZA PRAĆENJE UČENIKA U RAZREDNOJ NASTAVI


Sveske su namijenjene nastavnicima razredne nastave. U jednoj svesci pratite periodično sve učenike u jednom odjeljenju.

Olakšava dodatni posao svima nastavnicima, a posebno onima koji još uvijek opisno ocjenjuju učenike.

U sveskama su urađeni grafikoni i tabele, sa ishodima učenja. Posao nastavnika je da prepozna nivo znanja učenika i da bilježi  sa  x onaj nivo koje je dijete postiglo.

bye.jpg

SI1

SI2

SI3

SI 4

SVI PRIRUČNICI SE MOGU KUPITI PUTEM e-maila: fahir_terzic@bih.net.ba
PRIRUČNIKE DOBIJATE NA VAŠE SANDUČE DIREKTNO U PDF ILI WORD FORMATU

 
Komentariši

Objavio/la na 20. Septembar 2014. u Mape uma

 

PRIRUČNICI ZA RAZREDNU NASTAVU


bye.jpg

541452_243365905800582_1263144955_n

Kako koristiti sa učenicima tehniku "mapa uma" u jednom času

Kako koristiti sa učenicima tehniku “mapa uma” u jednom času

Učenici mogu,učenici hoće ,učenici žele...primjeri u nastavi moje okoline

Učenici mogu,učenici hoće ,učenici žele…primjeri u nastavi moje okoline

5

Školski priručnik koji daje nastavnicima i učiteljima jedinstvenu sliku u izradi mapa uma koroz nastavni proces . Primjeri pisanih priprema sa korištenjem tehnike u razrednoj nastavi

Školski priručnik koji daje nastavnicima i učiteljima jedinstvenu sliku u izradi mapa uma koroz nastavni proces . Primjeri pisanih priprema sa korištenjem tehnike u razrednoj nastavi

IKT 1.2

SVI PRIRUČNICI SE MOGU KUPITI PUTEM e-maila: fahir_terzic@bih.net.ba
PRIRUČNIKE DOBIJATE NA VAŠE SANDUČE DIREKTNO U PDF ILI WORD FORMATU

Za savki kupljeni priručnik dobijate jednu svesku za praćenje učenika sa ishodima učenja (po želji)

 
Komentariši

Objavio/la na 20. Septembar 2014. u Mape uma

 

PRIRUČNICI ZA UČITELJE I NASTAVNIKE U 5.RAZREDU DEVETOGODIŠNJE ŠKOLE


1001459_288925754577930_1673479412_n

24643_251027168367789_586544854_n382490_291516337652205_1168960412_nmu5

SVI PRIRUČNICI SE MOGU KUPITI PUTEM e-maila: fahir_terzic@bih.net.ba
PRIRUČNIKE DOBIJATE NA VAŠE SANDUČE DIREKTNO U PDF ILI WORD FORMATU

Za savki kupljeni priručnik dobijate jednu svesku za praćenje učenika sa ishodima učenja (po želji)

 
Komentariši

Objavio/la na 20. Septembar 2014. u Mape uma

 

VELIKA ZBIRKA MAPA UMA ZA NASTAVNIKE RAZREDNE I PREDMETNE NASTAVE


Mape uma su tehnika učenje koja se pokazala ,jako uspješnom u radu sa učenicima u nastavi. Može se koristiti u svim tipovima  časa; i kod usvajanja, vježbanja,ponavljanja i kod provjere.

Trenutno posjedujem više od 300 mapa uma na A4 formatu iz svih predmeta i oblasti učenja u osnovnoj školi.

LM B ZIMAMU T-MP.1 II -RMKMRZSpovrće25hpqscan0012cropped-hpqscan0005.jpgcropped-hpqscan0001.jpgcopy-3s15k.gif

Mape uma su korisna stvar za učenike. Učenici pomću mapa bolje uče i nauče. Mogu se koristiti kod generalizacije znanja ,vježbanja i ponavljanja,a i kod provjeravanja učeničkog znanja.

Komplet možete poručiti i kupiti . Narudžbe putem e-mail: fahir_terzic@bih.net.ba

Porudžbina se isporučuje direktno na e-mail kupca,po želji u wordu ili PDF-u.

 
Komentariši

Objavio/la na 20. Septembar 2014. u Mape uma

 

ZBIRKA MAPE UMA IZ NASTAVE LIKOVNA KULTURA U PRVOJ TRIJADI


Zbirka sadrži mape uma na A 4 formatu. Sve mape su urađene u koloru. Zbirka obuhvata sve teme koje su po obaveznom planu i programu u 1-4.razreda  po područjima i cjelinama.

BLM
Mape uma su korisna stvar za učenike. Učenici pomću mapa bolje uče i nauče. Mogu se koristiti kod generalizacije znanja ,vježbanja i ponavljanja,ako i provejravanja.

Zbirku mapa možete poručiti i kupiti za samo 10 EURA. Narudžbe putem e-mail: fahir_terzic@bih.net.ba

Porudžbina se isporučuje direktno na e-mail kupca,po želji u wordu ili PDF-u.

 
Komentariši

Objavio/la na 20. Septembar 2014. u Mape uma

 

ZBIRKA MAPE UMA IZ NASTAVE MOJA OKOLINA ZA UČITELJE 2.RAZREDA


Zbirka sadrži mape uma na A 4 formatu. Sve mape su urađene u koloru. Zbirka sadrži ukupno 17 mapa uma za svaku tematsku cjelinu i svako godišnje doba u godini.

Mape uma su korisna stvar za učenike. Učenici pomću mapa bolje uče i nauče. Mogu se koristiti kod generalizacije znnja ,vježbanja i ponavljanja.

Mape uma su korisna stvar za učenike. Učenici pomću mapa bolje uče i nauče. Mogu se koristiti kod generalizacije znnja ,vježbanja i ponavljanja.

MU T-MP.1 II -RZIMA

Zbirku mapa možete poručiti i kupiti za samo 5 EURA. Narudžbe putem e-mail: fahir_terzic@bih.net.ba

Porudžbina se isporučuje direktno na e-mail kupca,po želji u wordu ili PDF-u.

 
Komentariši

Objavio/la na 20. Septembar 2014. u Mape uma

 
 
Prati

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 98 other followers